Προεδρικό διάταγμα 150/06 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τον σκοπό του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, νοούνται ως:

 

Υπήκοος τρίτης χώρας: το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 17 της Συνθήκης ΕΚ.

 

Επί μακρόν διαμένων: ο υπήκοος τρίτης χώρας που απολαύει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Πρώτο κράτος μέλος: το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο χορήγησε για πρώτη φορά το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε υπήκοο τρίτης χώρας.

 

Δεύτερο κράτος μέλος: κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο από εκείνο που χορήγησε για πρώτη φορά το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε υπήκοο τρίτης χώρας και στο οποίο ο εν λόγω επί μακρόν διαμένων ασκεί το δικαίωμα διαμονής του.

 

Μέλη οικογένειας: οι υπήκοοι τρίτης χώρας που διαμένουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ' αριθμόν 131/2006 Προεδρικού Διατάγματος Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΦΕΚ 143/Α/2006).

 

Πρόσφυγας: ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που απολαύει καθεστώτος πρόσφυγα κατά την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης περί του καθεστώτος των προσφύγων της 28-07-1951, η οποία κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3989/1959 (ΦΕΚ 201/Α/1959), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 31-01-1967 και το οποίο κυρώθηκε με τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 389/1968 (ΦΕΚ 125/Α/1968).

 

Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος: κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές κατά την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος και με βάση την οποία επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμόν 1030/2002 του Συμβουλίου της 13-06-2002 Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕL 157/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.