Νόμος 3943/11 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ή ανακαθορίζεται ο αριθμός των θέσεων αυτών, κατανέμονται ή ανακατανέμονται οι θέσεις αυτές σε υπηρεσιακές μονάδες, καθορίζονται ή ανακαθορίζονται οι οργανικές μονάδες όλων των επιπέδων και οι οργανικές θέσεις αυτών που καλύπτονται από τους ελεγκτές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Ειδικά, για τις υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων οι παραπάνω αποφάσεις εκδίδονται από τον Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

 

2. α. Οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους καλύπτονται από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό Οργανισμών και Νομικών Προσώπων, που επιλέγονται, μετά από σχετικές προκηρύξεις αυτών από τους παρακάτω κλάδους ή υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών: α) των εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων κατά προτεραιότητα, β) των λοιπών κλάδων και υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και γ) των εποπτευομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Οργανισμών και Νομικών Προσώπων, εφόσον οι θέσεις δεν καλύπτονται από τις περιπτώσεις α' και β'.

 

β. Ειδικά για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με αναλογική εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων.

 

γ. Η υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ε.2 του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) αναδιατυπώνεται ως έξης:

 

{(2) να επιλέγει και να τοποθετεί τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα κριτήρια και κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα (νόμος 3548/2007) και να αποφασίζει την πρόωρη λήξη της θητείας τους, λόγω μη εκπλήρωσης των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.}

 

3. Οι υποψήφιοι επιλέγονται από πίνακα επιτυχόντων που καταρτίζεται μετά από επιτυχή εκπαίδευση σε θέματα φορολογίας, φορολογικού ελέγχου και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων, σε συνδυασμό με αξιολόγηση των τυπικών και λοιπών ουσιαστικών προσόντων τους. Ο πίνακας επιτυχόντων που μπορεί να καταρτίζεται για όλη την Επικράτεια ή ανά Διοικητική Περιφέρεια ισχύει επί μία τριετία και οι θέσεις που κενώνονται καλύπτονται από τον πίνακα αυτόν. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κατά περίπτωση, καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα των υποψηφίων όπως τίτλοι σπουδών, πτυχίο ανώτατου ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι και η συνάφεια αυτών με το αντικείμενο της θέσης εργασίας, γνώση ξένης γλώσσας, γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, β) τα ουσιαστικά προσόντα αυτών όπως εξειδίκευση, προηγούμενη εμπειρία, γ) το είδος, ο χρόνος και ο τρόπος της εκπαίδευσης, καθώς και η βαθμολογία αυτής που πρέπει να επιτύχει ο υποψήφιος για να θεωρηθεί ότι την έχει περαιώσει με επιτυχία, η οποία αποτελεί απαραίτητο προσόν κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα ή τους πίνακες επιτυχόντων, δ) οι συντελεστές βαρύτητας των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αξιολόγηση, την επιλογή αυτών και την κατάρτιση του πίνακα ή των πινάκων επιτυχόντων.

 

4. Για διάστημα δύο ετών από την αρχική τοποθέτησή τους σε θέση ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους, οι υπάλληλοι χαρακτηρίζονται ως βοηθοί ελεγκτή. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των βοηθών ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους είναι ίδια με αυτά των ελεγκτών, μπορεί όμως να διαφοροποιείται η υπηρεσία τοποθέτησής τους ή οι υποθέσεις που χρεώνονται, ανάλογα με τις ιδιαίτερες γνώσεις τους, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κατά περίπτωση. Με την πρώτη ανανέωση της διετίας, μετά από την επιτυχή αξιολόγησή τους, χαρακτηρίζονται ως ελεγκτές.

 

Η θητεία μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τρεις φορές, μετά από επιτυχή αξιολόγηση, με το πέρας της οποίας ο υπάλληλος μετακινείται υποχρεωτικά σε αντίστοιχη θέση άλλης οργανικής μονάδας.

 

5. Οι ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους επανέρχονται υποχρεωτικά στην υπηρεσία από την οποία μετακινήθηκαν ή αποσπάστηκαν ή μετακινούνται σε άλλη υπηρεσία χωρίς να τοποθετούνται σε θέση ελεγκτή εφόσον: α) λήξει η θητεία τους, β) δεν αξιολογηθούν επιτυχώς, γ) ασκηθεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για σοβαρό παράπτωμα ή ποινική δίωξη που σχετίζεται με την υπηρεσία , δ) τους επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης ή προστίμου μεγαλύτερη του μήνα και ε) διαπιστωθεί ότι δεν υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης ή έχουν υποβάλλει μεν τέτοια δήλωση αλλά κρίνεται ως ανακριβής.

 

6. Οι υπάλληλοι που μετακινούνται ή αποσπώνται σε θέσεις ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου. Εφόσον αποδεχθούν τέτοια θέση και αναλάβουν καθήκοντα απαλλάσσονται από τα καθήκοντα του ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους ταυτόχρονα με την ανάληψη των νέων καθηκόντων τους, επανέρχονται δε σε αυτήν εφόσον απαλλαγούν από τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης, με τη λήξη της πρώτης θητείας τους ως προϊσταμένων, εκτός αν αυτό γίνεται λόγω πειθαρχικών ή ποινικών παραπτωμάτων που υπέπεσε ο υπάλληλος.

 

7. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων, οι οποίοι με την τοποθέτησή τους και την ανάληψη υπηρεσίας αποδέχονται ταυτόχρονα τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που προσδιορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κατανέμουν αυτούς στους προϊσταμένους των υπό αυτών οργανικών μονάδων, επιπέδου υποδιεύθυνσης ή τμήματος ή αυτοτελούς Γραφείου, οι δε προϊστάμενοι των τμημάτων ή αυτοτελών Γραφείων κατανέμουν αυτούς μεταξύ των ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης κατά περίπτωση. Η ανάληψη καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους σημαίνει και την αυτοδίκαιη αποδοχή των στόχων αυτών ακόμη και στην περίπτωση που αυτό γίνεται σε αντικατάσταση μετακινούμενου ή αποσπώμενου ελεγκτή μετά την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης.

 

8. Από 01-01-2015, η διετής τουλάχιστον επιτυχής άσκηση καθηκόντων σε θέση ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου που στελεχώνονται από τους ως άνω ελεγκτές.

 

Η επιτυχής άσκηση καθηκόντων σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος κάθε επιπέδου, επί διετία, από το έτος 2011 και μετά, στην οποία έχουν κατανεμηθεί θέσεις των ως άνω ελεγκτών θεωρείται και ως επιτυχής άσκηση καθηκόντων ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους.

 

9. Οι τοποθετήσεις, μετακινήσεις ή αποσπάσεις των επιλεγέντων ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους, γίνονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου.

 

10. Οι ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους για τα πειθαρχικά τους παραπτώματα υπάγονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τα πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων του κλάδου εφοριακών.

 

11. Στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δημιουργείται Μητρώο ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους. Στο Μητρώο αυτό καταχωρούνται όσοι επιλέγονται ως ελεγκτές με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου, καθώς και όσοι επελέγησαν με τις αρχικές του διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου 3943/2011. Στο Μητρώο αυτό, εκτός των βασικών στοιχείων καταχωρείται η υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα ο ελεγκτής, η απόδοση και αξιολόγηση αυτού, καθώς και οι εξειδικεύσεις του σε ελεγκτικά ή εισπρακτικά καθήκοντα. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ή ανακαθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι διαδικασίες τήρησης του Μητρώου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.