Νόμος 2286/95 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις προμήθειες αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας των φορέων του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, αρμόδια είναι η Επιτροπή που συνιστάται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και του Υπουργού του Υπουργείου που είναι αρμόδιος για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης ή για την εποπτεία του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με το εδάφιο γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985),

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 35 του άρθρου 1 του νόμου 3065/2002 (ΦΕΚ 251/Α/2002).

 

2. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης η για την εποπτεία του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση, αναπληρούμενος από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου αυτού. Στη σύνθεση της Επιτροπής μετέχει και ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και ένας τουλάχιστον Σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτης ή Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρό του, σε περίπτωση, δε, μη ύπαρξης θέσης Γενικού Γραμματέα ή μη κάλυψης αυτής, τον Υπουργό αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου.

 

Τα κόμματα ορίζουν τους εκπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους, μέσα σε 20 ημέρες από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί σε αυτό σχετικό έγγραφο του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 35 του άρθρου 1 του νόμου 3065/2002 (ΦΕΚ 251/Α/2002), με το άρθρο 31 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013).

 

Σε περίπτωση που τα κόμματα δεν ορίσουν εκπροσώπους μέσα στην προθεσμία αυτήν, οι αντίστοιχες θέσεις καλύπτονται από Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδεικνυόμενους από τον Πρόεδρό του.

 

3. Η επιλογή των προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής του παρόντος άρθρου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών.

 

4. Η Επιτροπή αποφασίζει για το είδος της διαδικασίας που θα τηρηθεί, για το φορέα διενέργειας των διαδικασιών της προμήθειας και για την κατακύρωση, ανάθεση ή ματαίωση της προμήθειας. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της. Στην Επιτροπή εισηγούνται για όλα τα θέματα των αρμοδιοτήτων της εκπρόσωποι των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνεπικουρούμενοι κάθε φορά από εκπροσώπους του φορέα για τον οποίο προορίζεται η συγκεκριμένη προμήθεια. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίζει ειδικό εισηγητή ή εισηγητές, εφόσον αυτό απαιτείται από τη φύση του συζητούμενου θέματος. Οι εισηγητές συμμετέχουν στην Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

5. Στα μέλη της Επιτροπής, με εξαίρεση Υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς, χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

6. Επιτροπές που έχουν συσταθεί πριν από την έκδοση του παρόντος και έχουν επιληφθεί συγκεκριμένων προμηθειών εξακολουθούν να ασκούν το έργο τους μέχρι την ολοκλήρωσή του.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

β. Η επιλογή των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της παραπάνω Επιτροπής, γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

 

γ. Η Επιτροπή που έχει συσταθεί προ της ισχύος του παρόντος, με την υπ' αριθμόν 52/2000 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 221/Α/2000), για την προμήθεια συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών, είναι αρμόδια από συστάσεώς της και για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω των συστημάτων αυτών, κρινόμενων και των υπηρεσιών αυτών σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας.

 

δ. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ως προς τις εν λόγω συμβάσεις ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

8. Οι προμήθειες καυσίμων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εκτελούν οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές εξαιρούνται της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο διαδικασίας. Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 46 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (199 251/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.