Νόμος 2523/97 - Άρθρο 9a

Άρθρο 9Α: Επιβολή προστίμου κατά τη διάρκεια ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όταν τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διάρκεια διενέργειας ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία διαπιστώσουν παραβάσεις οι οποίες αποδεικνύονται με αντικειμενικά δεδομένα, δεν οφείλονται σε υποκειμενική συμπεριφορά του επιτηδευματία και η βαρύτητα, οι συνθήκες τελέσεως της παραβάσεως και οι λοιπές περιστάσεις δεν ασκούν επιρροή στο νόμο του επιβλητέου προστίμου, συντάσσουν επί τόπου έκθεση ελέγχου και εκδίδουν απόφαση επιβολής προστίμου τις οποίες επιδίδουν άμεσα στον υπόχρεο. Αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει τις πράξεις, διενεργούν θυροκόλληση στο κατάστημα και συντάσσουν σχετικό πρακτικό.

 

2. Οι παραβάσεις για τις οποίες εκδίδονται άμεσα έκθεση ελέγχου και απόφαση επιβολής προστίμου είναι ιδίως:

 

α) Μη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων (εδάφια α), β), γα), δ), ι)α), ε), ι)δ), στ), η)β), θ), ι)στ), ι), ι)γ), ι)ε), ι)ζ),ι)η), ι)θ), ι)β) της παραγράφου 5 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του προεδρικού διατάγματος 186/1992).

 

β) Μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία (εδάφια α), β), γ), ε), ζ), ι), η), ι)γ), θ), κ)β), ι)α), ι)β), γ)θ), ι)γ), ι)στ), ι)η), κ), ι)δ), κ)α), την παράγραφο 10 του άρθρου 17 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 και τα εδάφια α), β), γα), δ) ι)α), ε), ι)δ), στ), ζ), η)β), θ), ι)στ), ι), ι)γ), ι)ε), ι)ζ), ι)η), ι)θ), ι)β) της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντίστοιχα του προεδρικού διατάγματος 186/1992).

 

γ) Μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών (άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 186/1992)

 

δ) Μη έκδοση τιμολογίου ή δελτίου αποστολής (άρθρα 11 και 12 του προεδρικού διατάγματος 186/1992) ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής (άρθρο 10 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 186/1992).

 

ε) Μη έκδοση φορτωτικής (άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος 186/1992) ή δελτίου κίνησης (άρθρο 13Α του προεδρικού διατάγματος 186/1992).

 

3. Η έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολής προστίμου υπογράφονται από όλα τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο και σε αυτές γίνεται περιγραφή της παράβασης, αναγράφεται η διάταξη που παραβιάστηκε και το πρόστιμο του άρθρου 5 που επιβάλλεται. Αν ο έλεγχος διενεργείται από όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος η έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολής προστίμου κοινοποιούνται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.