Νόμος 3943/11 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στις περιπτώσεις α', β' και γ' του άρθρου 6 του νόμου 3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α/2010), αντί των στοιχείων ζ', η' και στ' τίθενται τα στοιχεία στ' ζ' και ε' αντίστοιχα.

 

β) Στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3862/2010, αντί των στοιχείων ζ', η' και στ' τίθενται τα στοιχεία στ' ζ' και ε' αντίστοιχα.

 

γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου 3862/2010, αντί των στοιχείων ε', στ' και η' τίθενται τα στοιχεία δ', ε' και ζ' αντίστοιχα.

 

δ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του νόμου 3862/2010 αντί των λέξεων παραγράφου 2 τίθενται οι λέξεις παραγράφου 1.

 

2. Στο άρθρο 21 του νόμου 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/2010) προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:

 

{5. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ολυμπιακά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία συγχωνεύεται με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία η οποία μετονομάζεται εφεξής σε Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της κατά 100% θυγατρικής, απορροφώμενης εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31-12-2010, εισφέρονται στην απορροφώσα εταιρεία, η δε λογιστική αξία τους διαπιστώνεται με σχετική έκθεση ορκωτών ελεγκτών λογιστών, η οποία διενεργείται με εντολή της απορροφώσας εταιρείας.

 

Οι υφιστάμενες ζημίες της απορροφώμενης εταιρείας κατά την ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού μειώνουν ισόποσα το μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

 

Από 01-01-2011 όλες οι πράξεις της απορροφώμενης εταιρείας θεωρείται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφώσας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η απορροφώσα εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης εταιρείας, η οποία παύει να υφίσταται. Η μεταβίβαση της απορροφώμενης εταιρείας εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφώσα εταιρεία.

 

Για τη συγχώνευση των άνω εταιρειών εφαρμόζεται, ως προς τις φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις, το άρθρο 4 παράγραφος 4 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003).

 

Οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διατυπώσεις δημοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς που αποφασίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

 

7. Απαιτήσεις της εταιρείας ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 Ανώνυμη Εταιρεία κατά του Ελληνικού Δημοσίου κατά το χρόνο λήξης της εκκαθάρισης του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007): που έχουν διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμη Εταιρεία, σε βάρος των αποτελεσμάτων αυτής, αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης πραγματοποίησης της διαγραφής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 214 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

3. Στο άρθρο 21 του νόμου 3878/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, στον οποίο ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, καθώς και εποχικού προσωπικού, όπως προκύπτουν εν όψει της απορρόφησης της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμη Εταιρεία. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το προσωπικό της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία εντάσσεται και καταλαμβάνει τις οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο.

 

Με όμοια απόφαση εντάσσεται και καταλαμβάνει τις θέσεις αυτές και το προσωπικό της ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμη Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 214 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

4. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) μετά τις λέξεις Δικαστικοί Λειτουργοί της Διοικητικής προστίθεται από την ημερομηνία ισχύος του νόμου 3861/2010 η φράση ή της Πολιτικής.

 

5. α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:

 

{Αν στο πλαίσιο του ίδιου προσωρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου έχουν καταλογιστεί για το ίδιο οικονομικό έτος ή διαχειριστική περίοδο με την ίδια ή περισσότερες πράξεις, διάφορα ποσά, κατά του ίδιου υπόχρεου, ανεξαρτήτως αν αυτά αφορούν διαφορετικά φορολογικά αντικείμενα, το εφετείο, εφόσον είναι αρμόδιο για κάποια από αυτές, καθίσταται αρμόδιο και για τις υπόλοιπες, ανεξαρτήτως ποσού.}

 

β) Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης της παραγράφου αυτής καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις.

 

6. Το κατώτατο όριο προμήθειας των εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης των καπνοβιομηχανιών προϊόντων ορίζεται σε 8,3% και 31,3% αντίστοιχα επί της τιμής λιανικής τους προ φόρων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι 3-12-2011.

 

7. α) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) οι λέξεις με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του παρόντος νόμου αντικαθίστανται με τις λέξεις όπως ορίζεται στο καταστατικό της.

 

β) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 3429/2005 διαγράφεται και στο τέλος της παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να κοινοποιεί στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών τη σύνθεση των μελών του, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά από κάθε αλλαγή των εκπροσώπων των προηγούμενων παραγράφων}

 

γ) Στο τέλος του άρθρου 19 του νόμου 3429/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ομοίως εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α' τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

 

Για τα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση υποβολής προς την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών στοιχείων προϋπολογισμού, απολογιστικών στοιχείων και στοιχείων απασχόλησης, να καθορίζεται διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και να ρυθμίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και το ειδικότερο περιεχόμενο των στοιχείων αυτών, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.