Νόμος 4070/12 - Άρθρο 75

Άρθρο 75: Τέλη για δικαιώματα χρήσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκτός των προβλεπόμενων στο προηγούμενο άρθρο διοικητικών τελών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζει και επιβάλλει στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών τέλη για δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και δικαιώματα χρήσης αριθμών, τα οποία αντανακλούν την ανάγκη διασφάλισης της βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών. Επίσης, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζει και επιβάλει τέλη για δικαιώματα χρήσης ονομάτων χώρου τα οποία στοχεύουν στη διασφάλιση βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών.

 

2. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επιβάλλει τα τέλη της παραγράφου 1 κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή, αμερόληπτο και αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και λαμβάνει υπόψη τους στόχους του άρθρου 3 του παρόντος.

 

3. Τα τέλη που καταβάλλονται για την παροχή δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία, αφού αφαιρέσει από αυτά ποσό ίσο με το συνολικό κόστος της προετοιμασίας και διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας στο οποίο υπεβλήθη η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της διαδικασίας που οδήγησε στον περιορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του κόστους του ενδεχόμενου αναγκαίου αναδασμού συχνοτήτων, τα αποδίδει στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με αποφάσεις της ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού, τον τρόπο και την προθεσμία καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 74 του παρόντος και στο παρόν άρθρο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

5. Στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου, αποδίδεται και περιέρχεται επίσης κάθε άλλο ποσό το οποίο εισπράττεται από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή ή άλλον τρίτο ως χρηματική ποινή, πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση με τις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο τέλη, όπως και κάθε άλλο εισπραττόμενο ποσό, καταβάλλονται απευθείας ως έσοδο στο όνομα και για λογαριασμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς αυτής.

 

6. Αν από την ανωτέρω οικονομική διαχείριση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κάθε έτους, μετά την αφαίρεση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ποσών: (α) ίσων με τις κάθε φορά επίδικες διαφορές κατά της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και (β) πάσης φύσεως προβλέψεων, ιδίως επισφαλών ή/και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων από υπόχρεους καταβολής τελών, προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα μείον έξοδα), ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως δημόσιο έσοδο και διατίθεται πρωτίστως για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου. Η απόδοση γίνεται εντός του επομένου μηνός από την έγκριση του ισολογισμού από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το 80%, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ειδικά κατά το έτος 2014, το αποδιδόμενο ποσοστό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αφορά τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013. Το υπόλοιπο ποσοστό παραμένει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και μπορεί να διατίθεται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) ύστερα από απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δαπάνες που προάγουν τους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όπως ενδεικτικά: η προμήθεια εξοπλισμού πάσης φύσεως για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι υπηρεσιακές μετακινήσεις - αποστολές της πολιτικής ηγεσίας, των συνεργατών αυτής, καθώς και των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά τη λειτουργία αυτής, οι γενικές και ειδικές δράσεις αρμοδιότητας αυτής, η επιστημονική, μελετητική και συμβουλευτική υποστήριξη αυτής, οι αμοιβές επιτροπών και ομάδων εργασίας για την παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητάς της, η συμμετοχή, οργάνωση και χρηματοδότηση συνόδων ή συνεδρίων ή σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή άλλους φορείς, για θέματα που έχουν σχέση με το πεδίο δραστηριότητάς της, η κάθε είδους ερευνητική, εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή ενίσχυση για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η χρηματοδότηση υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, καθώς και η επιχορήγηση προωθητικών δράσεων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και ειδικών γεωγραφικών περιοχών, καθώς και φορέων του εν γένει δημόσιου τομέα για την εκπλήρωση των δημόσιων σκοπών τους στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην πληροφόρηση και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Επικράτεια, καθώς και η χρηματοδότηση έργων, ειδικών εργασιών ή μελετών από ειδικούς επιστήμονες, ομάδες εργασίας ή άλλους φορείς, εφόσον έχουν σχέση με ζητήματα και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 77 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016), με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

7. Από 01-01-2015, κατά το μεθεπόμενο οικονομικό έτος εκάστης διαχειριστικής χρήσεως, το τυχόν αδιάθετο ποσό του αποθεματικού, που μπορεί, κατά τα ανωτέρω, να διατίθεται για ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και το οποίο έχει παραμείνει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αποδίδεται εφάπαξ στον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός του 2014 το σύνολο του αδιάθετου αποθεματικού των ετών 1995 έως και 2012, που δεν έχει διατεθεί για δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και παραμένει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

9. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται ετησίως σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταχωρούνται δε στον ιστοχώρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

10. Με Κανονισμό, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζεται ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

11. O Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός επιχορηγείται ετησίως με το ποσό του 1.000.000 € από το αποθεματικό που προβλέπεται στο άρθρο 75 παράγραφος 6 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών και αναπτυξιακών του αναγκών. Η επιχορήγηση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εντός των 2 πρώτων μηνών κάθε έτους και ειδικά για το τρέχον έτος εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να τροποποιείται το ως άνω ποσό, ως και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της επιχορήγησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.