Νόμος 4354/15 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.

 

1. Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

 

Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην εν λόγω απόφαση δεν απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών, όπως προβλέπεται από τις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

Για το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.

 

Για το προσωπικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.

 

Για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) αρμόδιος για την έκδοση απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας του προσωπικού είναι ο Πρόεδρος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

 

Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

 

Ειδικά αποφάσεις έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού, σε εργασίες που αφορούν έκτακτες ή μη προβλέψιμες ανάγκες αποχιονισμού, παρεμβάσεων σε πλημμυρικά φαινόμενα, εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης ή ηλεκτροφωτισμού ή οδικού δικτύου, καθώς και υπηρεσίες έκτακτων ελέγχων δημόσιας υγείας ή κτηνιατρικών ελέγχων, μπορούν να ισχύουν αναδρομικά από την έναρξη του εξαμήνου του έτους το οποίο αφορούν.

 

Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές αποφάσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν εντός του α' εξαμήνου του έτους, ισχύουν αναδρομικά από 01-01-2016.

 

Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές αποφάσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων αυτών, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν μέχρι 31-12-2016, ισχύουν αναδρομικά από 01-01-2016.

 

Συγκεκριμένα για το έτος 2017, οι σχετικές αποφάσεις των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχουν δημοσιευτεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν εντός του α' εξαμήνου έτους 2018, ισχύουν αναδρομικά από 01-01-2017 κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων.

 

Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη, με εξαίρεση τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016), με το άρθρο 31 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017), με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του νόμου [Ν] 4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α/2018), με το άρθρο 122 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των 2 εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:

 

α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 120 ανά υπάλληλο.

 

Για τα πληρώματα ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι 200 ανά υπάλληλο.

 

β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

 

Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι 96 ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι 96 ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.

 

Για το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι 180 αντίστοιχα ανά υπάλληλο.

 

3. Η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:

 

α) Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.

 

β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο 30%.

 

γ) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες:

 

α)α) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 40%.

β)β) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 45%.

 

Το ωρομίσθιο ορίζεται στο 1/280 του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου.

 

Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οι οποίοι αποσπώνται σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση με τα τυπικά τους προσόντα.

 

Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων και στους Διευθυντές των Ιδιαίτερων Γραφείων, καθώς και στους μετακλητούς Προϊσταμένους κάθε επιπέδου της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

Επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους Α1, 2 και 3, στους ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς συνεργάτες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 110 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 

Β. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου

 

1. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, με τη διαδικασία και προϋποθέσεις της παραγράφου Α1 του παρόντος.

 

2. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως εξής: α) για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το 60% του ωρομισθίου, β) για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωρομισθίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

Γ. Ειδικές περιπτώσεις

 

1. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ και για μέχρι 20 ώρες μηνιαίως.

 

2. Ο αριθμός των ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που αποσπώνται ή διατίθενται ή διορίζονται για την εξυπηρέτηση των κατωτέρω Γραφείων και καλύπτουν οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις, ορίζεται ως εξής:

 

(α) για το προσωπικό, την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς που είναι αποσπασμένοι ή διατίθεται ή διορίζονται στην Προεδρία της Κυβέρνησης του άρθρου 29 του νόμου 4622/2019, στα ιδιαίτερα γραφεία του ιδίου νόμου και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, συνολικά τον μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

 

α)α) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες.

β)β) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 8 ώρες.

γ)γ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 12 ώρες,

 

(β) Για τους συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων, την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα ιδιαίτερα γραφεία Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων ή στα γραφεία των Υπηρεσιακών Γραμματέων ή στο γραφείο του Γενικού Αρχειοθέτη του Κράτους, συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

 

α)α) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 15 ώρες,

β)β) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 7 ώρες,

γ)γ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 8 ώρες.

 

Η δαπάνη που προκαλείται από την παραπάνω εργασία των περιπτώσεων α' και β' βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των φορέων στους οποίους οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

 

(γ) Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του Γραφείου του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

 

α)α) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 14 ώρες.

β)β) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 5 ώρες.

γ)γ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 6 ώρες.

 

Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απογευματινή, νυκτερινή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των παραπάνω υπαλλήλων της περίπτωσης γ' των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Υπουργεία, Νοσοκομεία κ.λ.π.) εγγράφονται στον προϋπολογισμό των ανωτέρω φορέων για την πληρωμή των αποζημιώσεων.

 

Για τους υπαλλήλους που διατίθενται ή αποσπώνται στα παραπάνω Γραφεία της ίδιας περίπτωσης γ' από νομικά πρόσωπα και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η αποζημίωση καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά οι παραπάνω υπάλληλοι, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα προαναφερόμενα γραφεία.

 

Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους όλων των προαναφερόμενων περιπτώσεων α', β' και γ', καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου A3.

 

δ) για το προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, συνολικά για κάθε υπάλληλο, το μέγιστο όριο υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ορίζεται ως ακολούθως:

 

δ)α) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 120 ώρες ανά εξάμηνο.

 

δ)β) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 96 ώρες ανά εξάμηνο και

 

δ)γ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 96 ώρες ανά εξάμηνο.

 

Η διάταξη της παρούσας ισχύει έως 31-12-2021.

 

ε) Το όριο υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι των ανωτέρω ορίων της περίπτωσης δ' και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ.2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 110 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 4686/2020 (ΦΕΚ 96/Α/2020).

 

3. Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Κέντρου Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ), των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του προσωπικού των Οργανισμών Λιμένος που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου, των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζεται με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, κατ' εξαίρεση των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου Α2, στα πλαίσιο των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων.

 

Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για όλους τους ανωτέρω υπαλλήλους καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου A3. Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρου είναι ίδια με αυτή που παρέχεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22.00 ώρα, προσαυξημένη κατά 25%.

 

Η προκαλούμενη δαπάνη για τις πέραν του πενθημέρου αποζημιώσεις του φυλακτικού προσωπικού και του προσωπικού καθαριότητας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και καταβάλλεται από αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ.3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), με το άρθρο 34 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.