Νόμος 3386/05

Ν3386/2005: Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3386/2005: Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, (ΦΕΚ 212/Α/2005), 23-08-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ορισμοί - πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής Πολιτικής

 

Κεφάλαιο Β: Έλεγχος στις μεθοριακές διαβάσεις

 

Άρθρο 4: Σημεία εισόδου - εξόδου

Άρθρο 5: Άσκηση ελέγχου - εισόδου

 

Κεφάλαιο Γ: Γενικές προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών

 

Άρθρο 6: Θεώρηση εισόδου

Άρθρο 7: Διέλευση υπηκόων τρίτων χωρών

Άρθρο 8: Άρνηση εισόδου

 

Κεφάλαιο Δ: Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης αδειών διαμονής

 

Άρθρο 9: Τύποι αδειών διαμονής

Άρθρο 10: Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής

Άρθρο 11: Υποβολή αίτησης για Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

Άρθρο 12: Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής

Άρθρο 13: Γνωμοδοτική Επιτροπή Μετανάστευσης

 

Κεφάλαιο Ε: Άδεια διαμονής για εργασία

 

Άρθρο 14: Διαδικασία μετάκλησης υπηκόου τρίτης χώρας για εργασία

Άρθρο 15: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία

Άρθρο 16: Εποχιακή εργασία πολιτών τρίτων χωρών

Άρθρο 16Α: Μετάκληση αλιεργατών

Άρθρο 17: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιριών

Άρθρο 18: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας

Άρθρο 19: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας

Άρθρο 20: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής αθλητών και προπονητών

Άρθρο 21: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων

Άρθρο 22: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε πνευματικούς δημιουργούς

Άρθρο 23: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και για επενδυτικούς σκοπούς

 

Άρθρο 24: Άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

Άρθρο 25: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

Άρθρο 26: Άδεια διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας

Άρθρο 27: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

 

Κεφάλαιο Ζ: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για ειδικούς λόγους

 

Άρθρο 28: Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών

Άρθρο 29: Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής

Άρθρο 30: Επαγγελματική κατάρτιση

Άρθρο 31: Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών

Άρθρο 32: Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές

Άρθρο 33: Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

Άρθρο 34: Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα

Άρθρο 35: Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών υπηκόων τρίτων χωρών

Άρθρο 36: Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Άρθρο 36Α: Χορήγηση αδειών διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα

Άρθρο 37: Χορήγηση άδειας διαμονής σε ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων και σε υπηκόους τρίτης χώρας που υπηρετούν ως υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών

Άρθρο 38: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε ανταποκριτές ξένου τύπου

Άρθρο 39: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε λειτουργούς των γνωστών θρησκειών

Άρθρο 40: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους

Άρθρο 41: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για σπουδή, γνωριμία και άσκηση του μοναχικού βίου

Άρθρο 42: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε αρχηγούς οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού

Άρθρο 43: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος

 

Κεφάλαιο Η: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

 

Άρθρο 44: Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Άρθρο 45: Χορήγηση άδειας διαμονής για δημόσιο συμφέρον

 

Κεφάλαιο Θ: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων

 

Άρθρο 46: Προθεσμία περίσκεψης

Άρθρο 47

Άρθρο 48: Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανηλίκους

Άρθρο 49: Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης

Άρθρο 50: Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής

Άρθρο 51: Ειδικοί λόγοι μη ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας διαμονής

Άρθρο 52: Αλλαγή σκοπού διαμονής

 

Κεφάλαιο Ι: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση

 

Άρθρο 53: Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση

Άρθρο 54: Μέλη οικογένειας

Άρθρο 55: Υποβολή και εξέταση της αίτησης για οικογενειακή επανένωση

Άρθρο 56: Χορήγηση άδειας διαμονής

Άρθρο 57: Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής

Άρθρο 58: Ανάκληση άδειας διαμονής

Άρθρο 59: Δικαιώματα μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

Άρθρο 60: Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Δικαίωμα διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Άρθρο 61: Δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 62: Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 63: Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 64: Γενικές διατάξεις περί Δελτίων Διαμονής υπηκόων τρίτης χώρας, μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Κοινωνική ένταξη

 

Άρθρο 65: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 66: Βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος

 

Άρθρο 67: Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος

Άρθρο 68: Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού

Άρθρο 69: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων επί μακρόν διαμενόντων

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Ολιγοήμερη διαμονή

 

Άρθρο 70: Είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών για ολιγοήμερη διαμονή

 

Κεφάλαιο ΙΕ: Δικαιώματα και υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων χωρών

 

Άρθρο 71: Δικαιώματα

Άρθρο 72: Πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση

Άρθρο 73: Υποχρεώσεις

 

Κεφάλαιο ΙΣΤ: Περιορισμοί - Ανάκληση άδειας διαμονής - Απέλαση

 

Άρθρο 74: Περιορισμοί στην κίνηση και εγκατάσταση υπηκόων τρίτων χωρών

Άρθρο 75: Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 76: Προϋποθέσεις και διαδικασία διοικητικής απέλασης

Άρθρο 77: Προσφυγή κατά της διοικητικής απέλασης

Άρθρο 78: Αναστολή απέλασης

Άρθρο 78A: Προστασία από την απέλαση

Άρθρο 79: Προστασία από την απέλαση

Άρθρο 80: Δαπάνες απέλασης

Άρθρο 81: Ειδικοί χώροι παραμονής αλλοδαπών

Άρθρο 82: Ανεπιθύμητοι αλλοδαποί

 

Κεφάλαιο ΙΖ: Γενικές υποχρεώσεις - Κυρώσεις

 

Άρθρο 83: Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα

Άρθρο 84: Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων Κυρώσεις

Άρθρο 85: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων - Κυρώσεις

Άρθρο 86: Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων υπηκόων τρίτων χωρών - Κυρώσεις

Άρθρο 87: Υποχρεώσεις λοιπών ιδιωτών και υπαλλήλων - Κυρώσεις

Άρθρο 88: Υποχρεώσεις μεταφορέων - Κυρώσεις

 

Κεφάλαιο ΙΗ: Λειτουργικά θέματα

 

Άρθρο 89: Λειτουργική αναδιάρθρωση και εποπτεία εφαρμογής

Άρθρο 90: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΘ: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 91: Μεταβατικές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Κ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 92: Παράβολα - Αναπροσαρμογή προστίμων - Επικυρώσεις

Άρθρο 93: Ενιαίο πληροφορικό σύστημα-Τήρηση μητρώου

Άρθρο 94: Γονείς ανήλικων ημεδαπών

Άρθρο 95: Ανιθαγενείς

Άρθρο 97: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 98: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-08-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.