Νόμος 2523/97

Ν2523/1997: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2523/1997: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 179/Α/1997), 11-09-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Διοικητικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Α: Πρόσθετοι φόροι

 

Άρθρο 1: Πρόσθετοι φόροι

Άρθρο 2: Χρόνος υπολογισμού των πρόσθετων φόρων - Διοικητική επίλυση της διαφοράς

Άρθρο 3: Πρόσθετα τέλη, εισφορές και δικαιώματα

 

Κεφάλαιο Β: Πρόστιμα

 

Άρθρο 4: Πρόστιμα

Άρθρο 5: Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) - Αντικειμενικό σύστημα

Άρθρο 6: Πρόστιμα ΦΠΑ για πλαστά, νοθευμένα ή εικονικά φορολογικά στοιχεία

Άρθρο 7: Πρόστιμα για παραβάσεις στην προμήθεια ειδικού σήματος των τελών κυκλοφορίας

Άρθρο 8: Πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούν το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

Άρθρο 9: Επιβολή προστίμων - Διοικητική επίλυση της διαφοράς

Άρθρο 9Α: Επιβολή προστίμου κατά τη διάρκεια ελέγχου

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες κυρώσεις

 

Άρθρο 10: Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από ακίνητα

Άρθρο 11: Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις

Άρθρο 12: Κυρώσεις σε όσους δεν καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Άρθρο 13: Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών και αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

Άρθρο 13Α: Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης

Άρθρο 14: Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής

Άρθρο 15: Λοιπές διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 16: Ειδικές κυρώσεις στη φορολογία χαρτοσήμου

 

Μέρος Δεύτερο: Ποινικές κυρώσεις

 

Άρθρο 17: Αδίκημα φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος

Άρθρο 17Α: Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 18: Αδίκημα φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών

Άρθρο 19: Αδίκημα φοροδιαφυγής για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, καθώς και για μη εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων

Άρθρο 20: Αυτουργοί και συνεργοί

Άρθρο 21: Προσφυγή - Ποινική δίωξη - Παραγραφή

 

Μέρος Τρίτο: Κυρώσεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων

 

Άρθρο 22: Διοικητικές κυρώσεις για τη μη καταβολή χρεών - Προσωποκράτηση

Άρθρο 23: Ποινικές κυρώσεις για τη μη καταβολή χρεών

 

Μέρος Τέταρτο: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 24: Γενικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 25: Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις

 

Μέρος Πέμπτο: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 27: Καύσιμα επαγγελματικών τουριστικών πλοίων - Καταστήματα αφορολόγητων ειδών

Άρθρο 30: Σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού στους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Εφοριακών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τελωνειακών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και Χημικών

Άρθρο 31: Παράταση προθεσμίας μετατροπής των δημόσιων επιχειρήσεων σε ανώνυμες εταιρίες

Άρθρο 34: Φορολογία παραγώγων

Άρθρο 36: Μείωση του χρόνου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-09-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.