Νόμος 2910/01

Ν2910/2001: Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2910/2001: Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 91/Α/2001), 02-05-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής

 

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Αστυνομικός έλεγχος μεθοριακών διαβάσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Γενικές προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής αλλοδαπών

 

Άρθρο 5: Θεώρηση εισόδου

Άρθρο 6: Διέλευση αλλοδαπών

Άρθρο 7: Άρνηση εισόδου

Άρθρο 8: Χορήγηση και ανανέωση άδειας παραμονής

Άρθρο 9: Επιτροπή Μετανάστευσης

 

Κεφάλαιο Δ: Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών για λόγους σπουδών

 

Άρθρο 10: Είσοδος για λόγους σπουδών

Άρθρο 11: Χορήγηση άδειας παραμονής

Άρθρο 12: Διάρκεια της άδειας παραμονής

Άρθρο 13: Ανανέωση της άδειας παραμονής

Άρθρο 14: Επαγγελματική κατάρτιση

Άρθρο 15: Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών

Άρθρο 16: Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα

Άρθρο 17: Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές

Άρθρο 18: Επαγγελματική δραστηριότητα αλλοδαπών φοιτητών και σπουδαστών

 

Κεφάλαιο Ε: Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών για την παροχή εξαρτημένης εργασίας

 

Άρθρο 19: Χορήγηση άδειας εργασίας

Άρθρο 20: Θεώρηση εισόδου

Άρθρο 21: Χορήγηση άδειας παραμονής

Άρθρο 22: Διάρκεια και ανανέωση άδειας παραμονής

Άρθρο 23

Άρθρο 24: Εποχιακή εργασία αλλοδαπών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Είσοδος για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

 

Άρθρο 25: Θεώρηση εισόδου

Άρθρο 26: Χορήγηση άδειας παραμονής

Άρθρο 27: Διάρκεια και ανανέωση της άδειας παραμονής

 

Κεφάλαιο Ζ: Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών για οικογενειακή συνένωση

 

Άρθρο 28: Θεώρηση εισόδου

Άρθρο 29: Χορήγηση άδειας παραμονής

Άρθρο 30: Διάρκεια και ανανέωση της άδειας παραμονής

Άρθρο 31: Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από μέλη οικογένειας αλλοδαπού

Άρθρο 32: Αυτοτελής άδεια παραμονής μελών οικογένειας αλλοδαπού

Άρθρο 33: Άδεια παραμονής αλλοδαπού, συζύγου Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Κεφάλαιο Η: Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών για άλλους λόγους

 

Άρθρο 34: Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών αθλητών και προπονητών

Άρθρο 35: Είσοδος και παραμονή μελών διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών και προσωπικού εταιριών

Άρθρο 36: Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών πνευματικών δημιουργών και μελών καλλιτεχνικών συγκροτημάτων και τσίρκων

Άρθρο 37: Άλλες περιπτώσεις χορήγησης άδειας παραμονής

Άρθρο 38: Είσοδος αλλοδαπών για ολιγοήμερη παραμονή

 

Κεφάλαιο Θ: Δικαιώματα και υποχρεώσεις αλλοδαπών

 

Άρθρο 41: Υποχρεώσεις αλλοδαπών

 

Κεφάλαιο Ι: Περιορισμοί - ανάκληση άδειας παραμονής - απελάσεις

 

Άρθρο 44: Διοικητική απέλαση

Άρθρο 49: Ανεπιθύμητοι αλλοδαποί

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Γενικές υποχρεώσεις - κυρώσεις

 

Άρθρο 52: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων - κυρώσεις

Άρθρο 53: Υποχρεώσεις εργοδοτών αλλοδαπών εργαζομένων - κυρώσεις

Άρθρο 54: Υποχρεώσεις υπαλλήλων και λοιπών ιδιωτών - κυρώσεις

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Σύσταση υπηρεσιών και έλεγχος

 

Άρθρο 56: Σύσταση υπηρεσιών και έλεγχος

Άρθρο 57: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση

 

Άρθρο 58: Προϋποθέσεις πολιτογράφησης

Άρθρο 59: Δικαιολογητικά

Άρθρο 60: Διαδικασία πολιτογράφησης

Άρθρο 61: Απόφαση πολιτογράφησης

Άρθρο 62: Ορκωμοσία

Άρθρο 63: Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό

Άρθρο 64: Επιτροπή Πολιτογράφησης

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 66: Παράνομοι αλλοδαποί

Άρθρο 67: Οικογενειακή συνένωση

Άρθρο 69: Εκκρεμείς αιτήσεις και δηλώσεις πολιτογράφησης - Ειδικές περιπτώσεις διαπίστωσης ιθαγένειας

 

Κεφάλαιο ΙΕ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 71: Παράβολα - Αναπροσαρμογή προστίμων - Επικυρώσεις

Άρθρο 72: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 73

Άρθρο 74

Άρθρο 75

Άρθρο 76

Άρθρο 77

Άρθρο 78

Άρθρο 80

Άρθρο 81: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-04-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.