Νόμος 3852/10 - Άρθρο 283

Άρθρο 283: Τελικές Ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δήμοι που συνιστώνται με το άρθρο 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνεργασίες. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού που συνενώνεται, συνεχίζονται από το νέο δήμο αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

 

2. Από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών καταργούνται οι ενιαίες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νομαρχιακά διαμερίσματα.

 

Οι περιφέρειες υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, μετά την έναρξη ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους, σε όλα τα δικαιώματα, περιλαμβανομένων και των εμπραγμάτων, καθώς και στις υποχρεώσεις, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

 

Οι εκκρεμείς δίκες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εκτός από αυτές που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις των πολεοδομικών γραφείων που συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα αυτά, συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από τις ιδρυόμενες περιφέρειες, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για την καθεμία από αυτές.

 

Οι δήμοι και οι περιφέρειες υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε πάσης φύσεως υποχρεώσεις και δικαιώματα, εξαιρουμένων των εμπραγμάτων, που βάσει διατάξεων νόμων και κανονιστικών πράξεων συνδέονται με Αρμοδιότητες που μεταφέρονται σε αυτούς. Όταν οι υποχρεώσεις, που προέρχονται από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων αφορούν στην πληρωμή δαπανών, οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι υπόχρεοι για την καταβολή τους στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σχετικό παραστατικό από τους δικαιούχους ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση μέχρι 31-12-2010 για τους δήμους ή 30-06-2011 για τις περιφέρειες.

 

Ομοίως οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι δικαιούχοι απαιτήσεων που συνδέονται με τις μεταφερόμενες Αρμοδιότητες, για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί οι χρηματικοί κατάλογοι προς ταμειακή βεβαίωση μέχρι τις ανωτέρω προθεσμίες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι σχετικές εκκρεμείς δίκες της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της πρώην κρατικής περιφέρειας συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από το δήμο ή την περιφέρεια που αφορά το αντικείμενο της δίκης, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης τους.

 

Οι δήμοι και οι περιφέρειες από την έναρξη άσκησης των μεταφερόμενων σε αυτούς αρμοδιοτήτων υπεισέρχονται αυτοδικαίως στις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που είχαν συναφθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών που συνδέονται με τις Αρμοδιότητες αυτές, εφόσον οι οικείες υπηρεσίες εξακολουθούν να στεγάζονται στα μισθωμένα ακίνητα.

 

Σε περίπτωση που στο ακίνητο στεγάζονται από κοινού και υπηρεσίες άλλων φορέων, η υπεισέλευση πραγματοποιείται κατ' αναλογία των χρησιμοποιούμενων ανά φορέα τετραγωνικών μέτρων. Ομοίως, αναλογικά επιμερίζονται και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), με την παράγραφο 13 του άρθρου 6 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

3. Λοιπές Αρμοδιότητες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν με διατάξεις τυπικών νόμων και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες δεν έχουν απονεμηθεί στις περιφέρειες με το άρθρο 186 του παρόντος, ούτε έχουν μεταβιβασθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους δήμους ασκούνται, μετά την εγκατάσταση των οικείων αιρετών οργάνων από την περιφέρεια, με εξαίρεση θέματα διαχείρισης και προστασίας των δασών, καθώς και θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, η άσκηση των οποίων περιέρχεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

4. Από την έναρξη λειτουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων καταργούνται οι περιφέρειες που έχουν ιδρυθεί με τον νόμο 2503/1997 και υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων περιφερειών συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών τους συνεργασιών κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτές. Οι εκκρεμείς δίκες, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις νέες αποκεντρωμένες διοικήσεις, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου, στον οποίο περιέρχονται τα αδιάθετα μέχρι 30-06-2011 χρηματικά ποσά με τους τυχόν τόκους που προέρχονται από τους πόρους κάθε πηγής των συσταθέντων δυνάμει του άρθρου 53 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, καθώς και από τις μεταβιβαζόμενες σε αυτά κάθε φορά πιστώσεις προς διαχείριση στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών και αρμοδιοτήτων τους και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 και της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του νόμου 2218/1994, του άρθρου 8 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) και της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), όπως ισχύουν. Στα ποσά του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης που καλύπτονται από αυτά μέχρι 30-06-2011. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 154/Α/2008) δεν εφαρμόζονται στον ως άνω λογαριασμό. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κατανέμονται τα ποσά που περιέρχονται στο λογαριασμό του προηγούμενου εδαφίου στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, πλην των ποσών που διαχειρίζονται τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 8 του νόμου 3208/2003, τα οποία κατανέμονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα χρηματικά ποσά των πιστώσεων του άρθρου 8 του νόμου 3208/2003, τα έσοδα της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 2647/1998 όπως ισχύει, καθώς και έσοδα από κάθε άλλη πηγή που θα περιέλθουν στο λογαριασμό αυτό μετά την 01-07-2011 διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του λογαριασμού και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

5. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από σύμφωνη γνώμη των συμβουλίων των οικείων δημοτικών κοινοτήτων και γνώμη του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να ανακαθορίζεται ο αριθμός και τα όρια των δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων. Επίσης, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων συμβουλίων δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας και γνώμη του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να συγχωνεύονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή να εντάσσονται σε άλλον όμορο δήμο ύστερα και από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου του δήμου στον οποίον εντάσσονται, υπαγόμενες, σε κάθε περίπτωση, σε ήδη υπάρχουσα δημοτική ενότητα του δήμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου, μπορεί οικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής να αποτελέσει τοπική ή δημοτική κοινότητα.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31-08-2010 εντάσσονται σε Εκλογικές περιφέρειες του αντίστοιχου δήμου τα υφιστάμενα τοπικά διαμερίσματα Ελικίστρας, Μοίρας και Σουλίου του Δήμου Πατρέων, Βασιλείων, Βουτών, Δαφνές, Σκαλανίου, Σταυρακίων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και Τερψιθέας του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και οικισμών, οι οποίοι έχουν απογραφεί ως αυτοτελείς, των δημοτικών διαμερισμάτων των εδρών των αντίστοιχων δήμων, εφόσον δεν ανήκουν σε κάποιο από τα υφιστάμενα δημοτικά διαμερίσματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10)κ)δ του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010).

 

8. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις δημοσιοποιούνται και με παράλληλη ανάρτηση στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του αντίστοιχου ειδικού νόμου.

 

9. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συστήνεται Επιτροπή για τη σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης η οποία αποτελείται από:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο,

 

β) δύο δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο αρχαιότερος των οποίων αναπληρώνει τον πρόεδρο της Επιτροπής, όταν κωλύεται ή απουσιάζει,

 

γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

δ) έως δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.

 

ε) τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

στ) τον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

ζ) τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

η) τους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

θ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

ι) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών και έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,

 

ι)α) δύο εκπροσώπους εργαζομένων συλλογικών φορέων της αυτοδιοίκησης.

 

Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται τρεις (3) υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από τους υπηρετούντες στη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Το σχέδιο του ανωτέρω Κώδικα, που θα συντάξει η αντίστοιχη Επιτροπή του παρόντος άρθρου, θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, και ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξη της.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της ανωτέρω επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10)κ)δ του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 22 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α/2014).

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται Επιτροπή για την σύνταξη Κώδικα περί Εσόδων των Δήμων και Περιφερειών.

 

Η Επιτροπή αποτελείται από:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως πρόεδρο,

 

β) έναν Σύμβουλο της Επικρατείας και έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών,

 

γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

δ) τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

ε) τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών,

 

στ) τον Διευθυντή Οικονομικών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

ζ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,

 

η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών

 

Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και στη γραμματειακή υποστήριξή της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της. Το σχέδιο του Κώδικα Εσόδων Δήμων και Περιφερειών που θα συντάξει η Επιτροπή υποβάλλεται στη Βουλή προς κύρωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 19 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 22 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α/2014).

 

11. Όλοι οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτοί προκύπτουν από τις συνενώσεις του άρθρου 1, καθώς και εκείνοι στους οποίους δεν επέρχεται καμία μεταβολή περιλαμβάνονται σε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση αυτή αναγράφεται ο συνολικός πληθυσμός καθενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναλυτικά ο πληθυσμός των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και ο πληθυσμός των περιφερειακών ενοτήτων.

 

Με την ίδια απόφαση κατανέμεται αναλογικά στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου, τυχόν πληθυσμός, ο οποίος περιλαμβάνεται στην Απόφαση της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί στις δημοτικές κοινότητες, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10)κ)δ του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010).

 

12. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και του νόμου 3463/2006, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό, περιλαμβανομένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων, νοείται ο μόνιμος πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για τις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών αρχών της παραγράφου 4 του άρθρου 9 και περιφερειακών αρχών, της παραγράφου 6 του άρθρου 114. Κατά τα λοιπά, η ισχύς του πρώτου εδαφίου αρχίζει από την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αυτοδιοικητική περίοδο

 

Τα αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τη διάρκεια της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου, επέρχονται από την έναρξη της νέας δημοτικής και περιφερειακής περιόδου. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Η' (Οικονομικά), καθώς και για τον υπολογισμό της αντιμισθίας των αιρετών βάσει του άρθρου 92 του παρόντος τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού επέρχονται κατά το επόμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευσή τους. Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών διεξάγονται με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω απογραφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

13. Με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κυρώνονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού της απογραφής του έτους 2011 για τις κοινότητες της παραγράφου 4 του άρθρου 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 68 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη γραμματειακή υποστήριξη των εκπροσώπων των δημοτικών και περιφερειακών αρχών στην αντιπροσωπευτική συνέλευση της Επιτροπής Περιφερειών και του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ορίζονται υπάλληλοι του ιδίου Υπουργείου καθώς και τα πρόσωπα που υποδεικνύονται για τα σκοπό αυτό από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την Ένωση Περιφερειών.

 

15. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Εγχώριος Περιουσία Κυθήρων και Αντικυθήρων εξακολουθεί να ασκεί τις Αρμοδιότητες του, σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που καθορίζει τη λειτουργία του.

 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέχρι 31-12-2014, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προσαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 272/1985 (ΦΕΚ 101/Α/1985), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 138/2004 (ΦΕΚ 99/Α/2004), στις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 περίπτωση 5.2 Α/4 και τις λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου, που σχετίζονται με τη διοίκηση και λειτουργία, καθώς και την οικονομική διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και ρυθμίζονται οργανωτικές και λειτουργικές σχέσεις του Δήμου Κυθήρων με την Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας.

 

Η θητεία του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας και των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Προσκυνημάτων, που ορίζει το άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 272/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρατείνεται και λήγει με την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος. Οι διατάξεις που αφορούν την οικονομική διοίκηση και διαχείριση των δήμων εφαρμόζονται και για την οικονομική διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας.

 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων εκλέγονται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από τον Δήμαρχο Κυθήρων, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αντικυθήρων, τους Προέδρους, τα Μέλη και τους Τοπικούς Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των παρισταμένων μελών του εκλεκτορικού σώματος. Εάν δεν επιτευχθεί η εκλογή του Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται η εκλογή σε 3 ημέρες οπότε αρκεί η πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών του εκλεκτορικού σώματος. Η εκλογή των 4 μελών της Επιτροπής και των ισαρίθμων αναπληρωματικών τους γίνεται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του εκλεκτορικού σώματος. Πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 272/1985, όπως ίσχυε κωλυμάτων εκλογής, για να εκλεγεί κάποιος Πρόεδρος ή Μέλος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας θα πρέπει κατά το χρόνο της εκλογής να μην είναι Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Δημοτικός ή Περιφερειακός Σύμβουλος, Πρόεδρος, Εκπρόσωπος ή Μέλος Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας της Χώρας και εν γένει αιρετός οποιουδήποτε οργάνου και βαθμίδας τοπικής αυτοδιοίκησης της Χώρας και να μην έχει από οποιαδήποτε αιτία οφειλές προς την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας ή τα Ιερά Προσκυνήματα του άρθρου 84 του νόμου 1416/1984.

 

Η πρώτη μετά την έκδοση του παρόντος νόμου σύγκληση της ανωτέρω ειδικής εκλεκτορικής συνέλευσης για την εκλογή Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014), με το άρθρο 84 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

16. Τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα που λειτουργούσαν με τη μορφή επιχείρησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του προεδρικού διατάγματος 410/1995 και δεν προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του νόμου 3463/2006, όπως ισχύει, οφείλουν να προσαρμοστούν το αργότερο έως την 31-12-2012. Μέχρι την ολοκλήρωση της προσαρμογής τους, τα ανωτέρω Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία που τα διέπει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

17. Διατάξεις νόμων και κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις, οι οποίες αναφέρονται στην εδαφική περιφέρεια των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξακολουθούν να ισχύουν.

 

18. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών νομικών προσώπων, που εδρεύουν σε δήμους που συνενώνονται και δεν στερούν τους δημότες εξυπηρετήσεων που παρέχονταν από τον καταργούμενο δήμο.

 

19. Για τη νόμιμη συγκρότηση της επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) προς άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, δεν απαιτείται η συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

20. Στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις συμβάσεων κατασκευής, παραχώρησης και εκμετάλλευσης λιμένα αναψυχής, που έχουν καταρτιστεί από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, υπεισέρχονται οι δήμοι στη χωρική περιφέρεια των οποίων λειτουργούν οι οικείες εγκαταστάσεις.

 

21. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 165 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων συνιστά για τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 268 του παρόντος, σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

 

22. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του άρθρου 7 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, μπορεί να ορίζεται οικισμός ως ιστορική έδρα δήμου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται σχετικό αίτημα από το οικείο δημοτικό συμβούλιο ή αίτημα από το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.