Νόμος 4052/12 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Μεταβατικές - τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του πρώτου οικονομικού έτους οι δαπάνες του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης θα εκτελούνται από τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των εντασσομένων ταμείων - τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης.

 

2. Στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων ταμείων - τομέων και κλάδων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισης τους. Οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων ταμείων - τομέων και κλάδων καθίστανται ασφαλισμένοι του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Οι συνταξιούχοι των εντασσόμενων ταμείων - τομέων και κλάδων καθίστανται συνταξιούχοι του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή της σύνταξης τους και διέπονται από τις διατάξεις αυτού και της γενικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν

 

3. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης, η είσπραξη και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των ανωτέρω ταμείων - τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης και η χορήγηση των παροχών στους ασφαλισμένους εξακολουθούν να πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες που καθορίζονται αντιστοίχως από τη νομοθεσία αυτών.

 

4. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης ή για την παροχή επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το Ταμείο αυτό.

 

5. Εκκρεμείς δίκες, που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων ταμείων - τομέων και κλάδων συνεχίζονται από το ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης.

 

6. Μέχρι 31-12-2016 καταρτίζονται και εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις για την περάτωση των οικονομικών χρήσεων των εντασσόμενων με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης φορέων για την περίοδο έως 31-12-2016. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω ημερομηνία, τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάσσουν οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του διαδόχου φορέα Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και σε περιπτώσεις διαπίστωσης αντικειμενικών δυσχερειών, το σχετικό έργο δύναται να ανατίθεται σε εξωτερικούς αναδόχους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και μετά την ως άνω ημερομηνία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

7. Οι συμβάσεις με νομικά πρόσωπα φορέων, οι οποίοι με τον παρόντα νόμο εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σχετικούς με την διαδικασία και τις ανάγκες ένταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

8. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του πρώτου οικονομικού έτους οι δαπάνες του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών θα εκτελούνται από τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των εντασσομένων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

9. Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους. Οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας καθίστανται ασφαλισμένοι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, σύμφωνα με το άρθρο 37.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

10. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ή για την αντίστοιχη παροχή εξετάζονται από το Ταμείο αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

11. Εκκρεμείς δίκες, που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών Πρόνοιας συνεχίζονται από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, ρυθμίζεται κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

13. (πρώην 6) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.