Νόμος 3386/05 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τύποι αδειών διαμονής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπήκοος τρίτης χώρας, που έχει λάβει Θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, οφείλει να ζητήσει άδεια διαμονής για τον ίδιο λόγο, εάν πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν προϋποθέσεις.

 

2. Καθιερώνονται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών δια μονής, καθώς και οι τύποι αδειών που περιλαμβάνονται σε αυτές. Οι Τύποι αδειών διαμονής παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του νόμου αυτού:

 

Α) Άδεια διαμονής για εργασία:

 

Α1. Εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου

Α2. Εποχιακή εργασία

Α3. Στελέχη εταιριών

Α4. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας

Α5. Αθλητές Προπονητές

Α6. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων

Α7. Πνευματικοί δημιουργοί

Α8. Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών

 

Β) Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα:

 

Β1. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα Β2. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας

 

Γ) Άδεια διαμονής για ειδικούς λόγους:

 

Γ1. Σπουδές

Γ2. Επαγγελματική κατάρτιση

Γ3. Υπότροφοι Ειδικά προγράμματα

Γ4. Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές

Γ5. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

Γ6. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Γ7. Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων

Γ8. Υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών

Γ9. Ανταποκριτές ξένου τύπου

Γ10. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών

Γ11. Αθωνιάδα Σχολή

Γ12. Σπουδή, γνωριμία και άσκηση του μοναχικού βίου

Γ13. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού

Γ14. Ερευνητές

 

Δ) Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους:

 

Δ1. Ανθρωπιστικοί

Δ2. Δημόσιο Συμφέρον

Δ3. θύματα εμπορίας

 

Ε) Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση:

 

Ε1. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

Ε2. Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

Ε3. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΤ) Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας.

 

Ζ) Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 3875/2010 (ΦΕΚ 158/Α/2010), με το άρθρο 15 του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011).

 

3. Οι παραπάνω άδειες εκδίδονται με τη μορφή αδειών διαμονής ενιαίου τύπου κατ' εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 1030/2002, με εξαίρεση τις άδειες τύπου Ε3, οι οποί ες εκδίδονται με τη μορφή Δελτίου Διαμονής και Δελτίου Μόνιμης Διαμονής. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο των ανωτέρω Δελτίων.

 

4. Σε κάθε άδεια διαμονής αναγράφεται εάν επιτρέπεται στον κάτοχο η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, με επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.