Νόμος 4052/12 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Θέματα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) της παραγράφου 1, περιπτώσεις α, β, γ του άρθρου 36 του παρόντος νόμου, μεταφέρονται στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης κατά την έναρξη λειτουργίας του, με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν. Το προσωπικό αυτό, μέχρι 31-12-2012, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κλάδους ή τομείς που εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και να μισθοδοτείται από αυτούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε περίπτωση που ενταχθούν στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης κλάδοι ή τομείς των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ορίζεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου φορέα το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που μεταφέρονται, κατά την ημερομηνία ένταξης, στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης. Το προσωπικό αυτό μεταφέρεται στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζεται, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου φορέα, το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στους κλάδους ή τομείς των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και το οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές εργοδότη:

 

α) όσον αφορά στους αποσπασμένους από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, βαρύνουν τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, και το Ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης αποδίδει στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του νόμου 4024/2012 που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου,

 

β) όσον αφορά στους λοιπούς, βάσει της παραγράφου αυτής, αποσπασμένους ή με διάθεση στο Ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης υπαλλήλους, βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 της από 31-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/2012).

 

4. Μέχρι 31-12-2014 δεν γίνεται καμία πρόσληψη προσωπικού στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και ο αριθμός του προσωπικού που μεταφέρεται βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3 μειώνεται σταδιακά κατά την ίδια περίοδο κατά 30%.

 

5. Με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης διενεργείται η τοποθέτηση του πάσης φύσεως προσωπικού που μεταφέρεται στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

6. Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μεταφέρονται στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης, τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.

 

Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν οριστεί μέλη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τοποθετούνται σε αντίστοιχου επιπέδου οργανική μονάδα του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

 

Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν οριστεί μέλη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τοποθετούνται σε αντίστοιχου επιπέδου οργανική μονάδα του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

 

Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου.

 

Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, σε αυτήν τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου, κατά προτεραιότητα, προϊστάμενος αντίστοιχου επιπέδου από αυτούς που ήταν προϊστάμενοι στους εντασσόμενους φορείς και κλάδους.

 

Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, οι οποίοι εξακολουθούν να υπηρετούν με απόσπαση από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης, τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης με αντικείμενο την επικουρική ασφάλιση του προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

7. α. Το πάσης φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, που υπηρετούν στα ταμεία πρόνοιας που εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, μεταφέρονται σε αυτό με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν από την ημερομηνία ένταξής τους.

 

β. Από το προσωπικό που υπηρετεί στους τομείς, κλάδους και λογαριασμούς πρόνοιας που εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, μεταφέρονται σε αυτό υπάλληλοι, με συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησής τους, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται εντός μηνός από την ως άνω ένταξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

8. Οι συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες στους εντασσόμενους φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 36 κατ' αποκοπή μπορεί να συνεχίζονται και με το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, μέχρι τη λήξη τους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του τελευταίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

9. Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στους εντασσόμενους φορείς συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στον Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

10. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις των εντασσόμενων φορέων καταργούνται από την ημερομηνία ένταξής τους στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, εκτός εάν έχει προκηρυχθεί η πλήρωσή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

11. α. Από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 44Α, παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και των εντασσομένων σε αυτόν ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.

 

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών τοποθετούνται προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούσαν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και τα εντασσόμενα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς πρόνοιας, οι οποίοι έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή έχουν ορισθεί μέλη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου σε συνδυασμό με τα ουσιαστικά τους προσόντα.

 

γ. Εφόσον δεν πληρωθούν όλες οι θέσεις προϊσταμένων κατά τα ως άνω, τοποθετούνται προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες υπάλληλοι με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου.

 

δ. Οι ανωτέρω τοποθετούμενοι, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β' και γ' ασκούν τα καθήκοντά τους, μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 234 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

12. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 44Α του παρόντος λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και των εντασσόμενων ταμείων και συγκροτείται Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.