Νόμος 4052/12 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Οικονομική οργάνωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το λογιστικό και οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Φορέα, το οικονομικό έτος αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

2. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και η ακίνητη και κινητή περιουσία των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων απογράφεται από τις διοικήσεις αυτών κατά την ημερομηνία κατάργησης τους, περιέρχεται αυτοδικαίως στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης, το οποίο υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντίστοιχων εντασσόμενων ταμείων - τομέων και κλάδων.

 

3. Η σύσταση του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης πραγματοποιείται με μεταφορά, ως στοιχείων ισολογισμού έναρξης του, των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν.

 

4. Τα έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται στον προϋπολογισμό που συντάσσεται ετησίως και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο. του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης.

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης, ως κύριος διατάκτης, διαθέτει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού και δύναται να μεταβιβάζει μέρος τους, με επιτροπικά εντάλματα στα όργανα έγκρισης δαπανών (δευτερεύοντες διατάκτες) των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Η μεταβίβαση ενεργείται με επιτροπικά εντάλματα με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης.

 

6. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόμενων ταμείων - τομέων και κλάδων ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα δεδομένα των βιβλίων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων μεταφέρονται στα βιβλία του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας σύνταξης του ισολογισμού. Η αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόμενων ταμείων - τομέων και κλάδων ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

7. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, και του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων που είναι ενιαία, κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από οικονομική μελέτη, μεταξύ του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και του αντίστοιχου Κλάδου ασφάλισης προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης.

 

8. Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ των εντασσόμενων Ταμείων - Τομέων και Κλάδων, το σύνολο του προερχόμενου εξ αυτών ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ημερομηνία της ένταξης στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης, ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου προσώπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 35 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.