Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/12

ΠΝΠ 31-12-2012: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31-12-2012: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας, (ΦΕΚ 256/Α/2012), 31-12-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας, που είναι σκόπιμο να ρυθμιστούν μέχρι την παρέλευση του τρέχοντος ημερολογιακού έτους προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους.

 

3. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Υπουργείο Εσωτερικών

 

Άρθρο 1: Ζητήματα αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και 204 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 2: Ζητήματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 3: Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 4: Διαδικασία συγχώνευσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Άρθρο 5: Ζητήματα εφαρμογής του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ

Άρθρο 6: Παράταση προθεσμίας συγχωνεύσεως Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 7: Συγκρότηση παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 8: Αναδιάρθρωση Οργανικών Μονάδων Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου εσωτερικών

Άρθρο 9: Αντιμισθία Αντιδημάρχων νησιωτικών δημοτικών κοινοτήτων

Άρθρο 10: Παράταση της προθεσμίας συμψηφισμού κυριών οφειλών Δήμων

 

Κεφάλαιο Β: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

Άρθρο 11: Διάρκεια λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής

Άρθρο 12: Λειτουργία Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Άρθρο 13: Ρύθμιση θεμάτων αποσπασμένου προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού σε Ασφαλιστικά Ταμεία

Άρθρο 14: Στελέχωση Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Άρθρο 15: Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Άρθρο 16: Συμβάσεις Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ανώνυμης εταιρείας με Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης - Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 17: Ρύθμιση θεμάτων απασχόλησης συνταξιούχων

Άρθρο 18: Οργανωτικά Θέματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας

 

Κεφάλαιο Γ: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

 

Άρθρο 19: Σύνθεση τριμελούς επιτροπής άρθρου 2 παράγραφος 1 του νόμου 2518/1997

Άρθρο 20: Επάνοδος στην υπηρεσία

 

Κεφάλαιο Δ: Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης

 

Άρθρο 21: Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων

 

Κεφάλαιο Ε: Υπουργός Επικρατείας

 

Άρθρο 22: Μετάθεση έναρξης ισχύος διάταξης του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010)

Άρθρο 23: Έναρξη Ισχύος

 

Αθήνα, 31-12-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.