Νόμος 3852/10

Ν3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, (ΦΕΚ 87/Α/2010), 07-06-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Σύσταση - συγκρότηση αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης

 

Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1850/1989 (ΦΕΚ 144/Α/1989).

 

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συγκροτούνται ως ενιαίες μονάδες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος.

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση - συγκρότηση Δήμων

 

Άρθρο 1: Σύσταση δήμων

Άρθρο 2: Συγκρότηση δήμων

Άρθρο 2Α: Κατηγορίες Δήμων

Άρθρο 2Β: Ορεινοί δήμοι

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση περιφερειών

 

Άρθρο 3: Σύσταση και συγκρότηση περιφερειών

Άρθρο 4: Σχέσεις δήμων και περιφερειών

Άρθρο 5: Σφραγίδα και σήμα

 

Κεφάλαιο Γ: Σύσταση αποκεντρωμένης διοίκησης

 

Άρθρο 6: Σύσταση

 

Μέρος Β: Πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης - Δήμοι

 

Κεφάλαιο Α: Δημοτικές αρχές

 

Άρθρο 7: Δημοτικές Αρχές

Άρθρο 8: Κοινότητες - Όργανα διοίκησης κοινοτήτων

 

Κεφάλαιο Β: Εκλογική διαδικασία

 

Άρθρο 9: Διάρκεια δημοτικής περιόδου

Άρθρο 10: Εκλογικό δικαίωμα

Άρθρο 11: Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Άρθρο 12: Εκλογικοί κατάλογοι

Άρθρο 13: Προσόντα εκλογιμότητας για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών

Άρθρο 14: Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

Άρθρο 15: Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών

Άρθρο 16: Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου

Άρθρο 17: Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων

Άρθρο 18: Υποψηφιότητες - Κατάρτιση συνδυασμών

Άρθρο 18Α: Εκλογές κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων - Υποψηφιότητες, κατάρτιση συνδυασμών

Άρθρο 18Β: Εκλογές κοινοτήτων έως 300 κατοίκων - Υποψηφιότητες σε ενιαίο ψηφοδέλτιο

Άρθρο 18Γ: Ένωση κοινότητας με όμορη, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συνδυασμού ή μεμονωμένων υποψηφιοτήτων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο

Άρθρο 19: Κατάρτιση συνδυασμών

Άρθρο 20: Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων ενιαίου ψηφοδελτίου

Άρθρο 21: Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν

Άρθρο 22: Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων

Άρθρο 23: Πρόγραμμα της εκλογής

Άρθρο 24: Μορφή των ψηφοδελτίων

Άρθρο 24Α: Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων

Άρθρο 25: Εκλογικές περιφέρειες

Άρθρο 26: Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές και τις εκλογές των κοινοτήτων

Άρθρο 27: Σταυροί προτίμησης για την εκλογή δημοτικών αρχών

Άρθρο 28: Άκυρα ψηφοδέλτια

Άρθρο 29: Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

Άρθρο 30: Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

Άρθρο 31: Επιτυχών συνδυασμός δημάρχου - λοιποί συνδυασμοί του Δημοτικού Συμβουλίου - Εκλογή δημάρχου

Άρθρο 32: Εκλογικό σύστημα - Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 33: Επανάληψη της ψηφοφορίας για την εκλογή δημοτικών αρχών

Άρθρο 34: Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Άρθρο 35: Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας

Άρθρο 36: Κατανομή εδρών των συμβούλων της δημοτικής κοινότητας

Άρθρο 37: Κατανομή εδρών συμβούλων της κοινότητας άνω των 300 κατοίκων

Άρθρο 37Α: Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των 300 κατοίκων

Άρθρο 38: Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι - Ισοψηφία

Άρθρο 39: Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας - Ισοψηφία

Άρθρο 40: Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι κοινότητας άνω των 300 κατοίκων - Ισοψηφία

Άρθρο 41: Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών

Άρθρο 42: Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής

Άρθρο 43: Έκθεση πρακτικών

Άρθρο 44: Επικύρωση της εκλογής

Άρθρο 45: Δικαίωμα ένστασης

Άρθρο 46: Άσκηση ένστασης - Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 47: Περιεχόμενο της ένστασης

Άρθρο 48: Προθεσμία για την άσκηση ένστασης

Άρθρο 49: Διαδικασία εκδίκασης της ένστασης

Άρθρο 50: Αίτηση αναίρεσης

Άρθρο 51: Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης

Άρθρο 52: Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών

Άρθρο 53: Αποποίηση εκλογής

Άρθρο 54: Παραίτηση αιρετών

Άρθρο 55: Αντικατάσταση και αναπλήρωση μελών

Άρθρο 56: Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

Άρθρο 57: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Σύστημα διακυβέρνησης

 

Άρθρο 58: Αρμοδιότητες του δημάρχου

Άρθρο 59: Αντιδήμαρχοι

Άρθρο 60: Εκλογή νέου δήμαρχου

Άρθρο 61: Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών

Άρθρο 62: Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής

Άρθρο 63: Αρμοδιότητες

Άρθρο 64: Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 65: Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 66: Δημοτικές Παρατάξεις

Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 68: Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

Άρθρο 69: Λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 70: Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 70Α: Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Άρθρο 71: Δημοτικό κατάστημα, βιβλία, αρχεία και ιστοσελίδα

Άρθρο 72: Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

Άρθρο 73: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής -Αρμοδιότητες

Άρθρο 74: Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

Άρθρο 75: Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Άρθρο 76: Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Άρθρο 77: Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

Άρθρο 78: Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων

 

 

Κεφάλαιο Δ: Λειτουργία τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων

 

Άρθρο 79: Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων

Άρθρο 80: Πρόεδρος κοινότητας έως και 300 κατοίκων

Άρθρο 81: Αρμοδιότητες προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων

Άρθρο 82: Αρμοδιότητες προέδρου κοινότητας έως και 300 κατοίκων

Άρθρο 83: Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων

Άρθρο 83Α: Δημοσίευση εκτελεστότητα αποφάσεων οργάνων διοίκησης κοινοτήτων

Άρθρο 84: Γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των κοινοτήτων

Άρθρο 85: Συνέλευση κατοίκων κοινότητας

Άρθρο 86: Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου

Άρθρο 87: Διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων προέδρου ή συμβουλίου κοινότητας

Άρθρο 88: Σύγκληση του συμβουλίου της κοινότητας

Άρθρο 89: Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του συμβουλίου της κοινότητας

Άρθρο 90: Υποχρεώσεις συμβούλων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων

Άρθρο 91: Γραφείο τοπικής ή δημοτικής κοινότητας

 

Κεφάλαιο Ε: Καταστατική θέση αιρετών

 

Άρθρο 92: Αντιμισθία αιρετών

Άρθρο 93: Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους δήμους

 

Άρθρο 94: Πρόσθετες Αρμοδιότητες δήμων

Άρθρο 95: Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους

Άρθρο 96: Συμμετοχή δήμων σε προγράμματα

Άρθρο 97: Υπηρεσιακές μονάδες δήμων

Άρθρο 97Α: Υπηρεσία Δόμησης Δήμων

Άρθρο 97Β: Υποστήριξη των Δήμων από τη ΜΟΔ

Άρθρο 98: Διοικητική βοήθεια

 

Κεφάλαιο Ζ: Διαδημοτική συνεργασία - νομικά πρόσωπα

 

Άρθρο 99: Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας

Άρθρο 100: Προγραμματικές Συμβάσεις

Άρθρο 101: Δίκτυα δήμων και περιφερειών

Άρθρο 102: Ιδρύματα- νομικά πρόσωπα δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται

Άρθρο 103: Σύσταση - Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Άρθρο 104: Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται

Άρθρο 104Α: Σύσταση διαδημοτικού συνδέσμου τεχνικής υπηρεσίας

Άρθρο 105: Σύσταση διαβαθμιδικού συνδέσμου δήμων και περιφερειών

Άρθρο 106: Διοίκηση

Άρθρο 107: Επιχειρήσεις δήμων

Άρθρο 108: Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού που συνενώνονται

Άρθρο 109: Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων

Άρθρο 110: Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών των νέων δήμων

Άρθρο 111: Προσαρμογή λοιπών επιχειρήσεων

Άρθρο 112: Ειδικές ρυθμίσεις

 

Μέρος Γ: Δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης - Περιφέρειες

 

Κεφάλαιο Α: Αρχές - όργανα

 

Άρθρο 113: Περιφερειακές Αρχές

 

Κεφάλαιο Β: Εκλογική διαδικασία

 

Άρθρο 114: Διάρκεια περιφερειακής περιόδου

Άρθρο 115: Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών

Άρθρο 116: Εκλογικό δικαίωμα - Εκλογείς - Εκλόγιμοι

Άρθρο 116Α: Εκλογικοί κατάλογοι

Άρθρο 117: Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

Άρθρο 118: Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών

Άρθρο 119: Επαγγελματική δραστηριότητα του Περιφερειάρχη

Άρθρο 120: Υποψηφιότητες - κατάρτιση συνδυασμών στις περιφερειακές εκλογές

Άρθρο 121: Κατάρτιση συνδυασμών

Άρθρο 122: Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών

Άρθρο 123: Αντικατάσταση υποψηφίων πριν από την εκλογή

Άρθρο 124: Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων

Άρθρο 125: Πρόγραμμα της εκλογής

Άρθρο 126: Υπολογισμός προθεσμιών

Άρθρο 127: Μορφή των ψηφοδελτίων

Άρθρο 128: Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων

Άρθρο 129: Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις περιφερειακές εκλογές

Άρθρο 129Α: Σταυροί προτίμησης για την εκλογή περιφερειακών αρχών

Άρθρο 130: Άκυρα ψηφοδέλτια

Άρθρο 131: Εκλογικοί φάκελοι

Άρθρο 132: Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας

Άρθρο 133: Ματαίωση της ψηφοφορίας

Άρθρο 134: Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

Άρθρο 135: Εκλογικές περιφέρειες

Άρθρο 136: Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

Άρθρο 137: Επιτυχών συνδυασμός - Επιλαχόντες συνδυασμοί Εκλογή περιφερειάρχη

Άρθρο 138: Εκλογικό σύστημα - Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου

Άρθρο 139: Επανάληψη της ψηφοφορίας

Άρθρο 140: Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Άρθρο 141: Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου περιφερειάρχη σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας

Άρθρο 142: Τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι - Ισοψηφία

Άρθρο 143: Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών

Άρθρο 144: Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής

Άρθρο 145: Έκθεση πρακτικών

Άρθρο 146: Επικύρωση εκλογής

Άρθρο 147: Δικαίωμα ένστασης

Άρθρο 148: Άσκηση - Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 149: Περιεχόμενο της ένστασης

Άρθρο 150: Προθεσμία για την άσκηση ένστασης

Άρθρο 151: Διαδικασία εκδίκασης της ένστασης

Άρθρο 152: Αίτηση αναιρέσεως

Άρθρο 153: Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης

Άρθρο 154: Ορκωμοσία των περιφερειακών αρχών

Άρθρο 155: Αποποίηση εκλογής

Άρθρο 156: Παραίτηση αιρετών

Άρθρο 157: Αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλων

Άρθρο 158: Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

 

Κεφάλαιο Γ: Σύστημα διακυβέρνησης

 

Άρθρο 159: Αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη

Άρθρο 160: Αντιπεριφερειάρχες

Άρθρο 161: Αναπλήρωση και αντικατάσταση περιφερειάρχη

Άρθρο 162: Εκλογή νέου Περιφερειάρχη

Άρθρο 163: Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου

Άρθρο 164: Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου

Άρθρο 164Α: Γνωμοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου

Άρθρο 165: Συγκρότηση - Εκλογή προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου

Άρθρο 166: Παραίτηση

Άρθρο 167: Σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου

Άρθρο 168: Λειτουργία Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφερειακές παρατάξεις

Άρθρο 169: Απαρτία και λήψη αποφάσεων

Άρθρο 170: Πρακτικά συνεδριάσεως

Άρθρο 171: Υποχρεώσεις συμβούλων

Άρθρο 172: Κώλυμα συμμετοχής σε συνεδρίαση

Άρθρο 173: Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Άρθρο 174: Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής

Άρθρο 175: Οικονομική επιτροπή περιφερειών

Άρθρο 176: Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών

Άρθρο 177: Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής

Άρθρο 178: Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Άρθρο 179: Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

 

Κεφάλαιο Δ: Καταστατική θέση

 

Άρθρο 180: Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας

Άρθρο 181: Αντιμισθία

Άρθρο 182: Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών της Περιφέρειας

Άρθρο 183: Ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση των καθηκόντων του περιφερειακού συμβούλου

Άρθρο 184: Αποζημιώσεις - Δαπάνες μετακίνησης - Λοιπά έξοδα

Άρθρο 185: Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Κεφάλαιο Ε: Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 186: Αρμοδιότητες Περιφερειών

Άρθρο 187: Μεταβίβαση άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες

Άρθρο 188: Παροχή γνώμης της Περιφέρειας για ειδικά θέματα

Άρθρο 189: Προθεσμία για την έκδοση απόφασης ή παροχή γνώμης από άλλες Αρχές προς την περιφέρεια

 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

 

Άρθρο 190: Σύσταση - Σκοπός -Αρμοδιότητες

Άρθρο 191: Διοίκηση - Όργανα -Αρμοδιότητες αυτών

Άρθρο 192: Πόροι - Οικονομική διαχείριση

Άρθρο 193: Οργάνωση - Κανονισμοί - Προσωπικό

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα

 

Άρθρο 194: Επιχειρήσεις περιφερειών

Άρθρο 195: Κανόνες Σύστασης

Άρθρο 196: Κανόνες λειτουργίας αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περιφέρειας

Άρθρο 197: Ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις των περιφερειών

Άρθρο 198: Επιχειρήσεις των καταργούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων

Άρθρο 199: Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις περιφερειακές επιχειρήσεις - Μετατροπή - Λύση επιχειρήσεων

Άρθρο 200: Ιδρύματα

Άρθρο 201: Νομικά πρόσωπα καταργούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτων

Άρθρο 202: Δίκτυα περιφερειών

Άρθρο 203: Διεθνείς συνεργασίες περιφερειών

 

Μέρος Δ: Νησιωτικοί και ορεινοί Δήμοι - νησιωτικές περιφέρειες

 

Άρθρο 204: Αρμοδιότητες νησιωτικών δήμων

Άρθρο 205: Αρμοδιότητες νησιωτικών περιφερειών

Άρθρο 206: Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων

Άρθρο 207: Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες

Άρθρο 208: Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 209: Αρμοδιότητες ορεινών δήμων

 

Μέρος Ε: Μητροπολιτική περιφέρεια

 

Άρθρο 210: Μητροπολιτικές λειτουργίες

Άρθρο 211: Διαχείριση στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας

Άρθρο 212: Οργάνωση Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής

Άρθρο 213: Οργάνωση Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

 

Μέρος ΣΤ: Εποπτεία

 

Άρθρο 214: Αρχές

Άρθρο 215: Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Αρμοδιότητες

Άρθρο 216: Επόπτης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 217: Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 218: Διάρθρωση - Οργάνωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 219: Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Άρθρο 220: Υπηρεσιακές μεταβολές - Πειθαρχικός έλεγχος

Άρθρο 221: Πειθαρχικά όργανα και Αρμοδιότητες

Άρθρο 222: Οργάνωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 223: Συμβούλιο Εποπτών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 223Α: Επιτροπή Συντονισμού και Ελέγχου Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 224: Εκτελεστότητα των πράξεων

Άρθρο 225: Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας

Άρθρο 226: Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας

Άρθρο 227: Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 228: Αναστολή εκτέλεσης

Άρθρο 229: Επιτόπιοι Έλεγχοι

Άρθρο 230: Δημοσίευση αποφάσεων του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 230Α: Ετήσια Έκθεση

Άρθρο 231: Υποχρέωση συμμόρφωσης

Άρθρο 232: Αστική ευθύνη

Άρθρο 233: Πειθαρχική ευθύνη

Άρθρο 234: Πειθαρχική διαδικασία

Άρθρο 235: Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία

Άρθρο 236: Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης

Άρθρο 236Α: Διοικητικά μέτρα - Αργία

Άρθρο 237: Παύση

Άρθρο 238: Εποπτεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Μετάταξη στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων - Έναρξη λειτουργίας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 239: Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 240: Τοποθέτηση αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης σε Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Μέρος Ζ: Προσωπικό - Οργάνωση υπηρεσιών - Προσωπικό περιφέρειας

 

Άρθρο 241: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Άρθρο 242: Εκτελεστικός Γραμματέας

Άρθρο 243: Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες

Άρθρο 244: Πρόσληψη προσωπικού - Διαδικασία προσλήψεων

Άρθρο 244Α: Δικηγόροι Περιφερειών

Άρθρο 245: Προϊστάμενοι - Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις

Άρθρο 246: Μετατάξεις

Άρθρο 247: Αποσπάσεις

Άρθρο 248: Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων

Άρθρο 249: Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Άρθρο 250: Θητεία

Άρθρο 251: Εκπροσώπηση των φύλων

Άρθρο 252: Πειθαρχικό Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Άρθρο 253: Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα

Άρθρο 254: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων σε νεοσύστατους Δήμους

Άρθρο 255: Μεταφορά προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες

Άρθρο 256: Μετάταξη προσωπικού σε Περιφέρειες

Άρθρο 257: Μετάταξη προσωπικού σε Δήμους

Άρθρο 258: Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών στο Δήμο της έδρας του Νομού

 

Μέρος Η: Οικονομικά

 

Άρθρο 259: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων

Άρθρο 260: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών

Άρθρο 261: Φορολογική Δημοσιονομική Αποκέντρωση

Άρθρο 262: Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης

Άρθρο 263: Λογαριασμός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης

Άρθρο 264: Πιστοληπτική Πολιτική Διαδικασία συνομολόγησης δανείου από Δήμους και Περιφέρειες

Άρθρο 265: Προϋποθέσεις και όροι δανεισμού

Άρθρο 266: Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων

Άρθρο 266Α: Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου

Άρθρο 267: Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης δήμων

Άρθρο 268: Προγραμματισμός, προϋπολογισμός - λογιστικό σύστημα περιφερειών

Άρθρο 268Α: Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειών

Άρθρο 269: Μεταβατικές διατάξεις Οικονομικής Διαχείρισης Περιφερειών

Άρθρο 270: Κόστος Μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση

Άρθρο 271: Περιουσία των δήμων

Άρθρο 272: Μεταβατική Διάταξη

Άρθρο 273: Περιουσία περιφερειών

Άρθρο 274: Μεταβατική Διάταξη

Άρθρο 275: Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 276: Κατασταλτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 277: Έλεγχος Είσπραξης Εσόδων

Άρθρο 278: Προληπτικός Έλεγχος Συμβάσεων

Άρθρο 279: Αίτηση Ανάκλησης

 

Μέρος Θ: Αποκεντρωμένη διοίκηση

 

Άρθρο 280: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Μέρος Ι: Επιχειρησιακό σχέδιο υποστήριξης προγράμματος Καλλικράτης - Το πρόγραμμα Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 281: Πρόγραμμα Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ΕΛΛ.Α.Δ.Α.

Άρθρο 281Α: Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη

 

Μέρος ΙΑ: Μεταβατικές- τελικές - ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων - καταργητικές διατάξεις - έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 282: Γενικές Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 283: Τελικές Ρυθμίσεις

Άρθρο 284: Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων

Άρθρο 285: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 286: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως

νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-06-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.