Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ζητήματα αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και 204 του νόμου 3852/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων των άρθρων 94 και 204 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), που τους μεταβιβάζονται στο πλαίσιο των οριζομένων στη περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 95 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ιδίου νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016, ως ισχύει, καθορίζεται αναλόγως με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών σε ζητήματα αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

 

Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθμίζονται και ζητήματα μεταφοράς προσωπικού και απόδοσης των ανάλογων οικονομικών πόρων, που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους δήμους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτομερειακό ζήτημα.

 

Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 95 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ανωτέρω νόμου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

2. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 01-06-2020. Μέχρι τότε συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του νόμου 3852/2010, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης, στις εν λόγω παραγράφους, σχετικής προθεσμίας.

 

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του διοικητικά υποστηριζόμενου Δήμου δύναται να διαπιστώνεται η επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας ή αρμοδιοτήτων των προηγούμενων εδαφίων των υπηρεσιών του Δήμου και να καθορίζεται ο χρόνος έναρξης άσκησής τους. Η απόφαση αυτή δύναται να έχει αναδρομική ισχύ από 01-01-2013.

 

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα παρέχεται υποχρεωτικά διοικητική υποστήριξη σε δήμους, στους οποίους είχε παρασχεθεί διοικητική υποστήριξη κατά την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτης, κατόπιν διαπιστώθηκε η επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού για την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας, πλην όμως στη συνέχεια κατέστη αποδεδειγμένα ανέφικτη η άσκησή της, λόγω έλλειψης πόρων και εξειδικευμένου προσωπικού. Η αδυναμία άσκησης της εν λόγω αρμοδιότητας διαπιστώνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου δήμου, στο οποίο τεκμηριώνεται η έλλειψη υπαλλήλων, για την άσκηση της αρμοδιότητας.

 

Με την εν λόγω απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο ακριβής χρόνος έναρξης παροχής της διοικητικής υποστήριξης, ο οποίος πρέπει να ταυτίζεται ή να βρίσκεται σε χρονική εγγύτητα με τη διαπίστωση της αδυναμίας άσκησης της αρμοδιότητας. Στην ως άνω απόφαση ρυθμίζονται θέματα για τη διευκόλυνση της άσκησης της αρμοδιότητας, όπως η διαδικασία για την παράδοση κάθε φακέλου ή άλλων στοιχείων προς το δήμο, ο οποίος παρέχει διοικητική υποστήριξη, η τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, στο οποίο πρέπει να φαίνεται η πορεία κάθε φακέλου που αποσπάται από το φυσικό αρχείο, η τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου πορείας κάθε υπόθεσης που αναλαμβάνει ο ασκών διοικητική υποστήριξη δήμος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016), με το άρθρο 25 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017), με το άρθρο 44 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017), με το άρθρο 28 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα με τα ανωτέρω καταργείται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.