Νόμος 2523/97 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού στους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Εφοριακών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τελωνειακών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και Χημικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Εφοριακών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τελωνειακών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και χημικών συνιστώνται τετρακόσιες (400) θέσεις μόνιμου προσωπικού.

 

Το προσλαμβανόμενο στις θέσεις αυτές προσωπικό πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα του οικείου κλάδου και τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991.

 

Τα γνωστικά αντικείμενα ειδίκευσης του προσωπικού αυτού και η κατανομή του στους επί μέρους κλάδους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η πρόσληψη προσωπικού στις θέσεις αυτές θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των προς πρόσληψη υποψηφίων δεν συμπληρώνεται από υποψηφίου με τα προσόντα του β' εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προσλαμβάνονται υποψήφιοι, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του οικείου κλάδου, κατά την πιο πάνω διαδικασία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.