Νόμος 3731/08 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Ρυθμίσεις επί μέρους ζητημάτων μεταναστευτικής πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 84 του νόμου 3386/2005, όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 3536/2007, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Στους υπηκόους τρίτων χωρών που ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους βάσει των προβλεπόμενων στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος, παρέχεται δικαίωμα οποιασδήποτε συναλλαγής με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 υπηρεσίες, μόνο με την επίδειξη της άδειας διαμονής τους.}

 

2. α. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του νόμου 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Την απώλεια ή την ανανέωση ή μεταβολή των στοιχείων του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.}

 

β. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του νόμου 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Την απώλεια του δελτίου διαμονής ή μόνιμης διαμονής.}

 

γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του νόμου 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται μέσα σε δύο μήνες αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός, πλην της περίπτωσης ανανέωσης του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να γίνει μέχρι και την ημερομηνία υποβολής αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής και της δήλωσης γέννησης τέκνου που τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του νόμου 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 του παρόντος, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ και τετρακοσίων (400) ευρώ σε περίπτωση υποτροπής.}

 

4. α. Σε περιπτώσεις τέλεσης γάμου μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα με άδεια διαμονής, στον ένα εκ των συζύγων και στα κατά το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 131/2006 (ΦΕΚ 143/Α/2006) μέλη της οικογένειας τους, που διαμένουν ήδη νόμιμα στη χώρα, μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 περίπτωση β' του άρθρου 5 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

β. Η διαμονή των ανήλικων τέκνων που γεννιούνται στην Ελλάδα από νόμιμα διαμένοντες στη χώρα γονείς, καλύπτεται από την άδεια διαμονής του συντηρούντος μέχρις ότου υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής τούτων. Αν η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής στο ανήλικο τέκνο υποβληθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση του επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του νόμου 3386/2005, όπως ισχύει. Οι ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζονται και για τα γεννηθέντα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τέκνα, εφόσον η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής υποβληθεί εντός διαστήματος δύο ετών από τη γέννηση τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 

5. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που κατείχαν άδεια διαμονής, η οποία τους είχε χορηγηθεί, είτε για λόγους οικογενειακής επανένωσης είτε βάσει των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 91 του νόμου 3386/2005 και η οποία δεν ανανεώθηκε ταυτόχρονα με εκείνη του συντηρούντος. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στις οικείες υπηρεσίες μέχρι 30-06-2009. Τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 

6. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τυχόν βεβαιωθέντα πρόστιμα στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, λόγω μη εμπρόθεσμης δήλωσης, στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας, των μεταβολών που αφορούν στην ανανέωση διαβατηρίου, διαγράφονται με ατομικά φύλλα έκπτωσης από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας κατά τη διάταξη του άρθρου 98 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 

7. Τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία γεννήθηκαν και διαμένουν στην Ελλάδα και των οποίων οι γονείς εξακολουθούν να διαμένουν νόμιμα στη Χώρα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και γυμνασιακή εκπαίδευση, αποκτούν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας, των προϋποθέσεων και των κριτηρίων των άρθρων 67 και 68 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), όπως, ισχύει, καθώς και του προεδρικού διατάγματος 150/2006 (ΦΕΚ 160/Α/2006). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.