Νόμος 3469/06 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Δημοσιευτέα ύλη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται μόνο από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατά τους ορισμούς του νόμου αυτού και των διαταγμάτων και πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, και φέρει τον τίτλο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

2. Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύονται:

 

α) το Σύνταγμα,

 

β) οι Νόμοι που εκδίδονται και κυρώνονται κατά το Σύνταγμα,

 

γ) ο Κανονισμός της Βουλής των Ελλήνων,

 

δ) οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος,

 

ε) οι πράξεις της Βουλής των Ελλήνων και του Προέδρου της, αν η δημοσίευσή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού της,

 

στ) τα κανονιστικού και ατομικού χαρακτήρα προεδρικά διατάγματα,

 

ζ) το πρωτόκολλο ορκωμοσίας του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας,

 

η) τα διαγγέλματα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας,

 

θ) οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου, των Υπουργών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Διοίκησης, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου αυτού και εφόσον η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει άλλον ειδικότερο τρόπο δημοσίευσης,

 

ι) οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, που εκδίδονται επί των υποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', δ', ε' και στ' του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 345/1976 (ΦΕΚ 141/Α/1976),

 

ι)α) οι ατομικού χαρακτήρα διοικητικές πράξεις των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου,

 

ι)β) οι πράξεις διορισμού μονομελών και οι πράξεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι τροποποιήσεις τους, οι αποφάσεις συγκρότησης αμειβομένων επιτροπών και ομάδων εργασίας και οι αποφάσεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών τους,

 

ι)γ) οι προκηρύξεις επιλογής προσωπικού του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

 

ι)δ) οι περιλήψεις των πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, απόλυσης ή υποβιβασμού δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, του Ιερού Κλήρου και του προσωπικού των εκκλησιαστικών οργανισμών, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία,

 

ι)ε) οι πίνακες αποτελεσμάτων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

 

ι)στ) οι προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων και συμβολαιογράφων, οι αποδοχές δωρεών από το Ελληνικό Δημόσιο, και οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, που η δημοσίευσή τους απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις,

 

ι)ζ) οι προκηρύξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 9 του νόμου 3429/2005 για την επιλογή των διευθυνόντων συμβούλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών,

 

ι)η) οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, οι συμβάσεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, οι αποφάσεις νηολογήσεων πλοίων και οι αποφάσεις εγκατάστασης γραφείων αλλοδαπών εταιρειών,

 

ι)θ) οι περιλήψεις διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διενεργούν αναθέτουσες αρχές κατά την κείμενη νομοθεσία,

 

κ) οι ανακοινώσεις παρακατάθεσης αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης,

 

κ)α) οι ανακοινώσεις των εταιρειών, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,

 

κ)β) οι περιλήψεις των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,

 

κ)γ) η ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων, κατά την κείμενη νομοθεσία,

 

κ)δ) κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

(25) της περίπτωσης ι)θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της παραγράφου 10 του άρθρου 7, του εδαφίου γ' της παραγράφου 10 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006),

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 67 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.