Νόμος 2130/93 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3370/1955 (ΦΕΚ 258/Α/1955), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1438/1984 (ΦΕΚ 60/Α/1984), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για την πολιτογράφηση απαιτείται:

 

α) Δήλωση του αλλοδαπού στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, που διαμένει ή κατοικεί, ότι επιθυμεί να πολιτογραφηθεί. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται με την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. Για τον ομογενή αλλοδαπό που διαμένει στο εξωτερικό η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας του, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών με σχετική έκθεσή του καθώς και γι' αυτούς που είναι σύζυγοι Ελλήνων ή Ελληνίδων που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει τέκνα.

 

β) Αν ο αλλοδαπός είναι αλλογενής, δεκαετής συνολική διαμονή στην Ελλάδα μέσα στα δώδεκα τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για πολιτογράφηση ή πενταετής διαμονή στην Ελλάδα από τη δήλωσή του για πολιτογράφηση. Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο δεν προσμετράται ο χρόνος που διήνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα, ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν απαιτούνται γι' αυτόν που έχει γεννηθεί και κατοικεί στην Ελλάδα καθώς και γι' αυτούς που είναι σύζυγοι Ελλήνων ή Ελληνίδων που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει τέκνα.

 

γ) Αίτηση για πολιτογράφηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 14 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

2. Στο άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3370/1955, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1438/1984 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Υποβολή νέας αίτησης για πολιτογράφηση επιτρέπεται μετά παρέλευση ενός έτους από την απόρριψη της προηγούμενης.}

 

3. Εκκρεμείς αιτήσεις-δηλώσεις για πολιτογράφηση που περιήλθαν στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και πληρούσαν τις κατά νόμο τυπικές προϋποθέσεις (οκταετία - τριετία) εξετάζονται με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο γ του άρθρου 72 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.