Προεδρικό διάταγμα 28/80 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Εκτέλεσις έργων και προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκτέλεσις δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών διέπεται υπό των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος και ενεργείται επί τη βάσει της μελέτης και της συμβάσεως, συναπτόμενης κατόπιν τακτικής δημοπρασίας, πλην των περιπτώσεων, όπου, κατά νόμον, δεν απαιτείται αυτή.

 

2. Δημοπρασία ενεργείται δια την εκτέλεσιν φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς υλικών υδρεύσεως και οδοποιίας, εφ' όσον προβλέπεται υπό των κειμένων διατάξεων και η φορτοεκφόρτωσις και η μεταφορά τούτων δεν δημοπρατούνται μετά των λοιπών εργασιών των αντιστοίχων έργων.

 

3. Εις τις περιπτώσεις καθ' ας επιτρέπεται η εκτέλεσις έργων και προμηθειών άνευ δημοσίας δημοπρασίας η αρμοδία δημοτική ή κοινοτική αρχή δεν δύναται να υπερβεί ουδένα όρον της διακηρύξεως ή της μελέτης και δη τις τιμάς του τιμολογίου ή του προϋπολογισμού. Εις τις περιπτώσεις αυτές οι σχετικές αποφάσεις της Νομαρχίας περί ελέγχου των οικείων αποφάσεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων προ- συνυπογράφεται και υπό του προϊσταμένου τής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων. Επίσης απαιτείται προσυπογραφή της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως της Νομαρχίας υπό του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων περί της επάρκειας του υπό του Δήμου ή Κοινότητος διατιθεμένου τεχνικού εξοπλισμού.

 

4. Επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η απευθείας ανάθεσις έργου ή προμήθειας, εργασίας ή μεταφοράς οιασδήποτε αξίας, εις δημόσια υπηρεσία ή κρατικό οργανισμό δι' ειδικής συμβάσεως, των όρων αυτής καθοριζομένων δια της αυτής αποφάσεως. Εις την ειδική σύμβαση καθορίζονται οι όροι πληρωμής, παραλαβής και αποδόσεως λογαριασμού.

 

5. Εις περιπτώσεις έργου ή προμήθειας εκτελούμενου υπό του Δημάρχου ή προέδρου κοινότητος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 201 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, δύναται να διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτική δημοπρασία φανερά ή δι' ενσφραγίστων προσφορών δι' ολόκληρον το έργον ή την προμήθεια ή τμήμα αυτών, επί τη βάσει της μελέτης και του προϋπολογισμού του έργου ή της προμήθειας ή του τμήματος αυτών, κατόπιν δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως και εις μίαν ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού, εφ' όσον εκδίδεται τοιαύτη πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την διενέργειαν. Τα του τρόπου διενέργειας και εγκρίσεως του αποτελέσματος των δημοπρασιών τούτων καθορίζονται και ενεργούνται υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος μη τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 15 έως 25 του παρόντος.

 

6. Δύναται ο δήμος ή η κοινότης να προβεί εις την διενέργειαν δημοπρασίας δια την προμήθεια και εγκατάσταση υδρομετρητών μετά των απαιτουμένων υλικών δια λογαριασμό των καταναλωτών, τηρουμένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας του παρόντος διατάγματος (μελέτη, επίβλεψις, παραλαβή κ.λ.π.).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.