Νόμος 2286/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Προγραμματισμός προμηθειών - Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών - Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προμήθειες των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, εγκρίνονται με την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

 

Η ένταξη πραγματοποιείται μετά εξέταση και αξιολόγηση της πρότασης του φορέα και διαμόρφωσή της σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες προτάσεις, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα για το Δημόσιο.

 

Το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών με βάση τα επί μέρους προγράμματα προμηθειών που υποβάλλονται από τους υπόχρεους φορείς.

 

Τα προγράμματα αυτά περιέχουν τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, την αξία, την πηγή χρηματοδότησης, τα αποθέματα του εντασσόμενου είδους, το χρόνο απορρόφησης της χρηματοδότησης, τον τρόπο πληρωμής και διενέργειας της προμήθειας, το κριτήριο αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την αιτιολόγηση της ένταξης του συγκεκριμένου είδους Η Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, για να διατυπώσει τη γνώμη της, μπορεί να αναθέτει σε τεχνικούς κυρίως υπαλλήλους των Υπουργείων Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες (αυτοψία, παροχή στοιχείων κ.λ.π.) για την αποτελεσματική υλοποίηση των επί μέρους προγραμμάτων.

 

Η παράλειψη εμπρόθεσμης παροχής των αναγκαίων στοιχείων ή η παροχή ανακριβών στοιχείων για την ένταξη προμήθειας στο Ενιαίο πρόγραμμα Προμηθειών συνιστά πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων, για τη συλλογή και την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, υπαλλήλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

2. Με κοινές αποφάσεις, των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου τίθεται σε εφαρμογή το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και ρυθμίζονται όλα τα θέματα που ανακύπτουν από αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

3. Με όμοιες αποφάσεις, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, μπορεί να:

 

α) τροποποιείται και συμπληρώνεται το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών,

β) παρέχεται η δυνατότητα προέγκρισης προμηθειών που πρόκειται να ενταχθούν το επόμενο έτος σε αυτό και

γ) εξαιρούνται από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών φορείς ή προμήθειες και

δ) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, με τους οποίους πραγματοποιείται η εξαίρεση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

4. Μετά την έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, αρχίζει η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, που ολοκληρώνεται με την παραλαβή του αγαθού και την αποπληρωμή του τιμήματος.

 

Η σύναψη και η εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών μπορεί να είναι, είτε κεντρική, όταν διενεργείται από το Υπουργείο Εμπορίου είτε αποκεντρωμένη, όταν διενεργείται από οποιονδήποτε άλλο φορέα υπαγόμενο στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

Από το Υπουργείο Εμπορίου συνάπτονται και εκτελούνται συμβάσεις προμηθειών, που η δαπάνη τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, τους προσαρτημένους σε αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς και λογαριασμούς, τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, καθώς και κάθε αποκεντρωμένη προμήθεια, εφόσον εγκριθεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

5. Από την ανωτέρω αρμοδιότητα του Υπουργείου Εμπορίου εξαιρούνται οι προμήθειες:

 

α) Για τις οποίες η κατ' είδος ετήσια συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζει με απόφαση του ο Υπουργός Εμπορίου.

β) Που αναφέρονται σε είδη γραφικής ύλης, εξοπλισμό θέρμανσης και φωτισμού, έπιπλα, είδη καθαριότητας, τα οποία βαρύνουν τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους νομαρχιακούς και περιφερειακούς προϋπολογισμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε απόφαση Π1/617/1995 (ΦΕΚ 223/Β/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται και αποδεικνύει ο ενδιαφερόμενος φορέας, παρέχεται η ευχέρεια κατά την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών να συνάπτει και εκτελεί ο ίδιος αποκεντρωμένα συμβάσεις προμηθειών, τηρώντας τους δεσμευτικούς όρους της απόφασης, που σύμφωνα με τον παρόντα νόμο συνάπτει και εκτελεί το Υπουργείο Εμπορίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών, παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα η παραπάνω ευχέρεια με τους προαναφερθέντες όρους και μετά την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών, παρέχεται η ευχέρεια στους φορείς να εκτελούν συμβάσεις προμηθειών που έχει συνάψει για λογαριασμό τους το Υπουργείο Εμπορίου και υπό τους όρους που έχουν τεθεί από αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

9. Το Υπουργείο Εμπορίου μπορεί να προβαίνει στη σύναψη και εκτέλεση ενοποιημένων συμβάσεων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών περισσότερων φορέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, παρέχεται η ευχέρεια για τη σύναψη και εκτέλεση μεμονωμένων ή ενοποιημένων συμβάσεων προμηθειών σε έναν από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που ενεργεί, σύμφωνα με τους δεσμευτικούς όρους της απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έγκριση, διάθεση και μεταφορά πιστώσεων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση ενοποιημένων συμβάσεων προμηθειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

12. Οι διαδικασίες συνάψεως συμβάσεων προμηθειών διακρίνονται σε συνοπτικές, ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση:

 

α) Ανοικτές είναι οι διαδικασίες (ανοικτός διαγωνισμός) που κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά.

 

β) Κλειστές είναι εκείνες (κλειστός διαγωνισμός) που μόνο οι προμηθευτές οι οποίοι έχουν προσκληθεί από το φορέα, που διενεργεί το διαγωνισμό, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά.

 

γ) Συνοπτικές (πρόχειρος διαγωνισμός) είναι οι διαδικασίες που διενεργούνται μόνο για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών αξίας κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ECU, ετήσιας συνολικής δαπάνης, καθοριζομένης εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

 

Στις διαδικασίες των εδαφίων α' και β' απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

 

δ) Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) είναι η διαδικασία που οι επί μέρους φορείς προσφεύγουν στους προμηθευτές της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους των υπό σύναψη συμβάσεων με έναν ή περισσότερους από αυτούς, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε απόφαση Π1/622/1995 (ΦΕΚ 223/Β/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

13. Η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τηρηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Ι. Εφόσον κατά τη διενέργεια ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας:

 

α) υποβλήθηκαν προσφορές μη κανονικές και υπό τους όρους ότι:

 

α)α) κλήθηκαν για διαπραγμάτευση όσοι υπέβαλαν προσφορές και αξιολογήθηκαν κατά την προηγηθείσα διαδικασία και

β)β) δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης.

 

β) δεν υποβλήθηκαν προσφορές ή οι υποβληθείσες κρίνονται απαράδεκτες και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

 

α)α) δεν μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης και

β)β) διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΙΙ. Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια αγαθά κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από ορισμένο προμηθευτή.

 

ΙΙΙ. Όταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνες, πειραμάτων, μελετών και προτύπων εφαρμογής.

 

ΙV. Όταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί σκόπιμο, με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα, ότι αγαθά που παράγονται σε πειραματικό στάδιο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις.

 

V. Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τους κανονισμούς προμηθειών.

 

VΙ. Για συμπληρωματικές προμήθειες αγαθών από τον αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε τον ενδιαφερόμενο φορέα να αγοράσει αγαθά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρησή τους.

 

VΙΙ. Όταν η προμήθεια αγαθών κρίνεται σκόπιμο από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα να ανατεθεί σε σωφρονιστικά ιδρύματα, ιδρύματα νεότητας, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή παρόμοια ιδρύματα για ερευνητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή αναπτυξιακούς σκοπούς και

 

VΙΙΙ. Για την προμήθεια αγαθών, αξίας κάτω των 200.000 ECU, η δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει κατ' είδος σε ετήσια βάση το ποσό που καθορίζεται εκάστοτε από τον Υπουργό Εμπορίου.

 

Ειδικώς για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού τους συνδέσμους τους, τα δημοτικά και κοινοτικά τους ιδρύματα, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα συμβούλια περιοχής του άρθρου 48 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) το ανώτερο ποσό καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε απόφαση Π1/622/1995 (ΦΕΚ 223/Β/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

14. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων προμηθειών αγαθών μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις για την κάλυψη μακροχρόνιων αναγκών των φορέων, κατά τους ειδικότερους όρους των σχετικών διατάξεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του νομοθετικού διατάγματος 321/1969, αναφορικά με τις προμήθειες που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

15. Στις συμβάσεις προμηθειών ειδών εισαγόμενων από το εξωτερικό μπορεί να συνομολογείται το τίμημα σε ξένο νόμισμα και οι προσφορές των Ελλήνων προμηθευτών να εκφράζονται σε αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

16. Οι φορείς για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου απολογιστικά στοιχεία αυτών.

 

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος φορέας δεν αποστείλει τα παραπάνω στοιχεία εντός προθεσμίας 6 μηνών από την ολοκλήρωση της προμήθειας επιβάλλεται σε αυτόν χρηματική ποινή ύψους έως 5% της αξίας της προμήθειας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης του ανωτέρω προστίμου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και κάθε άλλο θέμα συναφές με την επιβολή της διοικητικής αυτής κύρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.