Νόμος 4604/19

Ν4604/2019: Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4604/2019: Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 50/Α/2019), 26-03-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

 

Κεφάλαιο Α: Αρχή της ίσης μεταχείρισης και καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο

 

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πολιτικές και θετικά μέτρα ισότητας

Άρθρο 4: Κεντρικοί, περιφερειακοί και τοπικοί μηχανισμοί και φορείς για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων

Άρθρο 5: Τροποποίηση του άρθρου 75 παράγραφος Ι του νόμου 3463/2006 - Αρμοδιότητες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού για την προώθηση της ισότητας των φύλων

Άρθρο 6: Προσθήκη άρθρου 70Α στο νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) - Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Άρθρο 7: Τροποποίηση του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 - Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας - Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας σε Περιφέρεια

Άρθρο 8: Τροποποίηση του άρθρου 282 του νόμου 3852/2010 - Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας των Φύλων σε Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Άρθρο 9: Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων

 

Κεφάλαιο Β: Ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές

 

Άρθρο 10: Δράσεις σε επίπεδο Υπουργείων για την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές

Άρθρο 11: Η ένταξη της διάστασης του φύλου στους προϋπολογισμούς

Άρθρο 12: Ένταξη της διάστασης του φύλου στη σύνταξη των διοικητικών εγγράφων

Άρθρο 13: Τήρηση στατιστικών στοιχείων

Άρθρο 14: Πειθαρχικό Δίκαιο

Άρθρο 15: Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 16: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων με βάση το ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο

Άρθρο 17: Προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση και τη μαθησιακή διαδικασία

Άρθρο 18: Ένταξη της διάστασης του φύλου στη δημόσια υγεία

Άρθρο 19: Χορήγηση ειδικής άδειας

Άρθρο 20: Φύλο και Κοινωνική Αλληλεγγύη

 

Κεφάλαιο Γ: Ενσωμάτωση της διάτασης του φύλου στον ιδιωτικό βίο και στην απασχόληση

 

Άρθρο 21: Επιβράβευση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων

Άρθρο 22: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) και του άρθρου 2 του νόμου 3896/2010 (ΦΕΚ 207/Α/2010)

Άρθρο 23: Έννομη Προστασία

Άρθρο 24: Μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση και στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

 

Κεφάλαιο Δ: Δίκτυο δομών και άλλες ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών

 

Άρθρο 25: Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών

Άρθρο 26: Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών - θυμάτων έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων

Άρθρο 27: Μονάδες επικοινωνιακών μέσων εικοσιτετράωρης πανελλαδικής υποστήριξης - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900

Άρθρο 28: Βάση δεδομένων του Δικτύου Δομών

Άρθρο 29: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδων του Δικτύου

Άρθρο 30: Ειδικότερα ζητήματα εποπτείας, χρηματοδότησης και εφαρμογής

 

Μέρος Δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας

 

Άρθρο 31: Τροποποιήσεις των άρθρων και του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 32: Τροποποιήσεις του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 33: Τροποποιήσεις του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 34: Αντικατάσταση του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 35: Προσθήκη άρθρου 7Α στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 36: Προσθήκη άρθρου 7Β στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 37: Τροποποιήσεις του άρθρου 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 38: Τροποποιήσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 39: Πολιτογράφηση ομογενών προερχομένων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Άρθρο 40: Διαδικασία καθορισμού Ιθαγένειας

Άρθρο 41: Διαδικασία επί αμφισβητήσεων Ιθαγένειας

Άρθρο 42: Τροποποίηση των άρθρων 23 και 28 του νόμου 3838/2010

Άρθρο 43: Τροποποίηση του Οργανισμού Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 44: Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 45: Δικαίωμα προσφυγής

Άρθρο 46: Καθορισμός Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα

Άρθρο 47: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 48: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 3469/2006

Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος διατάξεων Μέρους Δεύτερου

 

Μέρος Τρίτο: Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις σχετικές με την ανάδειξη των δημοτικών αρχών

 

Άρθρο 50: Τροποποίηση του άρθρου 9 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 51: Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 52: Τροποποιήσεις των άρθρων 18, 18Α, 18Β και 18Γ του νόμου 3852/2010

Άρθρο 53: Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 54: Τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 55: Τροποποιήσεις του άρθρου 27 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 56: Τροποποιήσεις του άρθρου 30 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 57: Τροποποίηση του άρθρου 31 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 58: Τροποποίηση του άρθρου 32 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 59: Τροποποιήσεις του άρθρου 33 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 60: Τροποποιήσεις του άρθρου 34 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 61: Τροποποίηση του άρθρου 35 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 62: Τροποποιήσεις του άρθρου 38 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 63: Τροποποίηση του άρθρου 40 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 64: Τροποποίηση του άρθρου 44 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 65: Τροποποιήσεις του άρθρου 47 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 66: Τροποποίηση του άρθρου 48 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 67: Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 68: Τροποποιήσεις του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις σχετικές με την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών

 

Άρθρο 69: Τροποποίηση του άρθρου 114 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 70: Τροποποιήσεις του άρθρου 117 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 71: Τροποποιήσεις του άρθρου 120 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 72: Τροποποιήσεις του άρθρου 123 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 73: Τροποποίηση του άρθρου 125 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 74: Τροποποίηση του άρθρου 129 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 75: Τροποποιήσεις του άρθρου 140 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 76: Τροποποίηση του άρθρου 160 του νόμου 3852/2010 - Ορισμός Επάρχου

Άρθρο 77: Τροποποίηση του άρθρου 45 του νόμου 3421/2005

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις σχετικές με το προσωπικό της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 78: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 79: Δημοσίευση των πράξεων μετάταξης υπαλλήλων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 80: Τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου 4257/2014

Άρθρο 81: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3852/2010 σχετικών με υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 82: Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών

Άρθρο 83: Άδεια εξετάσεων σε υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Άρθρο 84: Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994

Άρθρο 85: Τροποποίηση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού

Άρθρο 86: Τροποποίηση του άρθρου 91 του νόμου 4583/2018

Άρθρο 87: Ρυθμίσεις για τις μετατάξεις σχολικών φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 80 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 88: Τροποποίηση του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016

Άρθρο 89: Αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού

Άρθρο 90: Αύξηση του ορίου υπερωριών σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόμενα

Άρθρο 91: Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 99 του νόμου 4483/2017

Άρθρο 92: Τροποποίηση άρθρου 96 του νόμου 4483/2017

Άρθρο 93: Ερμηνεία της παραγράφου 4 του άρθρου 103 του νόμου 4483/2017

Άρθρο 94: Τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου 4325/2015

Άρθρο 95: Μετακίνηση προσωπικού από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού σε δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας - τηλεόρασης

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία και τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 96: Τροποποίηση του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 97: Τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 98: Ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών

Άρθρο 99: Αντικατάσταση του άρθρου 3 του νόμου 1069/1980

Άρθρο 100: Αντικατάσταση του άρθρου 6 του νόμου 1069/1980

Άρθρο 101: Διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων

Άρθρο 102: Παράταση της προθεσμίας προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας και της απόφασης παραχώρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 99/2017

Άρθρο 103: Ρυθμίσεις για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

 

Άρθρο 104: Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 105: Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο

Άρθρο 106: Διακίνηση εγγράφων μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 107: Κατάργηση διατάξεων του νόμου 3852/2010

Άρθρο 108: Τροποποιήσεις του άρθρου 218 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 109: Τροποποίηση του άρθρου 228 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 110: Τροποποίηση του άρθρου 263 του νόμου 4555/2018

Άρθρο 111: Θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διατάξεις σχετικές με τις εκλογικές δαπάνες

 

Άρθρο 112: Τροποποιήσεις του νόμου 3023/2002

Άρθρο 113

Άρθρο 114

Άρθρο 115

Άρθρο 116

Άρθρο 117: Τροποποίηση των άρθρων του νόμου 4538/2018 (ΦΕΚ 85/Α/2018)

Άρθρο 118: Τροποποίηση του άρθρου 114 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

Άρθρο 119: Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/2012)

Άρθρο 120: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014)

Άρθρο 121: Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 122: Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 1 της περίπτωσης Α' του άρθρου 20 του νόμου 4354/2015

Άρθρο 123: Είσοδος και έξοδος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους προς και από την Ελλάδα, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 124: Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 125: Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 126: Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 127: Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 128: Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ 19-02-2019, C- 66 Ι,1)

Άρθρο 129: Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων Πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τις Ευρωεκλογές του 2019

Άρθρο 130: Τροποποίηση της παραγράφου 2)α του άρθρου 15 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017)

Άρθρο 131

Άρθρο 132

Άρθρο 133

Άρθρο 134: Θέματα επιλογής προσωπικού της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 135: Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 136: Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/2012)

Άρθρο 137

Άρθρο 138: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-03-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.