Νόμος 3469/06

Ν3469/2006: Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3469/2006: Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 131/Α/2006), 28-06-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Εθνικό Τυπογραφείο

 

Άρθρο 1: Νομική μορφή, αρμοδιότητες και οργάνωση του Εθνικού Τυπογραφείου

Άρθρο 2: Εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου

Άρθρο 3: Τήρηση αρχείου

Άρθρο 4: Πληροφοριακό σύστημα Εθνικού Τυπογραφείου

 

Κεφάλαιο Β: Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Άρθρο 5: Δημοσιευτέα ύλη

Άρθρο 6: Τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Άρθρο 7: Καταχώριση της δημοσιευτέας ύλης στα Τεύχη της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Άρθρο 8: Πράξεις που δεν δημοσιεύονται

Άρθρο 9: Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση

Άρθρο 10: Άδεια δημοσίευσης

Άρθρο 11: Μορφή της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Άρθρο 12: Έκδοση της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Άρθρο 13: Κυκλοφορία της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Άρθρο 14: Αναπαραγωγή της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Άρθρο 15: Διάθεση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Άρθρο 16: Εκτέλεση πράξεων, ανάκληση δημοσιευμάτων και διόρθωση σφαλμάτων

Άρθρο 17: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 18: Πρόσβαση φυσικών και νομικών προσώπων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Τιμολογήσεις

 

Κεφάλαιο Γ: Μουσείο και βιβλιοθήκη Εθνικού Τυπογραφείου

 

Άρθρο 19: Σύσταση και επωνυμία

Άρθρο 20: Σκοπός

Άρθρο 21: Πόροι

Άρθρο 22: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 23: Κανονισμός - Σύσταση θέσεων

Άρθρο 24: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 26: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-06-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.