Νόμος 4427/16 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Τροποποίηση του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης και του άρθρου 12 του νόμου 4070/2012, ήτοι από τη φράση Για το σκοπό αυτό ... έως και τη φράση ... για την εφαρμογή των ανωτέρω αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Για το σκοπό αυτόν, με απόφαση της συγκροτεί συνεργεία ελέγχου, ορίζοντας τη σύνθεση και τις αμοιβές αυτών. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής. Καθιερώνεται σύστημα επιφυλακής (ενεργού και ετοιμότητας) του προσωπικού του Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που έχουν αρμοδιότητα την εποπτεία του Φάσματος, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση παρεμβολών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και αφορά ιδίως τα συστήματα αεροναυτιλίας, ναυσιπλοΐας, σωμάτων ασφαλείας και σωμάτων Στρατού. Το προσωπικό που είναι σε επιφυλακή, μπορεί να ενεργοποιηθεί και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις, μετά από σχετική εντολή από τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

 

Ενεργή επιφυλακή νοείται η κατάσταση κατά την οποία τα στελέχη του προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που είναι σε επιφυλακή έχουν λάβει εντολή για την εκκίνηση της διαδικασίας εξεύρεσης λύσης στο υφιστάμενο πρόβλημα παρεμβολής, μέσω όλων των διαθέσιμων μετρητικών διατάξεων που διαθέτει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

Επιφυλακή ετοιμότητας νοείται η κατάσταση κατά την οποία τα στελέχη του προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που είναι σε επιφυλακή είναι προσβάσιμα μέσω υπηρεσιακών τηλεφώνων και διαθέσιμα προς άμεση ενεργοποίηση, με στόχο την επίλυση προβλημάτων από παρεμβολές.

 

Η συμμετοχή των στελεχών των αρμοδίων οργανικών μονάδων (Τμήμα Εποπτείας Φάσματος και Περιφερειακών Γραφείων) στο σύστημα επιφυλακής που καθιερώνεται με την παρούσα διάταξη, είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες που ορίζονται από απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Φάσματος για κάθε μονάδα.

 

Για την εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος επιφυλακής, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

Το ωρομίσθιο των ενεργών επιφυλακών υπολογίζεται με συντελεστή 0,0057 επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος.

 

Η συνολική αμοιβή για κάθε μέλος ενεργοποιούμενου κλιμακίου επιφυλακής προσδιορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια της με το εξής ωρομίσθιο:

 

α. Για επιφυλακή ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα, το ωρομίσθιο πολλαπλασιάζεται με τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

 

β. Για νυκτερινή επιφυλακή καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 15% επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτερινής απασχόλησης.

 

γ. Για ημερήσια επιφυλακή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η μέχρι 22η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

 

δ. Για νυκτερινή επιφυλακή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 30% επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

 

Το ωρομίσθιο για κάθε επιφυλακή ετοιμότητας ορίζεται στα πενήντα εκατοστά του αντίστοιχου ωρομισθίου ενεργούς επιφυλακής.

 

Ανεξαρτήτως των ωρών επιφυλακής, τα στελέχη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που είναι υπόχρεοι επιφυλακής δεν μπορούν να λαμβάνουν μηνιαίως μεγαλύτερη αποζημίωση από αυτή που αντιστοιχεί σε 7 επιφυλακές ετοιμότητας (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα), μη τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).}

 

2. Οι ως άνω τροποποιήσεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περίπτωσης κ' του άρθρου 12 του νόμου 4070/2012 έχουν ισχύ από 01-01-2016.

 

3. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 75 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), μετά τη φράση για θέματα που έχουν σχέση με το πεδίο δραστηριότητας της προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{η κάθε είδους ερευνητική, εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή ενίσχυση για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η χρηματοδότηση υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, καθώς και η επιχορήγηση προωθητικών δράσεων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και ειδικών γεωγραφικών περιοχών, την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στη πληροφόρηση και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Επικράτεια...}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.