Νόμος 4170/13 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 4152/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Β.10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, όταν η ανάκτηση αφορά κρατική ενίσχυση που έχει χορηγηθεί σε παραλήπτες που δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν στους παραλήπτες αυτούς, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (νόμος [Ν] 2717/1999), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Β.10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{β) Πιθανολογείται σοβαρά η παρανομία της εθνικής ή ενωσιακής πράξης ανάκτησης, και}

 

3. Το στοιχείο γ)γ' της υποπερίπτωσης στ' της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ.2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{γ)γ. Έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εξετάσεων, όπως αυτή ορίζεται στην υποπαράγραφο Γ.3.}

 

4. Στο τέλος της υποπαραγράφου Ε.6. της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 προστίθεται στοιχείο ζ', ως εξής:

 

{ζ. τους κανόνες για τον προσδιορισμό του ασυμβίβαστου και για το χαρακτηρισμό οποιασδήποτε κατάστασης ως σύγκρουση συμφερόντων για τα μέλη του Οργάνου Διοίκησης.}

 

5. Η υποπαράγραφος ΙΔ.3. της παραγράφου ΙΔ του νόμου 4152/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Οι λέξεις σε ό, τι αφορά αποκλειστικά τις μισθολογικές τους αποδοχές αντικαθίστανται με τις λέξεις:

 

{σε ό,τι αφορά αποκλειστικά τον τρόπο υπολογισμού των μισθολογικών τους αποδοχών και το βαθμολογικό τους καθεστώς.}

 

β. Στο τέλος της υποπαραγράφου ΙΔ.3 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται από 01-06-2013.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.