Νόμος 2503/97 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Προσωπικό Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 2307/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1223 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1586/1986 και του άρθρου 12 παράγραφος 12 του νόμου 2130/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Δεν μπορεί να χορηγηθεί σε υπάλληλο εκπαιδευτική άδεια, διάρκειας μεγαλύτερης των τριών (3) ετών συνολικά.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 132 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 8 του νόμου 2307/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος και των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 132 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 8 του νόμου 2307/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, μπορεί, με απόφαση των αρμοδίων προς διορισμό οργάνων, υπάλληλος δήμου ή κοινότητας ή ιδρύματος ή δημοτικού ή κοινοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή συνδέσμου, να μεταταγεί σε άλλο δήμο ή κοινότητα ή σε ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του ίδιου ή άλλου δήμου ή κοινότητας με τη μεταφορά της θέσης.}

 

5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από πρόταση και υπόδειξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, επιτρέπεται προσωρινά και μέχρι την πλήρωση της κενής θέσης, η ανάθεση καθηκόντων ελεγκτού εσόδων - εξόδων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε τακτικό υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ1 ή ΤΕ17 ή ΠΕ1 του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον οποίο υφίσταται η κενή οργανική θέση ελεγκτή εσόδων - εξόδων και αν δεν υπάρχει σε υπάλληλο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω ανάθεση καθηκόντων σε υπάλληλο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον οποίο υπάρχει η κενή οργανική θέση ελεγκτή εσόδων - εξόδων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τότε με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η ανάθεση των ίδιων καθηκόντων σε τακτικό υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ1 ή ΤΕ17 ή ΠΕ1 άλλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος εξυπηρετείται ταμειακά από την ίδια υπηρεσία και αν δεν υπάρχει σε υπάλληλο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

 

Σε περίπτωση που από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας διαπιστώνεται η ύπαρξη κενής θέσης ελεγκτή εσόδων - εξόδων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για οποιονδήποτε λόγο, επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών και δεν έχει περιέλθει σε αυτόν πρόταση ή υπόδειξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον οποίο υφίσταται η κενή οργανική θέση ελεγκτή εσόδων - εξόδων ή στη δεύτερη ως άνω περίπτωση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου άλλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την ανάθεση των ως άνω καθηκόντων σε άλλο υπάλληλο, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα ανωτέρω δύο εδάφια, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας αναθέτει με απόφασή του, που λαμβάνεται χωρίς πρόταση ή υπόδειξη, τα καθήκοντα ελεγκτή εσόδων - εξόδων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε υπάλληλο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον οποίο υφίσταται η κενή οργανική θέση ή άλλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος εξυπηρετείται ταμειακά από την ίδια υπηρεσία, των κατηγοριών του προσωπικού που αναγράφονται στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 2503/1997.

 

Εάν η διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών υπερβεί το έτος τότε αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη εκθέσεως υπηρεσιακής ικανότητας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Στους υπαλλήλους αυτούς καταβάλλεται το επίδομα διαχειριστικών λαθών. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως για τους εισπράκτορες εσόδων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998).

 

6. Το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2344/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την πρόσθετη αυτή απασχόληση καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή πρέπει να εκδοθεί εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου.

 

Τυχόν καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις για το λόγο αυτόν δεν επιστρέφονται.}

 

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του νόμου 2190/1994 έχουν εφαρμογή και στις μεταβολές που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 135 του νόμου [Ν] 1188/1981.

 

8. α. Το προσωπικό που υπηρετεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μπορεί να διοριστεί σε οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.

 

β. Ο διορισμός γίνεται σε προσωποπαγείς προσωρινές οργανικές θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού και καταργούνται με την καθ' οποιονδήποτε τρόπο έξοδό τους από την υπηρεσία, ενώ οι θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχουν οι διοριζόμενοι καταργούνται.

 

γ. Ο διορισμός γίνεται ύστερα από αίτηση, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

δ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1476/1984, όπως συμπληρώθηκαν με το νόμο [Ν] 1583/1985 άρθρα 7 και 11 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 75/Α/1985) και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2, πλην της εξαίρεσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου αυτής), 2 (παράγραφος 1 περίπτωση β' και γ'), 3 (παράγραφοι 1, 2 εδάφια α'-γ', 6, 7 και 8) και 5 του εν λόγω νόμου [Ν] 1476/1984.

 

9. Η επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων των δήμων και κοινοτήτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών γίνεται από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η επιλογή γίνεται με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου κάθε υπαλλήλου, το οποίο διαβιβάζεται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του.

 

Παράλειψη αποστολής του φακέλου μητρώου του υπαλλήλου στοιχειοθετεί πειθαρχικό αδίκημα του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Η πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δήμων και κοινοτήτων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την επιλογή.

 

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η όλως εξαιρετική ή απρόβλεπτη ή έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου με τους όρους, τους περιορισμούς και τη διαδικασία των γενικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους δημόσιους υπαλλήλους και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 109.

 

Με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και των συμβουλίων των συνδέσμων, νομικών προσώπων και ιδρυμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η υπερωριακή εργασία των πιο πάνω υπαλλήλων είναι μέσα στα όρια που καθορίζονται κάθε χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.