Προεδρικό διάταγμα 28/80 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Θεώρησις μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μελέτες δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών θεωρούνται υπό του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου δε περί δήμων εχόντων ιδίαν τεχνική υπηρεσία υπό του Προϊσταμένου ταύτης. Ως θεώρησις νοείται η κατόπιν ελέγχου αναγνώρισις της μελέτης από τεχνικοοικονομικής και συμβατικής απόψεως.

 

2. Εφ' όσον παρά την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων δεν υπηρετεί διπλωματούχος μηχανικός, ως τακτικός υπάλληλος, οι μελέτες δημοτικών και κοινοτικών έργων ποσού άνω των 200.000.000 δραχμών θεωρούνται υπό του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων άλλου νομού, οριζομένου υπό του Υπουργού Εσωτερικών. Εάν όμως υπηρετεί διπλωματούχος μηχανικός, επί συμβάσει, η θεώρησις των μελετών προϋπολογισμού μέχρι 200.000.000 δραχμών γίνεται παρά τούτου. Μελέτες προϋπολογισμού μέχρι 200.000.000 δραχμών θεωρούνται παρά υπομηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων εφ' όσον ούτος τυγχάνει και προϊστάμενος αυτής, πλην των συντασσομένων παρά διπλωματούχων μηχανικών των οποίων η θεώρησις γίνεται υπό διπλωματούχου μηχανικού Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων ετέρου νομού οριζομένου υπό του Υπουργού Εσωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση [Α] 29113/2000 (ΦΕΚ 1111/Β/2000).

 

3. Προκειμένου περί δήμων ή κοινοτήτων εχόντων ιδίαν τεχνική υπηρεσία, παρά τη οποία δεν υπηρετεί διπλωματούχος μηχανικός, οι μελέτες έργων άνω του 1.000.000 δραχμών θεωρούνται παρά του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων, εκτός εάν δεν υπηρετεί παρ' αυτή διπλωματούχος μηχανικός, ότε εφαρμόζονται τα εν παραγράφω 2 οριζόμενα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 114944/1991 απόφαση (ΦΕΚ 970/Β/1991).

 

4. Μελέτες έργων αξίας ανωτέρας των 20.000.000 δραχμών δια τους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και των 10.000.000 δραχμών δια τους λοιπούς δήμους και κοινότητας του Κράτους θεωρούνται και υπό του Διευθυντού της Τεχνικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, αφού προηγουμένως θεωρηθούν υπό της αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας. Ειδικώς, υπό των Προϊσταμένων Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων των Διαμερισμάτων Αθηνών, Πειραιώς, της Νομαρχίας Αττικής ως και της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης γίνεται θεώρησις μελετών έργων αξίας μέχρις 20.000.000 δραχμών.

 

5. Μελέτες έργων αξίας ανωτέρας των 100.000.000 δραχμών θεωρούνται υπό του Διευθυντού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά σύμφωνον γνώμη του υπό των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 924/1976 (άρθρο 76, παράγραφος 4) περί Οργανισμού Υπουργείου Εσωτερικών προβλεπομένου Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεωρήσεως Μελετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση [Α] 29113/2000 (ΦΕΚ 1111/Β/2000).

 

6. Οι μελέτες δημοτικών και κοινοτικών έργων ή προμηθειών, οι συντασσόμενες υπό ετέρων δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών, νομαρχιακών ταμείων, κρατικών οργανισμών ή ιδιωτών, μετά από την υπό των αρμοδίων αρχών του εκπονήσαντος ταύτη έγκριση ή θεώρηση θεωρούνται και υπό της Διευθύνσεως Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων των Νομαρχιών ή των Τεχνικών Υπηρεσιών των δήμων, αναλόγως του ύψους του προϋπολογισμού των, συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

7. Οι κατά τα ανωτέρω θεωρήσεις των μελετών ενεργούνται όλες υποχρεωτικώς εντός συνολικού χρονικού διαστήματος δύο μηνών από της υποβολής, προκειμένου περί έργων αξίας μέχρι 800.000.000 δραχμών, τεσσάρων δε μηνών συνολικώς προκειμένου περί έργων μεγαλύτερης αξίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση [Α] 29113/2000 (ΦΕΚ 1111/Β/2000).

 

8. Η εκτέλεσις των έργων, προμηθειών, εργασιών και μεταφορών καθ' οιονδήποτε τρόπον υπό των κατά τις διατάξεις του παρόντος και του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα αρμοδίων οργάνων, επιτρέπεται μόνον μετά την, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, θεώρηση της μελέτης εφ' όσον απαιτείται τοιαύτη μελέτη.

 

9. Δεν επιτρέπεται υπό του δήμου ή της κοινότητος μεταβολή των στοιχείων και τευχών της μελέτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.