Νόμος 4316/14

Ν4316/2014: Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4316/2014: Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 270/Α/2014), 24-12-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας - Alzheimer

Άρθρο 2: Βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας

Άρθρο 3: Προαγωγή μητρικού θηλασμού

 

Κεφάλαιο Β: Φαρμακεία και φαρμακοποιοί

 

Άρθρο 4: Λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων

Άρθρο 5: Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί

 

Κεφάλαιο Γ: Περί ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

 

Άρθρο 7: Υπολογισμός αδειών

Άρθρο 8: Κάλυψη θέσεων

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

Άρθρο 11: Μονιμοποίηση Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 12: Εφημερίες Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 13: Μεταφορά Δικηγόρων

Άρθρο 14: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 4238/2014

Άρθρο 15: Διαζευκτικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Τροποποιήσεις του νόμου 4052/2012

Άρθρο 24: Θητεία διοικητικού συμβουλίου Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων

Άρθρο 25: Αξιοποίηση και μετάταξη υπαλλήλων που αποκτούν ιατρική ειδικότητα

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Περί πανεπιστημιακών ιατρών

Άρθρο 30: Ισχύς αδειών ιδιωτικών κλινικών ενταγμένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις επαγγελμάτων υγείας

 

Άρθρο 31: Περί χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας

Άρθρο 32: Περί αδειών οδοντοτεχνικών εργαστηρίων

Άρθρο 33: Περί βεβαιώσεως λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας

Άρθρο 34: Επιλογή και εκτέλεση φυσιοθεραπευτικών πράξεων

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38: Παράταση προθεσμίας έκδοσης αδειών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41: Ψυχολόγοι

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Άρθρο 42: Συμψηφισμός οφειλών μεταξύ φορέων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Συμμόρφωση με προς διεθνείς υποχρεώσεις

Άρθρο 43: Επιτροπή Ενστάσεων Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 44: Υπηρεσιακό συμβούλιο Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 45: Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης του ορίου συνταγογράφησης

Άρθρο 46: Επιβολή κυρώσεων σε φαρμακοποιούς σε περίπτωση μη χορήγησης φθηνότερου φαρμάκου

Άρθρο 47: Κάλυψη φαρμάκων εκτός ενδείξεων

Άρθρο 48: Ειδικό νοσήλιο - τροφείο για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Άρθρο 49: Τακτοποίηση υποχρεώσεων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από νοσηλεία και αγαθά

 

Κεφάλαιο Ζ: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

 

Άρθρο 50: Συμβάσεις συνεργασίας Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άρθρο 51: Επέκταση πεδίου καθορισμού ανταποδοτικών τελών

Άρθρο 52: Επιστημονικές Επιτροπές Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Άρθρο 53: Τεχνικές διατάξεις

Άρθρο 54: Κτηνίατροι Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

 

Κεφάλαιο Η: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 55: Προσαρμογή των ιδιωτικών κλινικών στο προεδρικό διάταγμα 235/2000

Άρθρο 56: Σύνθεση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Άρθρο 57: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 225/2000

Άρθρο 58: Επαγγελματικές σχολές

Άρθρο 59: Ρυθμίσεις Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας

Άρθρο 60: Λειτουργία ταχύπλοου σκάφους μεταφοράς ασθενών

Άρθρο 61: Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών

Άρθρο 62: Εποπτευόμενος σταθμός ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Άρθρο 63: Εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης

Άρθρο 64: Παράταση έναρξης ισχύος ορίων Υγειονομικών Περιφερειών και έκδοσης των οργανισμών τους

Άρθρο 65: Διεύρυνση πεδίου επιλογής υπαλλήλων για την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Άρθρο 66

Άρθρο 67: Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 71

Άρθρο 72: Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών

Άρθρο 73: Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 74

Άρθρο 75

Άρθρο 79

Άρθρο 80

Άρθρο 81

Άρθρο 82

Άρθρο 83

Άρθρο 84: Συμμόρφωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις που αφορούν το περιβάλλον

Άρθρο 85: Ρυθμίσεις για την απόσυρση οχημάτων

Άρθρο 86: Ρυθμίσεις για τη διαρκή ενημέρωση του περιουσιολογίου - Ε9

Άρθρο 87: Ρυθμίσεις σχετικά με την παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου

Άρθρο 88: Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013))

Άρθρο 89: Ρυθμίσεις σχετικά με την απογραφή αποθεμάτων σε επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

Άρθρο 90: Αναστολή φόρου υπεραξίας ακινήτων

Άρθρο 91: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 92: Τροποποιήσεις στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000))

Άρθρο 93: Προσθήκη στις διατάξεις του νόμου 4308/2014

Άρθρο 94: Διατάξεις περί Οικονομικού Εισαγγελέα

Άρθρο 95: Ρύθμιση για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Άρθρο 96: Ρυθμίσεις για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

Άρθρο 97: Ρύθμιση για την Τράπεζα της Ελλάδος

Άρθρο 98: Ρυθμίσεις για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες

Άρθρο 99: Τροποποίηση του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013)

Άρθρο 100: Ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

Άρθρο 101: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 3588/2007

Άρθρο 102: Ρυθμίσεις σχετικά με τα μισθώματα του Δημοσίου και των φορέων του δημοσίου τομέα

Άρθρο 103: Ρυθμίσεις σχετικά με τις ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Άρθρο 104: Ενσωμάτωση του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 105: Ρυθμίσεις για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Άρθρο 107: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής

Άρθρο 108: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 109

Άρθρο 110: Θέματα Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 111: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Άρθρο 112: Ρύθμιση θεμάτων εκκαθάρισης Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού

Άρθρο 113: Τροποποίηση του άρθρου 50 του νόμου 2725/1999

Άρθρο 114: Μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα που λειτουργούν ως θέατρα

Άρθρο 115: Τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 2 περίπτωση 7 (Νομός Βοιωτίας) A.1 του νόμου 3852/1987 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Σύσταση νέας Δημοτικής Ενότητας

Άρθρο 116

Άρθρο 117

Άρθρο 118

Άρθρο 119

Άρθρο 120: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Άρθρο 121: Ρύθμιση θεμάτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 122: Ρύθμιση για το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Άρθρο 123

Άρθρο 124

Άρθρο 125: Απλοποίηση της διαδικασίας συνεργασίας με ιδιώτες ιατρούς

Άρθρο 126

Άρθρο 127

Άρθρο 128

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-12-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.