Νόμος 3469/06 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Καταχώριση της δημοσιευτέας ύλης στα Τεύχη της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Τεύχος Α' της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύονται:

 

α) το Σύνταγμα και οι νόμοι που εκδίδονται και κυρώνονται σύμφωνα με αυτό, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες της Χώρας με άλλα κράτη ή οργανισμούς και οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με τις συμβάσεις ή συμφωνίες αυτές,

 

β) ο Κανονισμός της Βουλής, καθώς και οι πράξεις της Βουλής ή του Προέδρου της, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού της,

 

γ) το πρωτόκολλο ορκωμοσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα Διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδίδονται κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος και τα διατάγματα προκήρυξης δημοψηφισμάτων κατά το άρθρο 44 παράγραφος 2 του Συντάγματος,

 

δ) τα προεδρικά διατάγματα που έχουν κανονιστικό περιεχόμενο και τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 37, 38, 40, 41 και 43 παράγραφος 1 του Συντάγματος,

 

ε) οι Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, πλην αυτών που αφορούν διορισμούς σε όργανα διοίκησης φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή συγκρότηση συλλογικών οργάνων, ή θέματα απαλλοτριώσεων και πολεοδομικής νομοθεσίας, που δημοσιεύονται στα οικεία τεύχη, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους,

 

στ) οι κανονισμοί, οι κανονιστικές διατάξεις και οι πράξεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

2. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, στο Τεύχος Β' της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύονται:

 

α) τα διατάγματα έγκρισης της σύστασης κοινωφελών ιδρυμάτων και τροποποίησης των οργανισμών τους,

 

β) οι κανονιστικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού, των υπουργών, των υφυπουργών, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις άλλων οργάνων της Διοίκησης, εφόσον δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία δημόσια γνωστοποίηση με άλλο μέσο και δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν,

 

γ) οι Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και οι αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες έχουν κανονιστικό περιεχόμενο,

 

δ) οι αποφάσεις νηολόγησης πλοίων,

 

ε) σε περίληψη, τα διατάγματα και οι λοιπές πράξεις περί υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, οι συμβάσεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων και οι λοιπές πράξεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους,

 

στ) οι αποφάσεις έγκρισης εγκατάστασης γραφείων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα,

 

ζ) η αποδοχή δωρεών από το Ελληνικό Δημόσιο,

 

η) κάθε άλλη δημοσιευτέα πράξη, της οποίας η καταχώριση δεν προβλέπεται σε άλλο Τεύχος.

 

3. Με την επιφύλαξη των λοιπών παραγράφων του άρθρου αυτού, στο Τεύχος Γ' δημοσιεύονται:

 

α) σε περίληψη, ατομικά διατάγματα και πράξεις διορισμού, μετάταξης, μεταφοράς, υποβιβασμού, αποδοχής παραίτησης και απόλυσης των δημοσίων λειτουργών, των δημοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, του προσωπικού των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και σύστασης, μεταφοράς, μετατροπής και κατάργησης θέσεων, οι οποίες διενεργούνται με τα ως άνω διατάγματα και πράξεις,

 

β) σε περίληψη, οι πράξεις διορισμού και αποδοχής παραιτήσεως ή παύσεως δικηγόρων, συμβολαιογράφων και ορκωτών λογιστών,

 

γ) σε περίληψη, οι πράξεις διορισμού και λοιπών μεταβολών του Ιερού Κλήρου και του προσωπικού των Εκκλησιαστικών Οργανισμών των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία,

 

δ) η προκήρυξη θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η προκήρυξη εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων και συμβολαιογράφων,

 

ε) οι προκηρύξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 9 του νόμου 3429/2005 για την επιλογή των διευθυνόντων συμβούλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών,

 

στ) οι πίνακες αποτελεσμάτων διαγωνισμών επιλογής προσωπικού για την πλήρωση θέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

 

ζ) οι πίνακες των επιτυχόντων συμβολαιογράφων,

 

η) οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, που η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απαιτείται από το νόμο,

 

θ) σε περίληψη, τα προεδρικά διατάγματα απονομής χάριτος ή άρσεως των συνεπειών καταδίκης, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα απονομής σημαίας ή παρασήμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

4. Στο Τεύχος Δ' δημοσιεύονται:

 

α) Οι πράξεις για την κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας, καθώς και οι πράξεις για την ολική ή μερική ανάκληση των πράξεων αυτών,

 

β) οι πράξεις παραχώρησης δημόσιων κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου αγροκτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου αγροκτήματος,

 

γ) οι πράξεις για τον καθορισμό του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και οι πράξεις καθορισμού όχθης λιμνών και ποταμών, καθορισμού οριογραμμών ρέματος και χειμάρρων, των βιομηχανικών ζωνών, των εθνικών δρυμών, των δασών και των δασικών εκτάσεων,

 

δ) οι πράξεις που αφορούν καταφύγια άγριας ζωής και εκτροφεία θηραμάτων,

 

ε) οι πράξεις που αφορούν τη διαχείριση λυμάτων,

 

στ) οι πράξεις για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους, την άρση και την επανεπιβολή τους και την παρακατάθεση της αποζημίωσης που ορίσθηκε,

 

ζ) οι πράξεις κίνησης διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης, τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων, έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων, τροποποίησης ορίων οικισμού, μεταφοράς οικισμού, απόρριψης πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών,

 

η) οι πράξεις τροποποίησης εγκεκριμένων όρων δόμησης, οικοδόμησης τυφλών οικοπέδων, αναγνώρισης οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923,

 

θ) οι πράξεις χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων, μεταφοράς συντελεστή δόμησης από διατηρητέο κτίριο,

 

ι) οι πράξεις χωροθέτησης,

 

ι)α) κάθε άλλη πράξη συναφής με αυτές των προηγούμενων περιπτώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

5. Στο Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων δημοσιεύονται:

 

α) οι πράξεις για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους, την άρση και την επανεπιβολή τους και την παρακατάθεση της αποζημίωσης που ορίσθηκε,

 

β) οι πράξεις κίνησης διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης, τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων, έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων, τροποποίησης ορίων οικισμού, μεταφοράς οικισμού, απόρριψης πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών,

 

γ) οι πράξεις τροποποίησης εγκεκριμένων όρων δόμησης, οικοδόμησης τυφλών οικοπέδων, αναγνώρισης οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923,

 

δ) οι πράξεις χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων, μεταφοράς συντελεστή δόμησης από διατηρητέο κτίριο,

 

ε) οι πράξεις χωροθέτησης,

 

στ) κάθε άλλη πράξη συναφής με αυτές των προηγούμενων περιπτώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

6. Στο Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα δημοσιεύονται:

 

α) οι πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης ή αντικατάστασης του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, των γενικών γραμματέων υπουργείων, των γενικών γραμματέων που προΐστανται γενικών γραμματειών υπουργείων και των ειδικών γραμματέων που προΐστανται ενιαίων διοικητικών τομέων υπουργείων,

 

β) τα διατάγματα και οι πράξεις για το διορισμό, την ανανέωση θητείας, την αποδοχή παραίτησης ή την παύση των μελών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,

 

γ) τα διατάγματα και οι πράξεις για το διορισμό, ανανέωση θητείας, αποδοχή παραίτησης ή παύση μονομελών ή μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ιδρυμάτων και λοιπών φορέων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται, και ιδίως των διοικητών, υποδιοικητών, διευθυντών, υποδιευθυντών, προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών διοικητικών συμβουλίων και των αναπληρωτών τους,

 

δ) οι πράξεις σύστασης και συγκρότησης κάθε είδους επιτροπών, συμβουλίων, ομάδων εργασίας και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, εφόσον τα μέλη τους θα λαμβάνουν οποιουδήποτε είδους αμοιβή ή αποζημίωση,

 

ε) οι περιλήψεις των πράξεων διορισμού, αποδοχής παραίτησης, ανάκλησης διορισμού και παύσης του προσωπικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των προϊσταμένων και διευθυντών, των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και των μετακλητών υπαλλήλων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των πολιτικών γραφείων των υπουργών και υφυπουργών και των εξομοιουμένων με μετακλητούς υπαλλήλους, των επιστημονικών συνεργατών των μελών της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των αποσπάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων υπαλλήλων στα ανωτέρω γραφεία και στα γραφεία των γενικών γραμματέων υπουργείων, των γενικών γραμματέων προϊσταμένων γενικών γραμματειών υπουργείων, των ειδικών γραμματέων προϊσταμένων ενιαίων διοικητικών τομέων υπουργείων και στα μέλη της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

 

στ) οι περιλήψεις των αποφάσεων διορισμού προέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών, καθώς και οι συγκροτήσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του πρώτου Κεφαλαίου του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005),

 

ζ) οι αποφάσεις καθορισμού των πάσης φύσεως μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ', δ', ε' και στ' της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

7. Στο Τεύχος Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα δημοσιεύονται σε περίληψη:

 

α) Οι πράξεις και τα στοιχεία ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν με μορφή ιδιωτικού δικαίου, η δημοσίευση των οποίων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

 

β) οι ισολογισμοί φορέων που η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

 

γ) οι ισολογισμοί φιλανθρωπικών σωματείων, αλληλασφαλιστικών ταμείων και συνεταιρισμών, των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

 

δ) οι δικαστικές προσκλήσεις και τα λοιπά έγγραφα σχετικά με απώλειες τίτλων που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

 

ε) οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζικών εταιρειών,

 

στ) τα, κατά το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στοιχεία,

 

ζ) οι αποφάσεις της Εποπτικής Αρχής, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016),

 

η) οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των φορέων του άρθρου 4 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

8. Στο Τεύχος Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας δημοσιεύονται, σε περίληψη, οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, με τις οποίες γίνονται δεκτά ή διαγράφονται τα εμπορικά και βιομηχανικά σήματα και οι πράξεις για την ανανέωση ή τη διαγραφή τους, καθώς και το διατακτικό των σχετικών αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

9. Στο Τεύχος Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις επιλογής προσωπικού του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την πλήρωση θέσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και των προκηρύξεων που αφορούν το προσωπικό των περιπτώσεων δ', στ', ζ', των δύο πρώτων εδαφίων της περίπτωσης θ', και των περιπτώσεων ι)δ', ι)ε', ι)στ', ι)ζ', ι)θ', της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), εφόσον η κείμενη νομοθεσία ή οργανισμός ή κανονισμός προβλέπει την υποχρέωση έκδοσης προκήρυξης, καθώς και οι προκηρύξεις επιλογής του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του νόμου 3429/2005.

 

10. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων δημοσιεύονται σε περίληψη οι διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων, των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

11. Στο Τεύχος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, οι οποίες εκδίδονται επί των υποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', δ', ε' και στ' του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 345/1976 (ΦΕΚ 141/Α/1976).

 

12. Στο Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων καταχωρίζονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 18 παράγραφος 2 και 19 παράγραφος 1 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

13. Εάν κείμενο δημοσιευθεί ή καταχωρισθεί σε διαφορετικό τεύχος από αυτό που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, θεωρείται ότι η δημοσίευσή του συντελέσθηκε νόμιμα την ημερομηνία που εκδόθηκε το τεύχος αυτό. Το Εθνικό Τυπογραφείο το αναδημοσιεύει στο σωστό τεύχος, αναφέροντας και το τεύχος που αρχικά είχε δημοσιευθεί.

 

Κείμενο, του οποίου το περιεχόμενο πληροί τις προϋποθέσεις καταχώρισης σε περισσότερα του ενός τεύχη, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, αναδημοσιεύεται με την υπογραφή του, κατά την πρώτη δημοσίευση, αρμοδίου οργάνου, έστω και αν ο αρχικά υπογράφων έχει παύσει να είναι αρμόδιος κατά το χρόνο της δεύτερης δημοσίευσης.

 

Εάν κείμενο με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, δημοσιευθεί, εκ παραδρομής, δύο ή περισσότερες φορές, στο προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο ορθό τεύχος ΦΕΚ, θεωρείται ότι η δημοσίευσή του συντελέσθηκε νόμιμα την ημερομηνία που εκδόθηκε για πρώτη φορά στο ΦΕΚ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 94 του νόμου 4183/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015).

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ορίζεται το τεύχος στο οποίο δημοσιεύονται πράξεις και περιλήψεις που δεν προβλέπονται στο νόμο αυτόν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.