Νόμος 4170/13 - Άρθρο p1

Παράρτημα Ι: Κανόνες Υποβολής Στοιχείων και Δέουσας Επιμέλειας όσον αφορά πληροφορίες επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο παρόν παράρτημα ορίζονται οι κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας που υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, προκειμένου η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1, να μπορεί να κοινοποιεί, μέσω αυτόματης ανταλλαγής, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση β' του παρόντος νόμου. Επίσης, σε αυτό το παράρτημα ορίζονται οι κανόνες και οι διοικητικές διαδικασίες που τίθενται για τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, προκειμένου να εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι παρακάτω διαδικασίες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας, και να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς αυτές.

 

Τμήμα Ι: Γενικές απαιτήσεις υποβολής στοιχείων

Τμήμα II: Γενικές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας

Τμήμα III: Δέουσα επιμέλεια για προϋπάρχοντες ατομικούς λογαριασμούς

Τμήμα IV: Δέουσα επιμέλεια για νέους ατομικούς λογαριασμούς

Τμήμα V: Δέουσα επιμέλεια για προϋπάρχοντες λογαριασμούς οντοτήτων

Τμήμα VI: Δέουσα Επιμέλεια για νέους λογαριασμούς οντοτήτων

Τμήμα VII: Ειδικοί κανόνες δέουσας επιμέλειας

Τμήμα VIII: Ορισμοί

Τμήμα IX: Αποτελεσματική εφαρμογή

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.