Προεδρικό διάταγμα 28/80

ΠΔ 28/1980: Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28/1980: Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, (ΦΕΚ 11/Α/1980), 16-01-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τα άρθρα 205 και 219 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 933/1975 περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

 

2. Την υπ' αριθμόν ΤΤ/99635/1977 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών (ΦΕΚ 1305/Β/1977).

 

3. Την υπ' αριθμό 783/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Εσωτερικών Υφυπουργού αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Σύνταξις μελετών

Άρθρο 2: Σύνταξις μελετών παρά ιδιωτών

Άρθρο 3: Περιεχόμενον μελετών

Άρθρο 4: Σύνταξις μελετών προμηθειών υλικών που δεν ενσωματώνονται εις έργα, μηχανημάτων, οχημάτων, επίπλων και λοιπών εφοδίων

Άρθρο 5: Σύνταξις μελέτης κατά στάδια

Άρθρο 6: Επίβλεψις - Επιστασία Έργων - Ευθύνες επιβλέποντος

Άρθρο 7: Ορισμός και αλλαγή επιβλέποντος

Άρθρο 8: Επίβλεψις μελετών

Άρθρο 9: Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί - Καλλιτεχνικά έργα

Άρθρο 10: Θεώρησις μελετών

Άρθρο 11: Εκτέλεσις έργων και προμηθειών

Άρθρο 12: Κατάτμησις έργων και προμηθειών

Άρθρο 13: Αναπροσαρμογή τιμών των μελετών

Άρθρο 14: Τεύχη δημοπρατήσεως

Άρθρο 15: Περιεχόμενον διακηρύξεως δημοπρασίας - Δημοσίευση

Άρθρο 16: Συστήματα δημοπρασιών

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής εις δημοπρασίας

Άρθρο 18: Διεξαγωγή Δημοπρασίας

Άρθρο 19: Αποσφράγισις προσφορών - Ανακήρυξις μειοδότη

Άρθρο 20: Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας - Υποβολή Πρακτικού

Άρθρο 21: Έγκρισις - Ακύρωσις - Επανάληψις δημοπρασίας

Άρθρο 22: Δαπάνες δημοσιεύσεως διακηρύξεως

Άρθρο 23: Έκπτωσις αναδόχου λόγω μη υπογραφής του πρακτικού της δημοπρασίας

Άρθρο 24: Τελείωσις δημοπρασίας - Απαλλαγή μειοδότη

Άρθρο 25: Δημοπράτηση βάσει νέων όρων

Άρθρο 26: Υπογραφή της συμβάσεως

Άρθρο 27: Τόπος διαμονής του αναδόχου - Διαταγές της υπηρεσίας

Άρθρο 28: Εγκατάστασις αναδόχου - Πίνακες εργασιών - Αυτοδίκαια λύσις συμβάσεως

Άρθρο 29: Διεύθυνσις των έργων υπό του αναδόχου

Άρθρο 30: Συμμόρφωσις του αναδόχου προς την σύμβαση και τις διαταγάς της υπηρεσίας

Άρθρο 31: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Άρθρο 32: Εκλογή του προσωπικού του αναδόχου

Άρθρο 33: Πληρωμή του προσωπικού του αναδόχου

Άρθρο 34: Ποιότης και προέλευσις υλικών

Άρθρο 35: Κατεδαφίσεις - Παλαιά Υλικά

Άρθρο 36: Αρχαιότητες

Άρθρο 37: Διευκόλυνσις προς ετέρους εργολήπτες - Προστασία υφισταμένων κατασκευών

Άρθρο 38: Χρήσις των έργων προ της αποπερατώσεως

Άρθρο 39: Εκχώρησις των έργων εις τρίτους

Άρθρο 40: Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών

Άρθρο 41: Τροποποίησις προϋπολογισμού - Παράτασις προθεσμίας

Άρθρο 42: Αναθεώρησις συμβατικής αξίας των έργων

Άρθρο 43: Τήρησις φακέλλου έργου ή προμήθειας - Τεύχος καταμετρήσεων - Πρωτόκολλα αφανών εργασιών

Άρθρο 44: Τελικές επιμετρήσεις - Τελικός συνοπτικός επιμετρητικός πίνακας

Άρθρο 45: Βεβαίωσις περαιώσεως εργασιών

Άρθρο 46: Πλημμελής κατασκευή των έργων - Κακοτεχνίες

Άρθρο 47: Βλάβες εις τα έργα εξ υπαιτιότητας του αναδόχου

Άρθρο 48: Βλάβες εξ ανωτέρας βίας - Θεομηνία

Άρθρο 49: Βλάβες εξ άλλων αιτιών

Άρθρο 50: Έκπτωσις του Αναδόχου

Άρθρο 51: Λύσις της εργολαβίας λόγω προσωρινής ή οριστικής διακοπής των έργων

Άρθρο 52: Διακανονισμός συμβάσεων κατόπιν πτωχεύσεως ή θανάτου του αναδόχου

Άρθρο 53: Έκδοσις και περιεχόμενοι των λογαριασμών

Άρθρο 54: Σύνταξις στοιχείων - λογαριασμών - θεώρησις

Άρθρο 55: Λογαριασμοί ηλεκτρομηχανολογικών έργων

Άρθρο 56: Αντικατάστασις και απόδοσις εγγυήσεων και κρατήσεων

Άρθρο 57: Απολογιστικές εργασίες

Άρθρο 58: Εξόφλησις λογαριασμών και οφειλών - Λύσις εργολαβίας δια καθυστέρηση πληρωμής

Άρθρο 59: Πληρωμές - Δικαιολογητικά

Άρθρο 60: Καταχώρισις δικαιολογητικών πληρωμών - Βιβλίον πληρωμών

Άρθρο 61: Χορήγηση προκαταβολής

Άρθρο 62: Καθορισμός της αξίας των έργων και καταλογισμός υπευθύνων

Άρθρο 63: Συγκρότησις επιτροπής παραλαβής έργου

Άρθρο 64: Προσωρινή παραλαβή έργων - Έγκρισις ταύτης

Άρθρο 65: Χρόνος εγγυήσεως - Συντήρησις των έργων υπό του αναδόχου

Άρθρο 66: Οριστική παραλαβή έργων

Άρθρο 67: Παραλαβή προμηθειών

Άρθρο 68: Επίλυσις διαφορών

Άρθρο 69: Υποχρεώσεις κοινοπρακτούντων αναδόχων

Άρθρο 70: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 71: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 72: Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 73: Έναρξις ισχύος

 

Στον αυτόν επί των Εσωτερικών Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 17-12-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.