Νόμος 2503/97 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Προμήθειες - Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων - Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος - Επιχειρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προστίθεται στο τέλος της περίπτωσης (ΙΙ) της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) εδάφιο (θ) ως εξής:

 

{θ) που αφορούν καύσιμα και ελαιολιπαντικά, γραφική ύλη και ανταλλακτικά μηχανημάτων και οχημάτων τρόφιμα και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου και φάρμακα των συμβουλίων περιοχής του άρθρου 48 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού των συνδέσμων τους, των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων τους και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της επόμενης παραγράφου και των παραγράφων 1 έως και 11 και 14 έως και 16 του άρθρου 2 του παρόντος.}

 

2. Επαναφέρονται σε ισχύ οι περί προμηθειών διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980) και 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) προκειμένου περί προμηθειών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, των συνδέσμων τους και συμβουλίων περιοχής, των δημοτικών και κοινοτικών τους ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, που αφορούν καύσιμα και ελαιολιπαντικά, γραφική ύλη και ανταλλακτικά μηχανημάτων και οχημάτων, τρόφιμα και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου και φάρμακα, τηρουμένων κατά τα λοιπά των κοινοτικών διατάξεων και των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 11 και 14 έως και 16 του άρθρου 2 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995). Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για όλες τις προμήθειες των εξαιρούμενων με την παράγραφο 5.1. του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995 φορέων που λειτουργούν με τη μορφή νομικών προσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

3. Προστίθεται στο τέλος της περίπτωσης (VII) της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικώς για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού τους συνδέσμους τους, τα δημοτικά και κοινοτικά τους ιδρύματα,τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα συμβούλια περιοχής του άρθρου 48 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) το ανώτερο ποσό καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) προστίθενται τα εξής:

 

{Ειδικά οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος συνάπτουν και εκτελούν τις συμβάσεις προμηθειών τους σύμφωνα με Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών, που συντάσσεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. Η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος συνάπτει και εκτελεί τις συμβάσεις προμηθειών της σύμφωνα με Κανονισμό Προμηθειών, που συντάσσεται από αυτή και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

5. Στο άρθρο 7 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) προστίθεται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

 

{7. Η δαπάνη για τυχόν αποζημίωση των μελών των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους και παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα που συγκροτεί την αντίστοιχη επιτροπή και βαρύνει την πίστωση για την αντίστοιχη προμήθεια που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα ανώτατα όρια των πρόσθετων αμοιβών, και των αμοιβών μελών συλλογικών οργάνων.

 

8. Διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται κρατήσεις επί δαπανών προμηθειών, υπέρ ορισμένων ταμείων, διατηρούνται.}

 

6. Για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους, οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών και θεώρησης τιμολογίων για την κανονικότητα της τιμής μόνο των πετρελαιοειδών, διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 και 42 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 173/1990 (ΦΕΚ 62 /Α/1990) και του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995).

 

Εξαιρούνται τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία διενεργούν αυτοτελώς τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, για προμήθειες των ειδών που αναφέρονται ανωτέρω.

 

Οι οικείες περιφέρειες μπορούν κατ' εξαίρεση να εξουσιοδοτούν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδρύματα της χωρικής τους αρμοδιότητας να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών των ειδών της παρούσας παραγράφου, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος της οικείας περιφέρειας από τον Υπουργό Εσωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), με το άρθρο 26 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

7. Από 01-01-1997 οι εισφορές προς τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος των δήμων και κοινοτήτων-μελών τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος σε ποσοστό 1,5% έως 2% επί του ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που γράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό κάθε έτους για κατανομή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Από το ποσό που αναλογεί στο παραπάνω ποσοστό, 30% εισάγεται στον ιδιαίτερο λογαριασμό της Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο Έσοδα Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και 70% εισάγεται στον ιδιαίτερο λογαριασμό των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων που τηρείται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας του νομού με τον τίτλο Έσοδα Τοπικής Ένωσης _____________.

 

Η κατανομή του ποσού στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

 

Οι διατάξεις των άρθρων 70 παράγραφος 1 περίπτωση (α) του νόμου 1416/1984, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 7 παράγραφος 12 του νόμου 2307/1995, καταργούνται.

 

Όσοι από τους δήμους - κοινότητες μέλη Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων αποφασίσουν να καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά, μπορούν να το πράξουν, να το πράξουν, στα πλαίσια σχετικών αποφάσεων συνεδρίων των οικείων Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων με τη διαδικασία που ισχύει μέχρι την εφαρμογή αυτού του άρθρου.

 

8. Οι εκπρόσωποι των συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, που καταργούνται κατά τη διάρκεια της δημοτικής και κοινοτικής περιόδου, εξακολουθούν να διατηρούν το αξίωμά τους στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων που έχουν εκλεγεί έως τη λήξη της δημοτικής και κοινοτικής περιόδου.

 

9. Οι διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 2307/1995 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων αφότου ίσχυσαν.

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 1069/1980, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 2307/1995, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η προσαρμογή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης που συνιστώνται από ένα μόνο δήμο ή κοινότητα προς τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου γίνεται οπωσδήποτε μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

11. Το άρθρο 20 του νόμου 1069/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 8 του νόμου 2307/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

 
{Άρθρο 20: Εποπτεία επί των επιχειρήσεων

 

1. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ασκεί έλεγχο νομιμότητος στις εξής αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου:

 

α) Για την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

β) Για την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων.

γ) Για την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα.

δ) Για τη σύναψη δανείων.

ε) Για τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες.

 

2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ελέγχει τον ισολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων και μπορεί να διατάξει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και ταμειακού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές.}

 

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1518/1985 (ΦΕΚ 30/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες και τις διατάξεις αυτού του άρθρου, μπορεί να συσταθεί ανώνυμη εταιρία με κύριους σκοπούς:

 

α. την τεχνική υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, των επιχειρήσεών τους και των άλλων νομικών προσώπων που συνιστούν ή συμμετέχουν και ιδιαίτερα τη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση μελετών και εκδόσεων, την παροχή πληροφοριών και συμβουλών, την οργάνωση των φορέων αυτών και την επιμόρφωση των στελεχών τους.

 

β. την ενθάρρυνση τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών, την εκπαίδευση συμβούλων της τοπικής ανάπτυξης και την τεχνική υποστήριξη τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που ενδιαφέρουν την τοπική αυτοδιοίκηση,

 

γ. την ανάληψη από φορείς του δημόσιου τομέα ερευνών, μελετών, επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και

 

δ. τη συνεργασία με αρχές και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.}

 

13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1518/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο αξιών. Μέτοχοι της εταιρίας μπορεί να είναι μόνον: α. Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που διατηρούν πάντοτε κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό αθροιστικά πενήντα ένα τοις εκατό (51%) έως εξήντα τοις εκατό (60%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, β. Φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, που διατηρούν πάντοτε κοινές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό αθροιστικά είκοσι τοις εκατό (20%) έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, γ. Κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις, όπως επιστημονικά επιμελητήρια δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμοί, συνδικαλιστικοί φορείς, με το υπόλοιπο του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών.}

 

14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1518/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που μετέχουν στην εταιρία συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας.

 

15. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1518/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας είναι ενδεκαμελές. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι πρόσωπα που υποδεικνύονται μόνον από τους μετόχους των εδαφίων α', β' και γ' της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της Εταιρείας με την παρακάτω αναλογία:

 

πέντε μέλη από τα πρόσωπα, που υποδεικνύουν οι μέτοχοι του εδαφίου α', τρία μέλη από αυτά, από αυτά, που υποδεικνύουν οι μέτοχοι του εδαφίου γ'.}

 

16. Στο άρθρο 16 του νόμου [Ν] 1518/1985 προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως εξής:

 

{10. Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προσαρμόζονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1518/1985 η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αριθμό 26200/1985 (ΦΕΚ 194/Β/1985) καθώς και το καταστατικό της Εταιρείας, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.