Νόμος 2503/97 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θέματα αστικής και δημοτικής κατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επικεφαλίδα του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 497/1991 Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια (ΦΕΚ 180/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Καταχώριση μεταβολών.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2119/1993 (ΦΕΚ 23/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι γραμμένοι σε μητρώα αρρένων, που καταρτίσθηκαν και οριστικοποιήθηκαν κατά τους ορισμούς του παρόντος νόμου, χαρακτηρίζονται ως αδήλωτοι.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2119/1993 Κώδικας Διατάξεων περί μητρώων αρρένων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ακολούθως οριστικοποιεί τα ετήσια μητρώα αρρένων και στέλνει από ένα αντίτυπο στις αρχές του άρθρου 1 που τηρούν αυτά.}

 

4. Όπου στις διατάξεις του εδαφίου δευτέρου της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και του εδαφίου πρώτου του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων αναγράφεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

 

5. Η περίπτωση ζ' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) Να εκπληρώνει όσα ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2119/1993 (ΦΕΚ 23/Α/1993) Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί μητρώων αρρένων.}

 

6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων, ένεκα νομιμοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αμφισβήτησης, προσβολής της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης υιοθεσίας, διαζυγίου, ακύρωσης γάμου, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επώνυμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου, καταχωρίζονται στο περιθώριο της οικείας ληξιαρχικής πράξης, μέσα σε 1 μήνα αφότου αυτές οι μεταβολές έλαβαν χώρα.

 

2. Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται όμως τις κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόμου, όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αυτού αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8.3 του άρθρου 26 του νόμου 2130/1993.}

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η άδεια ταφής εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας του τόπου όπου συνέβη ο θάνατος ή μεταφέρθηκε ο νεκρός για ενταφιασμό, με την προσαγωγή σε αυτόν έγγραφης βεβαίωσης του οικείου ληξίαρχου ότι καταχωρήθηκε η ληξιαρχική πράξη θανάτου στο σχετικό βιβλίο.}

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται, με βεβαίωση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας, να δοθεί άδεια ταφής και χωρίς την κατά το προηγούμενο άρθρο πιστοποίηση του ληξιάρχου. Στην περίπτωση αυτή ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, μέσα σε δύο (2) ημέρες το αργότερο, το γεγονός του θανάτου στον αρμόδιο ληξίαρχο, για τη σύνταξη της οικείας ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου και το γεγονός, ως και ο λόγος που έγινε ο ενταφιασμός προ της συντάξεώς της.}

 

9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Όποιος ζητεί την καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων κατά την προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να υποβάλει στην εισαγγελική αρχή βεβαίωση επικυρωμένη, για μεν τους γάμους από την αρμόδια πολιτική, εκκλησιαστική ή άλλη αρχή που να αποδεικνύει την τέλεση υποστατού γάμου κατά τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για δε τις γεννήσεις της αρμόδιας αρχής ή κλινικής ή ιατρού.}

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση ενώπιον του ληξίαρχου, που παραλείπουν την εμπρόθεσμη δήλωση, τιμωρούνται:

 

α) Με πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, εφόσον έκαναν τη δήλωση εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 14 παράγραφος 1, 20 παράγραφος 1, 26 παράγραφος 1 εδάφιο α' και 29 παράγραφος 1.

 

β) Με χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές, εφόσον παρέλειψαν τη δήλωση μετά την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται στην ανωτέρω περίπτωση α'.}

 

11. Τα χρηματικά όρια και ποσά που ορίζονται στο νόμο [Ν] 344/1976 μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

12. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2130/1993 προστίθενται τα εξής:

 

{καθώς και γι' αυτούς που είναι σύζυγοι Ελλήνων ή Ελληνίδων που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει τέκνα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.