Νόμος 2910/01 - Άρθρο 76

Άρθρο 76


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 2790/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο ομογενής με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έπειτα από γνώμη της οικείας προξενικής αρχής ως προς την ιδιότητά του ως ομογενούς. Την ιδιότητά του ως ομογενούς διερευνά τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Έλληνα Πρόξενο και δύο μέλη. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών ορίζονται τα μέλη κάθε επιτροπής και η αμοιβή τους. Οι οριζόμενοι ως μέλη της επιτροπής πρέπει απαραίτητα να είναι Έλληνες πολίτες.}

 

2. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μόνο εφόσον δεν συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του παρόντος.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου 2790/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η ιδιότητα του ενδιαφερομένου ως ομογενούς διαπιστώνεται ύστερα από συνέντευξή του ενώπιον της επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου. Για τη διαπίστωση της ιδιότητας του ομογενούς η επιτροπή μπορεί να συνεκτιμά οποιαδήποτε στοιχεία προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος, από τα οποία τεκμαίρεται η ιδιότητά του αυτή.}

 

4. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2790/2000 οι λέξεις για την ελληνική καταγωγή του αιτούντος ομογενούς αντικαθίστανται από τις λέξεις για την ιδιότητα ως ομογενούς του αιτούντος. Στον πρώτο στίχο του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2790/2000 οι λέξεις για την ελληνική καταγωγή αντικαθίστανται από τις λέξεις για την ιδιότητα ως ομογενών.

 

5. Στον τρίτο στίχο του ίδιου ως άνω εδαφίου και στον όγδοο στίχο της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του νόμου 2790/2000 οι λέξεις δικαιολογητικά και δικαιολογητικών αντικαθίστανται από τις λέξεις στοιχεία και στοιχείων. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2790/2000 μετά τη λέξη Εξωτερικών προστίθεται η λέξη Οικονομικών. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 μετά τις λέξεις η σύνθεσή τους προστίθενται οι λέξεις η αμοιβή των μελών τους και του γραμματέα τους.

 

6. Οι ομογενείς που έχουν έλθει στην Ελλάδα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με θεώρηση εισόδου και διαμένουν στη χώρα ανεξαρτήτως από το χρόνο λήξης του διαβατηρίου ή της θεώρησης εισόδου, μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια ή το ειδικό δελτίο ταυτότητας της παραγράφου 11 κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, τηρουμένης της διαδικασίας της παραγράφου 4 του άρθρου 1 εκτός από τη γνώμη της προξενικής αρχής.

 

Με την ίδια διαδικασία αποκτούν ελληνική ιθαγένεια ή ειδικό δελτίο ταυτότητας, ανεξαρτήτως του χρόνου άφιξης τους στη χώρα, γονείς ή τέκνα ομογενών που έχουν ήδη αποκτήσει ειδικό δελτίο ταυτότητας ή ελληνική ιθαγένεια, είτε κατόπιν εκδόσεως σχετικής περί της ελληνικής τους ιθαγένειας διαπιστωτικής πράξης του Νομάρχη κατά το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς είτε με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας περί κτήσης αυτής.

 

Με την υποβολή της αίτησης για κτήση ελληνικής ιθαγένειας ή για χορήγηση του ειδικού δελτίου ταυτότητας κατά τα ανωτέρω, η οποία συνοδεύεται από σημείωμα δακτυλοσκόπησης, χορηγείται στον αιτούντα βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και η οποία επέχει θέση άδειας παραμονής και εργασίας.

 

Στους αλλογενείς συζύγους των παραπάνω χορηγείται προσωρινή άδεια παραμονής ισόχρονης διάρκειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 40 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008).

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Μετά τη δόση του όρκου ο αποκτών την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και τα ανήλικα τέκνα αυτού εγγράφονται στα Μητρώα Αρρένων και τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας του κράτους που επιθυμεί με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας. Όσα από αυτά δεν καλύπτονται από την παραπάνω απόφαση συμπληρώνονται με την προσκόμιση οποιουδήποτε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου.}

 

8. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000) προστίθενται εδάφια τρία, ως εξής:

 

{Επιτρέπεται ο εξελληνισμός του ονόματος και του επωνύμου ομογενών των οποίων διαπιστώνεται ή έχει διαπιστωθεί η ελληνική ιθαγένεια και έχουν εγγραφεί στα μητρώα αρρένων και στα δημοτολόγια, αν τα στοιχεία αυτά είχαν μεταβληθεί ή αλλοιωθεί στη χώρα από την οποία προέρχονται.

 

Ο εξελληνισμός γίνεται, κατά περίπτωση, με απόφαση του γενικού γραμματέα περιφέρειας ή του νομάρχη, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Με την ίδια απόφαση διατάσσεται και η διόρθωση των στοιχείων στο μητρώο αρρένων και στο δημοτολόγιο.}

 

9. Οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 57/1973, όπως κάθε φορά ισχύει, για την κοινωνική προστασία εφαρμόζονται και στους ομογενείς που έχουν λάβει ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

10. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αιτήσεις ομογενών για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του νόμου 2790/2000, όπως αυτές τροποποιούνται με το παρόν άρθρο.

 

11. Για τα παραχωρηθέντα ή παραχωρούμενα, κατά τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 239/Α/1985) και του άρθρου 5 παράγραφος 2 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000), οικόπεδα στους παλιννοστούντες ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση δεν οφείλεται τίμημα, οι δε βεβαιωθείσες οφειλές από την αιτία αυτή προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος διαγράφονται. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις του τιμήματος δεν επιστρέφονται.

 

Η μεταγραφή των κατά τις ανωτέρω διατάξεις εκδιδόμενων τίτλων κυριότητας απαλλάσσεται από κάθε φόρο, χαρτόσημο, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

 

12. Επί των παραχωρηθέντων ή παραχωρούμενων, κατά τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος και του νόμου 2790/2000, οικοπέδων επιτρέπεται η εγγραφή υποθήκης εκ του νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ή η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, καθώς και η παραχώρηση συμβατικής υποθήκης εκ μέρους του δικαιούχου μόνο υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων, αναγνωριζομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος και μόνο για την ασφάλεια των χορηγούμενων από αυτά δανείων ή άλλων εγγυήσεων, που προορίζονται αποκλειστικά για την ανέγερση κτισμάτων επί των οικοπέδων ή για την επέκταση ή επισκευή των επ' αυτών κτισμάτων.

 

13. α. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστώνται δέκα (10) θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, πέντε (5) θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων και πέντε (5) θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

β. Στην Περιφέρεια Αττικής συνιστώνται είκοσι (20) θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, έξι (6) θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων και δέκα (10) θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

γ. Σε καθεμία από τις λοιπές Περιφέρειες συνιστώνται δέκα (10) θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων και οκτώ (8) θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

14. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/A/2000) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.