Νόμος 3613/07 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εάν οι σχετικές αιτήσεις για ανανέωση άδειας διαμονής έχουν απορριφθεί, επανεξετάζονται.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεώνεται, για δύο έτη κάθε φορά, εφόσον}

 

3. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του νόμου 3386/2005, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 3536/2007, καταργείται.

 

4. Στο άρθρο 75 του νόμου 3386/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, κατόπιν αιτήσεων ακυρώσεως υπηκόων τρίτων χωρών κατά απόρριψης αιτήματος τους για ανανέωση άδειας εργασίας ή διαμονής, καθώς και κατά της ανακλήσεως τούτων, μπορούν να ανανεωθούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

 

Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός μηνός από την επίδοση της σχετικής άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, θεωρουμένου του χρόνου που έχει διανυθεί από τη λήξη ισχύος αυτών μέχρι την υποβολή της ανωτέρω αίτησης ανανέωσης τους, ως χρόνου νόμιμης διαμονής στη Χώρα.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του νόμου 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπήσουν υπηκόους τρίτων χωρών ενώπιον δικαστηρίων, καθώς και της σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν την αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου, όταν ο ένας των γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα.}

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του νόμου 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 3536/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

 

Στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ και πεντακοσίων ευρώ σε περίπτωση υποτροπής.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 88 του νόμου 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά προσώπων υποχρεούνται να μη δέχονται για μεταφορά και να λαμβάνουν κάθε μέτρο που να αποκλείει τη μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται. Στις αεροπορικές εταιρίες που παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις επιβάλλεται, με απόφαση αερολιμενάρχη, χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο. Στις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα μπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου.}

 

8. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 3536/2007 δεν απαιτείται προηγούμενη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου για την εξαγορά ενσήμων από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

 

9. Η πρόσθετη αμοιβή της παραγράφου 5 του άρθρου 92 του νόμου 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3536/2007, καταβάλλεται σε μέχρι τέσσερις (4) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος που προβλέπεται από το άρθρο 93 του νόμου 3386/2005 και λειτουργεί στην ανωτέρω Διεύθυνση. Οι ανωτέρω υπάλληλοι ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

10. α. Το Υπουργείο Εσωτερικών ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της απόφασης υπ' αριθμόν 435/2007/ΕΚ του Συμβουλίου από 25-06-2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών.

 

β. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης) ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της απόφασης υπ' αριθμόν 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από 23-05-2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών.

 

γ. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) σε συνεργασία με εκπροσώπους των Υπουργείων Εξωτερικών (Διεύθυνση Δικαιοσύνης / Εσωτερικών Υποθέσεων και Schengen και Διεύθυνση Μηχανογράφησης Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής) και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων και Διεύθυνση Οικονομικών) ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της απόφασης υπ' αριθμόν 574/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από 23-05-2007, για τη σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών.

 

δ. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) ορίζεται ως η Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της απόφασης υπ' αριθμόν 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από 23-05-2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών.

 

ε. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους Διεθνείς Οργανισμούς - Τμήμα Β') ορίζεται ως Αρχή Πιστοποίησης και των τεσσάρων Ταμείων.

 

στ. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους Διεθνείς Οργανισμούς - Τμήμα Γ') είναι η Αρχή Ελέγχου και των τεσσάρων Ταμείων.

 

ζ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω Αρχών Διαχείρισης και Ελέγχου, τη συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.