Νόμος 3943/11

Ν3943/2011: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3943/2011: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, (ΦΕΚ 66/Α/2011), 31-03-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής

Άρθρο 2: Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 3: Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής στην άμεση και έμμεση φορολογία - Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 1882/1990, 2523/1997, [Ν] 2960/2001

 

Κεφάλαιο Β: Αναδιάρθρωση των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών και βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών του Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 4: Σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους

Άρθρο 5: Αντιμετώπιση διαφθοράς - Πειθαρχική δίωξη Σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 6: Ανανέωση προσωπικού του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 7: Ενίσχυση της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας

Άρθρο 8: Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ελέγχων

Άρθρο 9: Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 10: Διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης

Άρθρο 11: Συμψηφισμός απαιτήσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Βελτίωση των αποτελεσμάτων του φορολογικού συστήματος

 

Άρθρο 12: Κατοικία και αλλαγή κατοικίας

Άρθρο 13: Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών

Άρθρο 14: Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα

Άρθρο 15: Εταιρικά ομόλογα και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 16: Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Άρθρο 17: Δαπάνες επιχειρήσεων

Άρθρο 18: Απόδοση μερισμάτων και λοιπών ποσών που παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου

Άρθρο 19: Μη βεβαίωση προκαταβολής κατά το μετασχηματισμό εταιρειών

Άρθρο 20: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας και προκαταβλητέων φόρων εισοδήματος

Άρθρο 21: Λοιπές διατάξεις εισοδήματος

Άρθρο 22: Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων

Άρθρο 23: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Άρθρο 24: Φόροι επί της ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 25: Θέματα Τελών και Ειδικών Φορολογιών

Άρθρο 26: Θέματα Κυρώσεων, Μητρώου και άλλες διατάξεις

Άρθρο 27: Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 28: Συμπλήρωση διατάξεων για το αποδεικτικό ενημερότητας χρεών και φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο

Άρθρο 29: Κάρτα αποδείξεων και ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα

Άρθρο 30: Τελωνειακές διατάξεις - Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2960/2001

 

Κεφάλαιο Δ: Διαιτητική επίλυση φορολογικών διαφορών - Σώμα φορολογικών διαιτητών

 

Άρθρο 31: Σώμα Φορολογικών Διαιτητών

Άρθρο 32: Ασφάλιση και φορολογία μελών του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών

Άρθρο 33: Διαδικασίες της διαιτητικής επίλυσης διαφορών

Άρθρο 34: Οργάνωση και λειτουργία του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών

Άρθρο 35: Ίδρυση και οργάνωση Γραμματείας. Προσωπικό του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών

Άρθρο 36: Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

 

Κεφάλαιο Ε: Ενσωμάτων στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2008/55/ΕΚ, 2009/162/ΕΚ και 2009/69/ΕΚ

 

Άρθρο 37: Σκοπός και πεδία εφαρμογής

Άρθρο 38: (άρθρα 1-27 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ που αποτελεί κωδικοποιημένη έκδοση) Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου [Ν] 1402/1983

Άρθρο 39: (άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/162/ΕΚ και άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση β' της Οδηγίας 2009/69/ΕΚ) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 40: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε'

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 41: Θέματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3461/2006 και 3340/2005

Άρθρο 42: Σύσταση ανώνυμης εταιρείας για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού

Άρθρο 43: Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Άρθρο 44: Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Άρθρο 46: Τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/2008)

Άρθρο 47: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 48:

Άρθρο 49: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 50: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2362/1995

Άρθρο 51

Άρθρο 52: Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-03-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.