Νόμος 2286/95

Ν2286/1995: Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2286/1995: Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, (ΦΕΚ 19/Α/1995), 01-02-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ορισμός - Πεδίο εφαρμογής - Εξαιρέσεις

Άρθρο 2: Προγραμματισμός προμηθειών - Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών - Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών

Άρθρο 3: Προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας

Άρθρο 4: Δικαιούμενοι συμμετοχής - Τεχνικές προδιαγραφές - Μητρώο προμηθευτών - Εγγυοδοσία - Ενστάσεις

Άρθρο 5: Κανονισμοί προμηθειών

Άρθρο 6: Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών - Επιτροπές - Ομάδες εργασίας

Άρθρο 7: Λογιστικές διατάξεις

Άρθρο 8: Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-01-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.