Νόμος 4052/12

Ν4052/2012: Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4052/2012: Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 41/Α/2012), 01-03-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέων

 

Άρθρο 1: Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 2: Νοσοκομεία Εθνικού Συστήματος Υγείας - Ενιαία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Άρθρο 3: Συμβούλια Διοίκησης Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 4: Θέματα Νοσοκομείων και Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 5: Διασύνδεση με ιδρυματικά νοσοκομεία

Άρθρο 6: Ρύθμιση θεμάτων νοσοκομείων

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ)

 

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο Γ: Αναδιοργάνωση Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Άρθρο 9

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Άρθρο 10: Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και έσοδα νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας από τα κλειστά νοσήλια

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Συμψηφισμός απαιτήσεων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκομείων και φαρμακευτικών εταιρειών

Άρθρο 13: Υπηρεσιακά συμβούλια Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και λοιπά θέματα λειτουργίας του

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις θεμάτων επιτροπής προμηθειών Υγείας

 

Άρθρο 14

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις φαρμακείων

 

Άρθρο 15

Άρθρο 18

Άρθρο 20

 

Κεφάλαιο Η: Ρυθμίσεις σχετικές με τα φάρμακα

 

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

 

Κεφάλαιο Θ: Διατάξεις κοινωνικής αλληλεγγύης

 

Άρθρο 27

Άρθρο 29: Ορισμός αστέγου

 

Κεφάλαιο Ι: Διατάξεις ψυχικής υγείας

 

Άρθρο 30: Κατάργηση Ψυχιατρικών νοσοκομείων

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού

Άρθρο 34: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης

 

Άρθρο 35: Σύσταση - Σκοπός

Άρθρο 36: Ένταξη

Άρθρο 38: Πόροι

Άρθρο 39: Οικονομικό σύστημα λειτουργίας

Άρθρο 40: Χρόνος ασφάλισης

Άρθρο 42: Καθορισμός ποσού σύνταξης

Άρθρο 43: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 45: Οικονομική οργάνωση

Άρθρο 46: Θέματα προσωπικού

Άρθρο 48: Μεταβατικές - τελικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/38/ΕΚ

 

Μέρος Α: Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/38/ΕΚ

 

Τμήμα Α: Αντικείμενο - Ορισμοί

 

Άρθρο 49: Αντικείμενο

Άρθρο 50: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 51: Ορισμοί

 

Τμήμα Β: Σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εργαζομένων ή θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς

 

Άρθρο 54: Ειδική διαπραγματευτική ομάδα

Άρθρο 56: Περιεχόμενο της συμφωνίας

 

Τμήμα Γ: Επικουρικές υποχρεώσεις

 

Τμήμα Δ: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 62: Εμπιστευτικές πληροφορίες

Άρθρο 64: Ρόλος, προστασία και διευκολύνσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων

Άρθρο 66: Σχέση με άλλες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις

Άρθρο 70

Άρθρο 75: Γνωστοποίηση στοιχείων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

 

Μέρος Β: Μέτρα εφαρμογής των άρθρων 2 παράγραφος 2, 5 παράγραφος 2 περίπτωση α, 5 παράγραφος 6, 8 παράγραφος 2, 11 παράγραφοι 2 και 3, του παραρτήματος I παράγραφος 1 περίπτωση Β δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2009/38/ΕΚ

 

Μέρος Γ: Άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθετικής προς την οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 18-06-2009 σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση

 

Μέρος Α: Προσαρμογή στις διατάξεις τη οδηγίας 2009/52/ΕΚ

 

Τμήμα Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 79: Απαγόρευση της απασχόλησης παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών

 

Τμήμα Β: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 80: Υποχρεώσεις των εργοδοτών

Άρθρο 81: Καταβολή καθυστερούμενων οφειλών από τους εργοδότες

Άρθρο 82: Συμβάσεις υπεργολαβίας

Άρθρο 83: Διευκόλυνση καταγγελιών

 

Μέρος Β: Μέτρα εφαρμογής των παραγράφων 3 άρθρου 3, άρθρου 5, παράγραφοι 2, 4 και 5 άρθρου 6, παράγραφος 1 άρθρου 7, άρθρου 9, παράγραφοι 4 άρθρου 13, άρθρου 14 της οδηγίας

 

Άρθρο 84

Άρθρο 85: Χρηματικές κυρώσεις

Άρθρο 86

Άρθρο 87: Άλλα μέτρα

Άρθρο 88: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 89: Χορήγηση άδειας διαμονής

Άρθρο 90: Επιθεωρήσεις

 

Μέρος Γ: Λοιπές διατάξεις οδηγία 2009/52/ΕΚ και εθνικό δίκαιο

 

Άρθρο 91

Άρθρο 93

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2007/30/ΕΚ με σκοπό την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής οδηγιών ελάχιστων προδιαγραφών για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία

 

Κεφάλαιο ΙΕ: Ρυθμίσεις για τη σύσταση και λειτουργία των ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας

 

Μέρος Α: Ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας

 

Άρθρο 98: Αντικείμενο Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας

Άρθρο 99: Σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας

Άρθρο 100: Διευθυντής Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας

Άρθρο 101: Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Άρθρο 102: Υποκαταστήματα των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας

Άρθρο 103: Διαδικασία για την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας - επαγγέλματος Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας για την κεντρική δομή και τα υποκαταστήματα

Άρθρο 104: Υποχρεώσεις των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας και των υποκαταστημάτων τους

Άρθρο 108: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

 

Μέρος Β: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 111: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 112: Καταργητικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΣΤ: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 19-11-2008 περί της εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης και άλλες διατάξεις

 

Μέρος Α: Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2008/104/ΕΚ

 

Άρθρο 113: Σκοπός

Άρθρο 115: Ορισμοί

 

Μέρος Β: Μέτρα εφαρμογής των άρθρων 4, 5 (παράγραφοι 1 και 5), 6, 7, 8 και 10 της οδηγίας 2008/104/ΕΚ

 

Άρθρο 116: Περιορισμοί ή απαγορεύσεις

Άρθρο 117: Αρχή της ίσης μεταχείρισης

 

Μέρος Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 122: Αντικείμενο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης

Άρθρο 123: Σύσταση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης

Άρθρο 124: Κατοχύρωση Εργασιακών Δικαιωμάτων των Προσωρινά Απασχολούμενων

Άρθρο 125: Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους προσωρινά απασχολούμενους

Άρθρο 126: Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους

Άρθρο 128: Κυρώσεις

Άρθρο 129: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 130

Άρθρο 131: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 132: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 133: Καταργητικές διατάξεις

Άρθρο 136: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 137: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 138: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 139: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-03-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.