Νόμος 4487/17 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4070/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο νόμος 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης ι)η' του άρθρου 12 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας: α) σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αξιολόγηση της επίδοσης ασύρματων δικτύων που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν και β) σε κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδοση και να ρυθμιστούν επιμέρους παράμετροι λειτουργίας του ραδιοεξοπλισμού. Για τα ανωτέρω δικαιώματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 75 του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση, ο ραδιοεξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για το Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ, καθώς και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.}

 

2. Η περίπτωση κ)ε 'του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ)ε. Ρυθμίζει με αποφάσεις της τα ζητήματα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εποπτικού φορέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-07-2014 και ιδίως στο άρθρο 17 αυτού. Καταρτίζει, τηρεί και δημοσιεύει τον εθνικό κατάλογο εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου Κανονισμού ΕΕ και ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι πενταμελές και συγκροτείται με απόφαση του προέδρου της από:

 

α) 2 μέλη της Ολομέλειας, εκ των οποίων ένα μέλος ορίζεται Πρόεδρος,

β) 1 προϊστάμενο διεύθυνσης οργανικής μονάδας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και

γ) 2 αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων.

 

Στις θέσεις των αιρετών εκπροσώπων του τακτικού προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι δυνατόν να εκλεγούν και υπάλληλοι βαθμού χαμηλότερου του Α', εφόσον δεν υπάρχουν τουλάχιστον 6 υπάλληλοι με βαθμό Α', κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Χρέη εισηγητή για θέματα προσωπικού εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου.}

 

4. Στο άρθρο 31 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μνημόνια, δηλώσεις, συμβάσεις, συμφωνίες, παραρτήματα, προσαρτήματα και κάθε είδους έγγραφα, συνοδευτικά στοιχειά ή ηλεκτρονικά δεδομένα που εμπίπτουν στο πεδίο του διαστήματος δύνανται για λόγους δημόσιας ασφάλειας να χαρακτηρίζονται ως διαβαθμισμένα (όπως εμπιστευτικά, απόρρητα, μη ανακοινώσιμα και μη δημοσιεύσιμα).

 

Τα εν λόγω έγγραφα, στοιχεία ή δεδομένα δεν ανακοινώνονται και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή στο διαδίκτυο, ενώ είναι προσιτά υπό προϋποθέσεις και ανά περίπτωση μόνο στους άμεσα ενδιαφερόμενους.}

 

5. Στο άρθρο 66 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Οι επιχειρήσεις παροχής δημόσιων κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το δίκτυό τους υποστηρίζει την Υπηρεσία Εκπομπής Κυψέλης (Cell Broadcast Service), σύμφωνα με το πρότυπο TS23.041 της 3rd Generation Partnership Project (3GPP), όπως ισχύει, μέσω της οποίας είναι δυνατή η ενημέρωση πολιτών που βρίσκονται εντός ορισμένης γεωγραφικής περιοχής, με την αποστολή άμεσων μηνυμάτων σε κινητά τερματικά χρηστών. Το ως άνω σύστημα θα διασυνδέεται με την Υπηρεσία Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 112 (ΥΚΕΑ 112) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, από την οποία θα εξέρχονται τα εν λόγω μηνύματα ενημέρωσης πολιτών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων, ενώ η παράδοσή τους, θα γίνεται χωρίς χρέωση των τελικών συνδρομητών. Η χρήση της Υπηρεσίας Εκπομπής Κυψέλης για ενημέρωση των πολιτών με πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές στους παρόχους δημοσίων κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών πραγματοποιείται ατελώς στο σύνολό της, χωρίς καμία χρέωση ή επιβάρυνση για αυτές, αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων. Η χρήση της ως άνω υπηρεσίας πραγματοποιείται ατελώς για την ΥΚΕΑ 112 σε κάθε περίπτωση.}

 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 77, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 60 παράγραφος 22 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), όπου αναφέρονται οι λέξεις ηλεκτρονικές υπογραφές αντικαθίστανται από τις λέξεις υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.