Προεδρικό διάταγμα 150/06

ΠΔ 150/2006: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25-11-2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 150/2006: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25-11-2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, (ΦΕΚ  160/Α/2006), 31-07-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του νόμου 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια (ΦΕΚ 212/Α/2005).

 

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

3. Την υπ' αριθμόν 37930/ΔΙΟΕ1264/14-10-2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/Β/2005) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 7.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται, επί του κρατικού προϋπολογισμού, δαπάνη από την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 4).

 

Επίσης, ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη από την:

 

i. εφαρμογή μέτρων για την ίση μεταχείριση προς τους ημεδαπούς, υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 12),

 

ii. απέλαση επί μακρόν διαμενόντων (άρθρο 10).

 

Οι ανωτέρω δαπάνες που εξαρτώνται από πραγματικά γεγονότα και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς, θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΦ 07-110), πλην της υπό στοιχείο (ii) δαπάνης που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ΕΦ 43-110).

 

5. Την υπ' αριθμόν 173/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πεδίο Εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Απόκτηση και διατήρηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα

 

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 5: Απόκτηση του καθεστώτος και χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 6: Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 7: Απόρριψη αίτησης για την χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας

Άρθρο 8: Ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 9: Επανάκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 10: Απέλαση - προστασία από την απέλαση

Άρθρο 11: Δικαίωμα προσφυγής

Άρθρο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις επί μακρόν διαμένοντος

 

Κεφάλαιο Γ: Δικαίωμα διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Άρθρο 13: Δικαίωμα διαμονής και χορήγηση άδειας διαμονής, στην Ελλάδα, σε υπήκοο τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 14: Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 15: Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς του, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας

Άρθρο 16: Δικαιώματα και υποχρεώσεις υπηκόων τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής στην Ελλάδα

Άρθρο 17: Ανάκληση της άδειας διαμονής και υποχρέωση επανεισδοχής

Άρθρο 18: Απόκτηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος διαμονής ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 19: Σημείο επαφής

Άρθρο 20: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 21: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αργοστόλι, 29-07-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.