Προεδρικό διάταγμα 150/06 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Πεδίο Εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το παρόν εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

 

2. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι:

 

α) Έχουν άδεια διαμονής για σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40 και 41 παράγραφος 1 του νόμου 3386/2005, καθώς και στα, κατά το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 131/2006 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, μέλη της οικογένειας που τους συνοδεύουν, όπου προβλέπεται στον παραπάνω νόμο.

 

β) Έχουν λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα δυνάμει προσωρινής προστασίας ή ζητούν την άδεια να διαμείνουν για τον ίδιο λόγο και αναμένουν την έκδοση απόφασης σχετικά με το καθεστώς τους.

 

γ) Έχουν λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα δυνάμει επικουρικών μορφών προστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις, την εθνική νομοθεσία ή ζητούν την άδεια να διαμείνουν για τον ίδιο λόγο και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους.

 

δ) Είναι πρόσφυγες ή έχουν υποβάλει αίτηση για να τους αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα, για την οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί σχετική απόφαση.

 

ε) Έχουν άδεια προσωρινής διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 18, 19, 20 παράγραφοι 5, 21, 37, 42, 43, 45, 46 έως 52 του νόμου 3386/2005, καθώς και στα, κατά το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 131/2006 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, μέλη της οικογένειας που τους συνοδεύουν, όπου προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο.

 

στ) Απολαύουν νομικού καθεστώτος υποκείμενου στη σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί των διπλωματικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 503/1970 (ΦΕΚ 108/Α/1970), της σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε με τον νόμο [Ν] 90/1975 (ΦΕΚ 150/Α/1975).

 

3. Το παρόν εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:

 

α) Διμερών και πολυμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και τρίτων χωρών αφετέρου.

 

β) Διμερών και πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και τρίτων χωρών, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

 

γ) Της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί Εγκαταστάσεως της 13-12-1955, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 18-10-1961, ο οποίος κυρώθηκε με τον νόμου [Ν] 1426/1984 (ΦΕΚ 32/Α/1984), του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 03-05-1987 και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το νομικό καθεστώς των μεταναστών εργαζομένων της 24-11-1977.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.