Προεδρικό διάταγμα 28/80 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Περιεχόμενον διακηρύξεως δημοπρασίας - Δημοσίευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δια την εκτέλεσιν δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών δημοπρασίες διενεργούνται κατόπιν διακηρύξεως, εκδιδομένης υπό του δημάρχου η προέδρου κοινότητος, βάσει όρων καθοριζομένων δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου υποκείμενης εις τον έλεγχο του Νομάρχου.

 

2. Η διακήρυξις καθορίζει την αρχήν που προκηρύσσει την δημοπρασία, τον τύπον και το σύστημα διενέργειας της δημοπρασίας (ενσφράγιστος άνευ ορίου, δια συμπληρώσεως τιμολογίου, κατ' αποκοπή) την ημερομηνία και ώραν ενάρξεως και λήξεως αποδοχής των προσφορών παρά της επιτροπής, σαφή συνοπτική περιγραφή του έργου, προμήθειας, της προϋπολογισθείσα δαπάνη, τα προσόντα των διαγωνιζομένων, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την εγγύηση και τον τρόπον καταθέσεως αυτής, τις διατάξεις αίτινες θα ισχύσουν καθ' όλην την διάρκειαν της συμβάσεως, την προθεσμία εκτελέσεως του έργου ή προμήθειας, τα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις κρατήσεις αίτινες θα βαρύνουν τον ανάδοχο και τυχόν ειδικούς όρους.

 

3. Η διακήρυξις κατατίθεται εις τα γραφεία του δήμου ή κοινότητος και της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων ή της Τεχνικής υπηρεσίας του δήμου και ευρίσκεται εις την διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργασίμους ημέρας και ώρας.

 

4. Η περίληψις της διακηρύξεως διαλαμβάνει τον τόπον και τρόπον διεξαγωγής της δημοπρασίας, την ημερομηνία και ώραν λήξεως αποδοχής των προσφορών, σαφή συνοπτική περιγραφή του έργου ή της προμήθειας, προϋπολογισμό, τα προσόντα των διαγωνιζομένων, την εγγύηση και προθεσμία, τυχόν ειδικούς όρους, ως και τις ημέρας και ώρας παροχής πληροφοριών.

 

5. Η περίληψις της διακηρύξεως δημοσιεύεται υποχρεωτικώς δια τοιχοκολλήσεως εις τα γραφεία του δήμου ή κοινότητος και εις το σύνηθες μέρος των τοιχοκολλήσεων, συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού. Επίσης περίληψις των διακηρύξεων δημοσιεύεται, υποχρεωτικώς εφ' άπαξ δια τον τύπου ως ακολούθως:

 

- Προκειμένου περί δήμων και κοινοτήτων πλην των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης:

 

α) Αν ο προϋπολογισμός των εργασιών ή προμηθειών που δημοπρατούνται υπερβαίνει τις 300.000 δραχμάς εις δυο εφημερίδας του Νομού, εξ ων η μια, μη ημερησία. Εν ελλείψει της μιας τούτων η δημοσίευση γίνεται εις την ετέρα εφημερίδα του Νομού και εις μίαν ημερησία εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων εκ των εν Αθήναις ή Θεσσαλονίκη εκδιδομένων εις ην και μόνον γίνεται η δημοσίευση εν ελλείψει αμφοτέρων των ανωτέρω εφημερίδων του Νομού.

 

β) Αν η δαπάνη υπερβαίνει τις οκτακόσιες χιλιάδας (800.000) δραχμάς επί πλέον των εφημερίδων του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως (α) και εις μίαν ημερησία εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων εκ των εν Αθήναις ή Θεσσαλονίκη εκδιδομένων ή εις μίαν ειδική εφημερίδα δημοσιεύσεως δημοπρασιών ή εις μιαν ημερησία οικονομική εφημερίδα.

 

γ) Αν ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 2.000.000 δραχμάς, η περίληψις της διακηρύξεως δημοσιεύεται επί πλέον των εφημερίδων του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως (α) εις μίαν ημερησία εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων εκ των εν Αθήναις ή Θεσσαλονίκη εκδιδομένων και εις μίαν ειδική εφημερίδα δημοσιεύσεως δημοπρασιών ή εις μίαν ημερησία οικονομική εφημερίδα.

 

- Προκειμένου περί δήμων και κοινοτήτων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης:

 

α) Αν ο προϋπολογισμός των εργασιών ή προμηθειών που δημοπρατούνται υπερβαίνει τις 300.000 δραχμάς εις μίαν ημερησία εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων εκ των εν Αθήναις ή Θεσσαλονίκη εκδιδομένων αντιστοίχως.

 

β) Αν ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τις 800.000 δραχμάς εις μίαν ημερησία εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων εκ των εν Αθήναις ή Θεσσαλονίκη εκδιδομένων αντιστοίχως και εις μιαν ειδική εφημερίδα δημοσιεύσεως δημοπρασιών ή εις μίαν ημερησία οικονομική εφημερίδα.

 

γ) Αν ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 2.000.000 δραχμάς εις δυο ημερησίας εφημερίδας μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων εκ των εν Αθήναις ή Θεσσαλονίκη εκδιδομένων αντιστοίχως και εις μίαν εκ των ειδικών εφημερίδων δημοσιεύσεως δημοπρασιών ή εις μιαν ημερησία οικονομική εφημερίδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1188/1981 (ΦΕΚ 297/Α/1981) και τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 29113/2000 (ΦΕΚ 1111/Β/2000).

 

6. Αντίγραφον περιλήψεως της διακηρύξεως αποστέλλεται και εις τις οικείας τοπικές επαγγελματικές οργανώσεις και την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας προς τοιχοκόλληση. Όταν ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών ή προμηθειών που δημοπρατούνται υπερβαίνει τα 60.000.000 δραχμάς αντίτυπον της λεπτομερούς διακηρύξεως αποστέλλεται προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, αν δεν υπερβαίνει τα 800.000.000 δραχμάς και προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1188/1981 (ΦΕΚ 297/Α/1981) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση [Α] 29113/2000 (ΦΕΚ 1111/Β/2000).

 

7. (πρώην 6) Προκειμένου περί ηλεκτρομηχανολογικών ή ειδικής φύσεως εν γένει έργων ή προμηθειών, τα εις την προηγούμενη παράγραφο όρια προϋπολογισμών δια τις δημοσιεύσεις εις τον τύπον ορίζονται εις το ήμισυ.

 

8. (πρώην 7) Η εγγύησις συμμετοχής ορίζεται δια της διακηρύξεως εις 2% μέχρι 5% επί του προϋπολογισμού του έργου ή της προμήθειας αναλόγως της σπουδαιότητος τούτων. Αυτή κατατίθεται υπό μορφήν γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπον δια το Δημόσιον. Η εγγύησις επιστρέφεται εις τους αποκλεισθέντες του διαγωνισμού αμέσως, εις δε τους αποτυχόντες μετά την ανακήρυξη του τελευταίου μειοδότη. Η εγγύησις συμμετοχής του ανακηρυχθέντος ανάδοχο αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της συμβάσεως δια της προσκομίσεως εγγυήσεως καλής εκτελέσεως, συμφώνως προς το άρθρον 26 του παρόντος εκτός εάν ισχύει αυτή δια την καλήν εκτέλεσιν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.