Νόμος 4354/15 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αμοιβές συλλογικών οργάνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις, λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους.

 

Κατ' εξαίρεση στους ιδιώτες - μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 € ανά συνεδρίαση και μέχρι 50 συνεδριάσεις ετησίως.

 

Η αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να καταβάλλεται σε ιδιώτες και στην περίπτωση διενέργειας ελέγχων ή αξιολογήσεων από αυτούς.

 

Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

Ειδικά, για τους ιδιώτες μέλη των συλλογικών οργάνων του άρθρου 6 παράγραφος 6 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 376 παράγραφος 3 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 174/Α/2016), η απόφαση της παρούσας παραγράφου δύναται να εκδοθεί με αναδρομική ισχύ έως και 4 ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017), με την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του συλλογικού οργάνου για την οικονομία της χώρας ή την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και, προκειμένου περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με βάση το μέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του προϋπολογισμού τους, επιτρέπεται η λειτουργία τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, μόνο εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακό προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή η δαπάνη δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι κατά μήνα, μεγαλύτερη από 250 ευρώ για τον πρόεδρο, 200 € για τα μέλη και 150 € για τους γραμματείς. Στους εισηγητές που εκ του νόμου προβλέπεται η συμμετοχή τους, καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ποσό των 20 ευρώ και για μέχρι 50 συνεδριάσεις το έτος.

 

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε 4 τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

 

Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, να καθορίζεται αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο, αξιολογούμενο πρόγραμμα ή παραδοτέο έργο, με τον όρο η σχετική δαπάνη να καλύπτεται αποκλειστικά από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να μην επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει το ως άνω όριο της κατά μήνα αποζημίωσης για τα μέλη συλλογικών οργάνων. Σε ειδικές περιπτώσεις το όριο αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού των 1.200 € το μήνα αλλά όχι πέραν του ποσού των 2.400 € το έτος, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παραγράφου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

3. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών υπολογίζεται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.

 

4. Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης / αναβαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των:

 

α) γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

 

β) των εξετάσεων Ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ),

 

γ) των εξετάσεων ελληνομάθειας και

 

δ) των εξετάσεων χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,

 

καθώς και στις διαδικασίες αναβαθμολογήσεων γραπτών δοκιμίων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως 31-12-2016 μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παραγράφου 3. Μεταβατικά για το τρέχον έτος και έως την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας), καθώς και κάθε είδους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες αποζημίωσης (ημερήσιας, ανά αγώνα, αναδιοργάνωση κ.λ.π.), μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, καθώς και λοιπές δαπάνες, οι οποίες θα περιγράφονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, μη τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

4)α. Στον πρόεδρο, στα μέλη, στους γραμματείς, καθώς και στα μετέχοντα χωρίς δικαίωμα ψήφου μέλη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), που εργάζονται εκτός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών, καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4)α προστέθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

5. Στο προσωπικό που συμμετέχει στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη διαγωνισμών των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, να καθορίζεται αποζημίωση η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των 1.200 € το μήνα και σε κάθε περίπτωση το όριο των 3.600 € το έτος, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παραγράφου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

6. Για τους ελέγχους του άρθρου 12 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) η ημερήσια ελεγκτική αποζημίωση καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος. Για τους ίδιους ελέγχους έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του νόμου 4314/2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), με το άρθρο 83 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

6Α. Για τους ελέγχους του άρθρου 3 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005) καταβάλλεται ημερήσια ελεγκτική αποζημίωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6A τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 117 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση Διοικητικών Συμβουλίων ή άλλων οργάνων διοίκησης για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του επόμενου άρθρου.

 

8. Για τους ελέγχους της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 3460/2006 (ΦΕΚ 105/Α/2006), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008) οι οποίοι διενεργούνται εκτός ωραρίου και κατά τις εξαιρέσιμες Κυριακές και αργίες στα σημεία εισόδου, εξόδου και εκτελωνισμού, στους χώρους που τελούν υπό τελωνειακό καθεστώς, στα σφαγεία, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο που διενεργούνται έλεγχοι - επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδοκοινοτικής διακίνησης, μετά από αίτηση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και εισπράττονται ανταποδοτικά τέλη καθορίζεται αποζημίωση για τους ελεγκτές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 59 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 

9. Ειδικά, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που ορίζονται στο στοιχείο λ)στ' του άρθρου 12 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως ισχύει, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ορίζει με απόφασή της το ύψος των πρόσθετων αμοιβών των συγκροτούμενων ομάδων εργασίας, συνεργείων ελέγχου, καθώς και μόνιμων και έκτακτων επιτροπών, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά τις κείμενες διατάξεις και δεν προκαλούν επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 

10. Για την αποζημίωση όσων διενεργούν ή συμμετέχουν στη διενέργεια ελέγχων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δεν εφαρμόζονται τα όρια των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.