Προεδρικό διάταγμα 28/80 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Κατάτμησις έργων και προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν επιτρέπεται η κατάτμησις έργων και προμηθειών ως και η σύνταξις των αντιστοίχων μελετών, πλην των στο άρθρο 202, παράγραφος 3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα προβλεπομένων περιπτώσεων. Εν περιπτώσει διαπιστουμένης δι' αποφάσεως του οικείου συμβουλίου οικονομικής αδυναμίας εκτελέσεως του όλου έργου, επιτρέπεται εντός του αυτού οικονομικού έτους να εκτελεσθεί τμήμα αυτού, δυνάμενο όμως να χρησιμοποιηθεί ως αυτοτελές έργον, καθοριζομένου και του χρόνου περατώσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη συντάσσεται απαραιτήτως ειδικός προϋπολογισμός του εν λόγω τμήματος, επί τη βάσει προμέτρησης και με τις τιμάς της μελέτης. Ο προϋπολογισμός ούτος είναι συμβατικός δια την περίπτωσιν ταύτη και θεωρείται αναλόγως προς το ύψος του, κατά τα εις το άρθρο 10 του παρόντος οριζόμενα.

 

2. Δεν επιτρέπεται υπό του δήμου ή κοινότητος προμήθεια υλικών προοριζομένων δι' εκτέλεσιν έργου, χωρίς να έχει συνταχθεί μελέτη με ενιαίο προϋπολογισμό περιλαμβάνοντα και τα απαιτούμενα υλικά.

 

3. Δεν επιτρέπεται η στον προϋπολογισμό του δήμου ή της κοινότητος κεχωρισμένως αναγραφή πιστώσεων δι' αγορά υλικών εκτελέσεως έργων και δια δαπάνες συνεργείων εργατοτεχνιτών. Αμφότερες οι πιστώσεις ενσωματώνονται εις τον προϋπολογισμό του δήμου ή κοινότητος δι εκτέλεσιν συγκεκριμένων δημοτικών και κοινοτικών έργων.

 

4. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί επισκευής και συντηρήσεως μηχανημάτων και οχημάτων επιτρέπεται η προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων προς δημιουργίαν σχετικών αποθεμάτων δια την αντιμετώπισιν απροβλέπτων αναγκών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.