Νόμος 3148/03 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με έδρα την Αθήνα και σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας λειτουργίας των επιχειρήσεων με την εφαρμογή λογιστικής τυποποίησης και τη διασφάλιση της ποιότητας των λογιστικών ελέγχων. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημόσιου συμφέροντος, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 

2. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η εν λόγω εποπτεία λαμβάνει τη μορφή της προηγούμενης έγκρισης μόνον για τις πράξεις του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 

3. Η επιτροπή λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και τέσσερα μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Ως γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, υπάλληλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 3301/2004 (ΦΕΚ 263/Α/2004) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 

4. Ο Πρόεδρος επιλέγεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, ευρύτερης αποδοχής με αποδεδειγμένη πείρα και επιστημονική κατάρτιση. Οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται από πρόσωπα που διαθέτουν ευρεία επιστημονική κατάρτιση στη Λογιστική ή / και Ελεγκτική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3301/2004 (ΦΕΚ 263/Α/2004) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 

5. Για το διορισμό του Προέδρου ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής.

 

6. Τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων είναι πρόσωπα που υποδεικνύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, ανά ένα μέλος από κάθε φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 61 του νόμου 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α/2017).

 

7. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3148/2003 για χρονικό διάστημα 1 έτους κατ' ανώτατο όριο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 

8. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, δεν ορίζονται πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999). Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητά τους, αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους συντρέξει ένα από τα πιο πάνω κωλύματα.

 

9. Το διοικητικό συμβούλιο της επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή όταν απουσιάζει ή κωλύεται από έναν Αντιπρόεδρο. Συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν τέσσερα τουλάχιστον μέλη του, Για την απαρτία απαιτείται στα παρόντα μέλη να παρευρίσκεται ο Πρόεδρος ή ένας από τους Αντιπροέδρους.

 

10. Η επιτροπή λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων εκπροσωπείται στις σχέσεις της με άλλες αρχές και τρίτους, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο επιτρέπεται να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτο να εκπροσωπήσει την επιτροπή λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων σε συγκεκριμένη πράξη.

 

11. Οι διατάξεις των περιπτώσεων β', δ', ε', στ', ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 6, της παραγράφου 2 του άρθρου 9, της παραγράφου 4 του άρθρου 10 και των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 11 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται Γενικός Διευθυντής, για την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται η αμοιβή του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί και απολογισμοί της Επιτροπής μέχρι 31-12-2007 εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του νόμου 3694/2008 (ΦΕΚ 174/Α/2008).

 

12. Στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3086/2002 (ΦΕΚ 324/Α/2002).

 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο παρίστανται επίσης, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, όταν καλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για να διατυπώσει τη γνώμη του σε νομικά θέματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

13. Οι δαπάνες της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα επί δαπανών που υπερβαίνουν κατά χρηματικό ένταλμα τα όρια που ορίζει ο νόμος για τις περιπτώσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.