Νόμος 3943/11 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να ρυθμίζει εν γένει οφειλές από χορηγηθέντα από αυτό δάνεια σε δήμους, πρώην κοινότητες ή στους καθολικούς διαδόχους τους, που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 81/Α/2010), καθώς και στις περιφέρειες, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνομολόγησης δανείων του άρθρου 264 του νόμου 3852/2010 και των σε εκτέλεση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή που εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα για την οικονομική τους εξυγίανση του άρθρου 262 του ίδιου νόμου. Η διάρκεια αποπληρωμής των οφειλών αυτών μπορεί να παρατείνεται μέχρι τα είκοσι πέντε έτη από την ημερομηνία της παρούσας ρύθμισης και με λοιπούς ειδικότερους όρους και ειδικό κατά περίπτωση επιτόκιο που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι κατά τα ανωτέρω οφειλές μπορούν να εξοφληθούν και με συνομολόγηση νέου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με διάρκεια μέχρι τα είκοσι πέντε έτη από τη συνομολόγηση, με ειδικότερους όρους, επιτόκιο και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και από τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010.

 

β. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της προηγούμενης περίπτωσης παρέχεται και για τη ρύθμιση:

 

i. των εν γένει οφειλών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των Περιφερειών, των Συνδέσμων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των Δημοτικών εν γένει Επιχειρήσεων, με οικονομική αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους από τους ίδιους.

 

ii. των εν γένει οφειλών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, Δημοσίων Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Φιλανθρωπικών και άλλων Κοινωφελών Ιδρυμάτων, με οικονομική αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους.

 

γ. Τα πάσης αιτίας υφιστάμενα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έως τη δημοσίευση του παρόντος, χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και πρώην κοινοτήτων δύναται να ρυθμιστούν άπαξ με συνομολόγηση ισόποσων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι 31-12-2011, κατόπιν αιτήσεων των δήμων. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010. Με την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, τα χρεωστικά ανοίγματα, όπως εμφανίζονται στα βιβλία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από 01-01-2012 οίκοθεν υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει, κατά του οικείου δήμου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η τυχόν αρχική βεβαίωση των ποσών αυτών σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία δεν θίγεται αλλά εξακολουθεί να παράγει όλα τα αποτελέσματα από τη βεβαίωση αυτή σύμφωνα με το νόμο.

 

Τα χρεωστικά ανοίγματα που ρυθμίζονται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια απαλλάσσονται από τόκους υπερημερίας και άλλες προσαυξήσεις μέχρι την ημέρα της ρύθμισης.

 

Οι όροι και τα κριτήρια δανειοδότησης κατά την περίπτωση αυτή καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 176 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006). Τα δάνεια αυτά επιβαρύνονται με κυμαινόμενο επιτόκιο, αναπροσαρμοζόμενο ανά εξάμηνο, ίσο με αυτό της εκάστοτε προηγούμενης έκδοσης εξάμηνων τίτλων Ελληνικού Δημοσίου προσαυξημένου κατά 1%, η δε διάρκεια αποπληρωμής τους δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε έτη.

 

Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παρούσας παραγράφου δεν θίγονται από την τυχόν ένταξη του οφειλέτη στο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης του άρθρου 262 του νόμου 3852/2010.

 

δ. Τα εδάφια γ' και δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2006) καταργούνται.

 

Το χρεωστικό υπόλοιπο, καθώς και το εναπομείναν χρέος από την κεφαλαιοποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 17 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999), όπως εμφανίζεται οριστικά στο λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως απαίτηση κατά το κλείσιμο του έτους 2006 και το οποίο ανέρχεται σε ύψος 23.055.765,94 €, εξοφλείται σε πέντε συνεχείς, ισόποσες, ετήσιες και άτοκες δόσεις με παρακράτηση από τα καθαρά κέρδη που αποδίδει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2011.

 

Το ανωτέρω συνολικό ποσό θα συμψηφιστεί με παρακράτηση σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης από την οικονομική χρήση 2012, από την απόδοση των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο άρθρο 27 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009).

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

 

ε. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις με τις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να προβαίνουν σε δανειακές συμβάσεις για τη χρηματοδότηση χρεών στις περιπτώσεις που καθίσταται αδύνατη η εξασφάλιση της υποχρέωσης τους περί κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παραγράφου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 9 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

2. Οι λογαριασμοί του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 260 του νόμου 3852/2010, οι οποίοι τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τους τίτλους Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για κάλυψη επενδυτικών δαπανών, αντιστοίχως, ενοποιούνται σε ένα λογαριασμό υπό τον τίτλο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών.

 

3. Η επιβολή κατασχέσεως κατά δήμου ή συνδέσμου δήμων ή περιφέρειας επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ή επί δανείων του δήμου ή συνδέσμου δήμων ή περιφέρειας εις χείρας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου, η προθεσμία προς υποβολή δηλώσεως από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επί της κατασχέσεως, η προθεσμία ασκήσεως ανακοπής και η άσκηση ανακοπής κατά της κατασχέσεως ή της δηλώσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν αναστέλλουν την απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ή των δανείων προς το δήμο ή το σύνδεσμο δήμων ή την περιφέρεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Η ικανοποίηση του κατάσχοντος πραγματοποιείται, εφόσον υπάρξει τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποδοχής της ανακοπής του, για τα ποσά, τα οποία θα αποδοθούν στον ίδιο δήμο ή σύνδεσμο δήμων ή την περιφέρεια δια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά την έκδοση της ανωτέρω δικαστικής απόφασης.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι δήμοι και οι περιφέρειες υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε πάσης φύσεως υποχρεώσεις και δικαιώματα, εξαιρουμένων των εμπραγμάτων, που βάσει διατάξεων νόμων και κανονιστικών πράξεων συνδέονται με αρμοδιότητες που μεταφέρονται σε αυτούς. Όταν οι υποχρεώσεις, που προέρχονται από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων αφορούν στην πληρωμή δαπανών, οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι υπόχρεοι για την καταβολή τους στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σχετικό παραστατικό από τους δικαιούχους ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση μέχρι 31-12-2010 για τους δήμους ή 30-06-2011 για τις περιφέρειες.

 

Ομοίως οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι δικαιούχοι απαιτήσεων που συνδέονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί οι χρηματικοί κατάλογοι προς ταμειακή βεβαίωση μέχρι τις ανωτέρω προθεσμίες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι σχετικές εκκρεμείς δίκες της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της πρώην κρατικής περιφέρειας συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από το δήμο ή την περιφέρεια που αφορά το αντικείμενο της δίκης, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης τους.

 

Οι δήμοι και οι περιφέρειες από την έναρξη άσκησης των μεταφερόμενων σε αυτούς αρμοδιοτήτων υπεισέρχονται αυτοδικαίως στις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που είχαν συναφθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, εφόσον οι οικείες υπηρεσίες εξακολουθούν να στεγάζονται στα μισθωμένα ακίνητα.

 

Σε περίπτωση που στο ακίνητο στεγάζονται από κοινού και υπηρεσίες άλλων φορέων, η υπεισέλευση πραγματοποιείται κατ' αναλογία των χρησιμοποιούμενων ανά φορέα τετραγωνικών μέτρων. Ομοίως, αναλογικά επιμερίζονται και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες.}

 

5. Στις υποχρεωτικές δαπάνες της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, καθώς και εκείνες που απορρέουν από την εκτέλεση των συμβάσεων έργου.

 

6. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 31-12-2010 έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, εκτός αν ολοκληρωθούν έως τότε οι σχετικοί διαγωνισμοί προς ανάδειξη νέων μειοδοτών. Δαπάνες οι οποίες αφορούν στη μεταφορά μαθητών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για την οποία δεν τηρήθηκε η διαδικασία του ανωτέρω άρθρου, θεωρούνται νόμιμες εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει με σχετική πράξη του την εκτέλεση του μεταφορικού έργου και το ύψος της σχετικής δαπάνης.

 

7. Στο τέλος του άρθρου 109 του νόμου 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. α) Από 01-01-2011 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου διέπεται σχετικά με την εν γένει λειτουργία της από τις σχετικές διατάξεις του νόμου 1069/1980. Οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου [Ν] 890/1979 καταργούνται. Η θητεία του παρόντος διοικητικού συμβουλίου λήγει με την εγκατάσταση του νέου, το οποίο ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1069/1980.

 

β) Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού είναι επιτρεπτή η πραγματοποίηση δαπανών, χωρίς τους περιορισμούς των δωδεκατημορίων, από δήμους και περιφέρειες, οι οποίες αφορούν την εκπλήρωση ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων.}

 

8. α. Κενές ή κενούμενες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και με θητεία δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε οργανική θέση με δυνατότητα ανανέωσης, των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009, καλύπτονται μετά από προηγούμενη έγκριση της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Ειδικά για τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς των Κεφαλαίων Α' και Β' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), προηγείται εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 

β. Κάθε γενική και ειδική διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης, καθώς και οι εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006. όσον αφορά στο προσωπικό της προηγούμενης περίπτωσης, καταργείται.

 

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 205 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) καταργείται. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010) δεν ισχύουν για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλαμβάνεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.}

 

9. Καθιερώνεται από 01-01-2011 η υποχρέωση των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009, τήρησης των στοιχείων για τον διορισμό ή την πρόσληψη προσωπικού, καθώς και την αποχώρηση, μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

 

Τα στοιχεία της απόφασης διορισμού, πρόσληψης ή αποχώρησης του προσωπικού αυτού καταγράφονται υποχρεωτικά με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού στο ηλεκτρονικό προσωπικό μητρώο της βάσης δεδομένων της παρούσας παραγράφου, πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης ή από την έκδοσή της, αν πρόκειται για μη δημοσιευτέα πράξη.

 

Για την καταγραφή του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται σχετική βεβαίωση, η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας διορισμού, πρόσληψης ή αποχώρησης του προσωπικού αυτού.

 

Η παράλειψη τήρησης της διαδικασίας του δευτέρου εδαφίου στοιχειοθετεί την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

10. Όλες οι ατομικές πράξεις διορισμού ή πρόσληψης του τακτικού προσωπικού των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009, πριν από την έκδοση ή τη δημοσίευση τους, όπου αυτή απαιτείται, αποστέλλονται για τον έλεγχο της τήρησης του λόγου μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις στο σύνολο των φορέων στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο έλεγχος αφορά στη διασφάλιση της τήρησης των οριζομένων στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010, όπως ισχύει. Για την τήρηση των ανωτέρω εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο του κύρους της διαδικασίας διορισμού ή πρόσληψης.

 

11. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 περίπτωση α)ί του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Το ανωτέρω προσωπικό, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού.}

 

β) Η παράγραφος 1 περίπτωση β' του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού, το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων της παραγράφου 1, περίπτωση α' του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται από 01-01-2011 σε 21,3%. Ειδικά για το έτος 2011, η αναλογούσα αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων διενεργείται με μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.}

 

12. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3Β του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα αυτού. Στη Γενική Διεύθυνση αυτή υπάγονται όλες οι υφιστάμενες οικονομικές οργανικές μονάδες του Υπουργείου. Για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010), καθώς και οι διατάξεις των άρθρων τέταρτου και πέμπτου του νόμου 3839/2010. Στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι αρμοδιότητες του παρόντος άρθρου ασκούνται από τον ανώτερο κατά περίπτωση προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών ή τον υπεύθυνο οικονομικών του φορέα.

 

Στο Υπουργείο Εξωτερικών οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης και τον Προϊστάμενό της, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3566/2007, όπως ισχύει. Σε περίπτωση απουσίας, μη τοποθέτησης ή κωλύματος του Προϊσταμένου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, στον οποίο υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 4148/2013 (ΦΕΚ 99/Α/2013).

 

β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3Β του νόμου 2362/1995 αντικαθίστανται και προστίθενται λέξεις ως εξής:

 

α)α) Στο πρώτο εδάφιο, αντί της λέξης χρηματοδοτούμενων τίθεται η λέξη εποπτευόμενων.

 

β)β) Στην περίπτωση α' αντί των λέξεων τον επικεφαλής του φορέα από τον οποίο ενδεχομένως χρηματοδοτείται τίθενται οι λέξεις τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα από τον οποίο εποπτεύεται.

 

γ)γ) Στην περίπτωση ε' μετά τις λέξεις του φορέα του προστίθενται οι λέξεις καθώς και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων.

 

γ. Στο άρθρο 3Β του νόμου 2362/1995 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Μέχρι την επιλογή και την τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα Υπουργεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των παραγράφων 2 και 3 ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου που ορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού, πλην του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου καθήκοντα Οικονομικού Υπευθύνου ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.