Νόμος 4170/13

Ν4170/2013: Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αναμόρφωση Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4170/2013: Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αναμόρφωση Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 163/Α/2013), 12-07-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ του συμβουλίου της 15-02-2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και κατάργηση της οδηγίας 1977/799/ΕΟΚ

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Αντικείμενο

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Ορισμοί

Άρθρο 5: Οργάνωση

 

Κεφάλαιο Β: Ανταλλαγή Πληροφοριών

 

Τμήμα Α: Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος

 

Άρθρο 6: Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος

Άρθρο 7: Διοικητικές έρευνες

Άρθρο 8: Προθεσμίες

 

Τμήμα Β: Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

 

Άρθρο 9: Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών

Άρθρο 9Α: Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης

Άρθρο 9ΑΑ: Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά στην Έκθεση ανά Χώρα

Άρθρο 9Β: Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αυτόματες ανταλλαγές

 

Τμήμα Γ: Αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών

 

Άρθρο 10: Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών

Άρθρο 11: Προθεσμίες

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες μορφές διοικητικής συνεργασίας

 

Τμήμα Α: Παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες και συμμετοχή σε διοικητικές έρευνες

 

Άρθρο 12: Παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες και συμμετοχή σε διοικητικές έρευνες υπαλλήλων αρμόδιων αρχών των κρατών - μελών

 

Τμήμα Β: Ταυτόχρονοι έλεγχοι

 

Άρθρο 13: Ταυτόχρονοι έλεγχοι

 

Τμήμα Γ: Διοικητική κοινοποίηση

 

Άρθρο 14: Αίτημα κοινοποίησης

 

Τμήμα Δ: Πληροφόρηση σχετικά με τη χρησιμότητα των ζητούμενων πληροφοριών

 

Άρθρο 15: Προϋποθέσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Όροι που διέπουν τη διοικητική συνεργασία

 

Άρθρο 16: Γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων

Άρθρο 17: Όρια

Άρθρο 18: Υποχρεώσεις

Άρθρο 19: Επέκταση της ευρύτερης συνεργασίας που παρέχεται σε τρίτη χώρα

Άρθρο 20: Τυποποιημένα έντυπα και ηλεκτρονικοί μορφότυποι

Άρθρο 21: Πρακτικές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Ε: Σχέσεις με την επιτροπή

 

Άρθρο 22: Αξιολόγηση

Άρθρο 22Α: Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Σχέσεις με τρίτες χώρες

 

Άρθρο 23: Ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες

 

Κεφάλαιο Ζ: Γενικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 24: Προστασία δεδομένων

Άρθρο 24Α: Κυρώσεις

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις Πρώτου Μέρους

 

Κεφάλαιο Η

 

Παράρτημα Ι: Κανόνες Υποβολής Στοιχείων και Δέουσας Επιμέλειας όσον αφορά πληροφορίες επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Παράρτημα II: Συμπληρωματικοί κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας όσων αφορά πληροφορίες επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Παράρτημα III: Κανόνες υποβολής εκθέσεων για ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων

 

Μέρος Δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

 

Άρθρο 26: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου 3148/2003

Άρθρο 27: Τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου 3148/2003 σχετικά με το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου 5 του νόμου 3148/2003 σχετικά με το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου

Άρθρο 29: Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους

Άρθρο 30: Διερεύνηση υποθέσεων και εξουσίες των οργάνων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

Άρθρο 31: Πόροι της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

Άρθρο 32: Αποφάσεις Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

Άρθρο 33: Τροποποιήσεις στο νόμο 3693/2008

Άρθρο 34: Απαλλαγή των μελών των συλλογικών οργάνων και του προσωπικού της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων από την αστική ευθύνη

Άρθρο 35: Παροχή πληροφοριών από πιστωτικά ιδρύματα στους νομίμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία

Άρθρο 36

Άρθρο 37: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 38: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Τρίτο: Αναμόρφωση οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

Άρθρο 39: Θέματα λειτουργίας Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Άρθρο 40: Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Άρθρο 41: Πρακτικά Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Άρθρο 42: Καθήκοντα εκπροσώπου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Άρθρο 43: Γραμματεία

Άρθρο 44: Σχηματισμός Επιστημονικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 45: Διεύθυνση Διοικητικού και λειτουργικής υποστήριξης

Άρθρο 46: Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 47

Άρθρο 48: Ανάθεση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Άρθρο 49: Εκκαθάριση δαπανών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Άρθρο 50: Δικηγόροι του Δημοσίου

Άρθρο 51: Δικηγορικές Εταιρείες και δικηγόροι της αλλοδαπής

Άρθρο 52: Λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Άρθρο 53: Όρκος

Άρθρο 54

Άρθρο 55: Αναδιορισμός

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60: Υπηρεσία Επιθεώρησης

Άρθρο 61

 

Μέρος Τέταρτο: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

 

Άρθρο 62: Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 62Α: Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη

Άρθρο 62Β: Αρχείο Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών

Άρθρο 63: Ποινικές διατάξεις και διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 64: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 65: Συμπλήρωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του νόμου 4093/2012 και του άρθρου 40 του νόμου 4141/2013

Άρθρο 66: Τροποποίηση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 67: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1998 και του νόμου 4099/2012

Άρθρο 68: Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους

 

Κεφάλαιο B: Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών και Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

 

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71: Ρύθμιση θεμάτων περί Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 72: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3867/2010 και 3965/2011

Άρθρο 73: Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 4152/2013

Άρθρο 74: Τροποποιήσεις του νόμου 4002/2011

Άρθρο 75: Τροποποίηση διατάξεων για το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών

Άρθρο 76: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2731/1999

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας

 

Άρθρο 77: Συμπλήρωση του άρθρου 10 του νόμου 4071/2012

Άρθρο 78: Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 79: Τροποποίηση των άρθρων 22 του νόμου 4109/2013 και του νόμου 2362/1995

Άρθρο 80

Άρθρο 81

Άρθρο 82: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-07-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.